Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Zintegrowana i zautomatyzowana mobilność

Connected and Automated Mobility to wyjątkowa okazja, aby nasze systemy transportowe były bezpieczniejsze, czystsze, wydajniejsze i bardziej przyjazne dla użytkownika.

    Samojezdne samochody na drodze

© iStock by Getty Images -971998294 metamorworks

Co to jest mobilność podłączona i zautomatyzowana?

Connected and Automated Mobility (CAM) odnosi się do pojazdów autonomicznych/połączonych lub samojezdnych (pojazdów, które mogą prowadzić się bez interwencji człowieka).

Kraje UE, przemysł i Komisja współpracują w celu realizacji ambitnej wizji UE w zakresie mobilności opartej na sieci i zautomatyzowanej w całej UE, z uwzględnieniem władz publicznych, obywateli, miast i przemysłu.

Wraz z ewolucją technologii cyfrowych, takich jak robotyka, internet rzeczy, sztuczna inteligencja, wysokowydajne komputery i potężne sieci komunikacyjne, pojazdy w ogóle, a w szczególności samochody, szybko się zmieniają. W związku z tym polityka i prawodawstwo dotyczące technologii cyfrowych, w tym cyberbezpieczeństwa, odpowiedzialności, wykorzystania danych, prywatności i widma radiowego/łączności radiowej, mają coraz większe znaczenie dla sektora transportu. Aspekty te wymagają koordynacji na szczeblu europejskim w celu zapewnienia, aby pojazd mógł pozostać podłączony do sieci podczas przekraczania granic.

Co robi Komisja?

Komisja Europejska popiera wprowadzenie i wdrożenie CAM na różnych poziomach:

  • Inicjatywy polityczne: opracowywanie polityk, planów działania, strategii w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami.

  • Opracowanie norm na poziomie europejskim

  • Współfinansowanie projektów w zakresie badań naukowych i innowacji (H2020), działań wspierających i projektów pilotażowych w zakresie infrastruktury

  • Opracowanie prawodawstwa na szczeblu UE w razie potrzeby

Korytarze transgraniczne

29 państw będących sygnatariuszami listu intencyjnego podpisanego podczas Dnia Cyfrowego 2017 uzgodniło wyznaczenie korytarzy transgranicznych 5G, w których pojazdy mogą fizycznie przemieszczać się przez granice i w których można przetestować i wykazać transgraniczne bezpieczeństwo drogowe, dostęp do danych, jakość i odpowiedzialność danych, łączność i technologie cyfrowe.

Ambicją Komisji Europejskiej jest skupienie się na tych korytarzach w przyszłych projektach UE dotyczących zautomatyzowanej jazdy w dziedzinie polityki cyfrowej, z powiązaniami z cyberbezpieczeństwem, prywatnością, 5G, internetem rzeczy, gospodarką danymi, swobodnym przepływem danych itp.

UE wspiera 3 projekty (działające w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 5G KomisjiEuropejskiej), w ramach którego uruchomione zostaną próby 5G na ponad 1 000 km autostrad, w tym cztery korytarze transgraniczne: Metz-Merzig-Luksemburg, Monachium-Bologna przez przełęcz Brenner oraz Porto-Vigo i Evora-Merida, zarówno między Hiszpanią i Portugalią.

Inne istotne inicjatywy

Co robi przemysł?

Europejskie Stowarzyszenie Motoryzacyjne – Telecom Alliance (EATA)

Komisja zainicjowała szereg dyskusji okrągłego stołu wysokiego szczebla w celu wzmocnienia cyfrowego wymiaru CAM. Dyskusje te zgromadziły podmioty przemysłowe z sektora cyfrowego i motoryzacyjnego w celu opracowania wspólnych planów działania i ustanowienia transgranicznych działań w zakresie wdrażania. Jednym z głównych osiągnięć Okrągłego Stołu jest utworzenie europejskiego sojuszu na rzecz motoryzacji – telekomunikacji (EATA) w celu promowania szerszego wdrażania połączonej i zautomatyzowanej jazdy.

5G Automotive Alliance

Równolegle, przemysł dołączył do utworzenia 5G Automotive Alliance (5GAA), aby konkretnie promować 5G w sektorze motoryzacyjnym. Protokół ustaleń między EATA i 5GAA został podpisany na Mobile World Congress (luty 2017 r.).

Konsorcjum CAR2CAR

Konsorcjum CAR2CAR koncentruje się na bezprzewodowych aplikacjach komunikacji pojazd-pojazd (V2V) opartych na ITS-G5 i koncentruje wszelkie wysiłki na tworzeniu norm zapewniających interoperacyjność systemów współpracy obejmujących wszystkie klasy pojazdów, ponad granicami i markami. Konsorcjum ściśle współpracuje z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi, takimi jak Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) i Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN).

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
Komisja przedstawia nowe inicjatywy na rzecz infrastruktury cyfrowej jutra

Komisja przedstawiła zestaw możliwych działań mających na celu wspieranie innowacji, bezpieczeństwa i odporności infrastruktury cyfrowej. Przyszła konkurencyjność gospodarki europejskiej zależy od tej zaawansowanej infrastruktury i usług sieci cyfrowych, ponieważ szybka, bezpieczna i szeroko zakrojona łączność ma zasadnicze znaczenie dla wdrożenia technologii, które przybliżą nas do świata przyszłości: telemedycyna, jazda zautomatyzowana, predykcyjna konserwacja budynków lub rolnictwo precyzyjne.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

5G

5G jest kluczową technologią sieci nowej generacji, która umożliwi innowacje i będzie wspierać transformację cyfrową.

Zobacz też

5G Badania i standardy

Komisja Europejska współpracuje z przemysłem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 5G jako narzędzie badawczo-innowacyjne służące ustrukturyzowaniu i ukierunkowaniu europejskich badań 5G.

5G i pola elektromagnetyczne

Europejski kodeks łączności elektronicznej odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu spójnych warunków wdrażania sieci 5G przy jednoczesnej ochronie zdrowia publicznego.

5G Obserwatorium

Europejskie Obserwatorium 5G umożliwia UE ocenę postępów w realizacji planu działania 5G i podjęcie działań w celu jego pełnej realizacji.

Plan działania 5G

Plan działania na rzecz sieci 5G to strategiczna inicjatywa, która sprawi, że sieć 5G stanie się rzeczywistością dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw w całej UE.

Korytarze transgraniczne 5G

Kraje UE i przemysł współpracują w celu przygotowania na szeroką skalę wdrożenia korytarzy 5G na potrzeby połączonej i zautomatyzowanej mobilności na europejskich ścieżkach transportowych.