Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Czechy w indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego

Znajdziesz tu najnowsze analizy i dane na potrzeby cyfryzacji w Republice Czeskiej, obejmujące takie tematy, jak łączność, umiejętności cyfrowe, administracja elektroniczna i inne.

    Flaga Republiki Czeskiej

Od 2014 r. Komisja Europejska monitoruje postępy cyfrowe państw członkowskich za pomocą sprawozdań z indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Począwszy od 2023 r., zgodnie z programem polityki cyfrowej na 2030 r., DESI jest obecnie włączany do sprawozdania na temat stanu cyfrowej dekady i wykorzystywany do monitorowania postępów w realizacji celów cyfrowych. Można również odnieść się do raportów krajowych.

Publikacje na 2022 r.

Graficzny przegląd Czech w DESI pokazujący ranking 19 i wynik 49,1

Publikacje z 2021 r.

Publikacje z 2020 r.

Publikacje z 2019 r.

Publikacje z 2018 r.

Sprawozdanie z postępów w dziedzinie cyfrowej Europy w 2017 r. 

Europejskie sprawozdanie z postępów w dziedzinie technologii cyfrowych (EDPR) łączy dane ilościowe z DESI (wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z informacjami politycznymi dotyczącymi poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione przez każde państwo członkowskie w zakresie cyfryzacji i zapewnia istotną pętlę informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Profil EDPR Republiki Czeskiej: Pobierz PDF (PL) lub Pobierz PDF (CS)

Arkusze informacyjne EDPR dotyczące telekomunikacji: Pobierz PDF (PL)

Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego 2017

Czechy zajmują 18. miejsce w DESI 2017. W porównaniu z ubiegłym rokiem kraj rozwijał się w zakresie cyfrowych usług publicznych i pozostał stabilny w kapitale ludzkim, ale pogorszył swoją pozycję w innych wymiarach. Kraj ten najlepiej radzi sobie w integracji technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa, głównie dlatego, że wiele MŚP przyjęło handel elektroniczny. Największym wyzwaniem dla kraju w dziedzinie technologii cyfrowych jest poprawa korzystania z usług internetowych, w szczególności do administracji elektronicznej oraz do celów rozrywkowych i społecznych.

DESI profil z Czechy: Pobierz pełny profil PDF (EN) lub pobierz podsumowanie PDF (CS)

Publikacje z 2016 r.

Pobierz profil kraju indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) jako pdf (EN); streszczenie pdf (CS)

Pobierz główne wskaźniki kraju jako prezentację punktu zasilania (EN)

Pobierz sprawozdanie krajowe dotyczące europejskiego cyfrowego postępu prac (EDPR*) jako pdf (EN) (CS)

Pobierz arkusze informacyjne dotyczące telekomunikacji EDPR jako pdf (EN)

*Sprawozdanie EDPR łączy dane ilościowe z DESI (wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z informacjami politycznymi dotyczącymi poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione przez każde państwo członkowskie w zakresie cyfryzacji i zapewnia istotną pętlę informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Wyniki państw w zakresie cyfryzacji

W sprawozdaniach krajowych dotyczących cyfrowej dekady na 2023 r. przedstawiono, w jaki sposób każde państwo członkowskie postępuje w odniesieniu do punktów kardynalnych cyfrowej dekady: Umiejętności cyfrowe, infrastruktura cyfrowa, cyfryzacja przedsiębiorstw i cyfryzacja usług...

Zobacz też