Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Bułgaria w indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego

Znajdziesz tu najnowsze analizy i dane na potrzeby cyfryzacji w Bułgarii, obejmujące takie tematy, jak łączność, umiejętności cyfrowe, administracja elektroniczna i inne.

    Flaga Bułgarii

Od 2014 r. Komisja Europejska monitoruje postępy cyfrowe państw członkowskich za pomocą sprawozdań z indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Począwszy od 2023 r., zgodnie z programem polityki cyfrowej na 2030 r., DESI jest obecnie włączany do sprawozdania na temat stanu cyfrowej dekady i wykorzystywany do monitorowania postępów w realizacji celów cyfrowych. Można również odnieść się do raportów krajowych.

Publikacje na 2022 r.

Graficzny przegląd Bułgarii w DESI pokazujący ranking 26 i wynik 37,7

Publikacje z 2021 r.

Publikacje z 2020 r.

Publikacje z 2019 r.

Publikacje z 2018 r.

Sprawozdanie z postępów w dziedzinie cyfrowej Europy w 2017 r.

Europejskie sprawozdanie z postępów w dziedzinie technologii cyfrowych (EDPR) łączy dane ilościowe z DESI (wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z informacjami politycznymi dotyczącymi poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione przez każde państwo członkowskie w zakresie cyfryzacji i zapewnia istotną pętlę informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Profil EDPR Bułgarii: Pobierz PDF (PL) lub Pobierz PDF (BG)
EDPR telekomunikacyjne arkusze informacyjne: Pobierz PDF (PL)

Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego 2017

Bułgaria zajmuje 27. miejsce w rankingu Digital Economy and Society Index (DESI) 2017. Bułgaria poczyniła postępy w zakresie poprawy swojej infrastruktury szerokopasmowej i rozwoju otwartych danych. Jednak jego niskie wyniki w zakresie umiejętności cyfrowych, cyfryzacji przedsiębiorstw i usług publicznych hamują dalszy rozwój gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Bułgarii.

DESI profil Bułgarii: Pobierz pełny profil PDF (EN) lub pobierz podsumowanie PDF (BG)

Publikacje z 2016 r.

Pobierz profil kraju jako plik pdf (EN); streszczenie pdf (BG)

Pobierz główne wskaźniki kraju jako prezentację punktu zasilania (EN)

Pobierz sprawozdanie krajowe dotyczące europejskiego cyfrowego postępu prac (EDPR*) jako pdf (EN) (BG)

Pobierz arkusze informacyjne dotyczące telekomunikacji EDPR jako pdf (EN)

*Sprawozdanie EDPR łączy dane ilościowe z DESI (wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z informacjami politycznymi dotyczącymi poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione przez każde państwo członkowskie w zakresie cyfryzacji i zapewnia istotną pętlę informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Wyniki państw w zakresie cyfryzacji

W sprawozdaniach krajowych dotyczących cyfrowej dekady na 2023 r. przedstawiono, w jaki sposób każde państwo członkowskie postępuje w odniesieniu do punktów kardynalnych cyfrowej dekady: Umiejętności cyfrowe, infrastruktura cyfrowa, cyfryzacja przedsiębiorstw i cyfryzacja usług...

Zobacz też