Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Umiejętność korzystania z mediów

Umiejętność korzystania z mediów nigdy nie była tak ważna jak dzisiaj. Umożliwia obywatelom w każdym wieku poruszanie się po nowoczesnym środowisku informacyjnym i podejmowanie świadomych decyzji.

    Ludzie stojący z rzędu czytając na laptopach, gazetach, telefonach, tabletach, pokazując potrzebę umiejętności korzystania z mediów bez względu na osobę lub urządzenie

© iStock by Getty Images -925256780 seb_ra

Umiejętność korzystania z mediów dotyczy różnych mediów i metod dystrybucji. Jest to kluczowa umiejętność dla wszystkich obywateli bez względu na wiek, ponieważ wzmacnia ich pozycję i podnosi ich świadomość. Pomaga również przeciwdziałać skutkom kampanii dezinformacyjnych i fałszywych informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem mediów cyfrowych.

Niedawno zmieniona dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnychwzmacnia rolę umiejętności korzystania z mediów. Zobowiązuje on państwa członkowskie do promowania środków służących rozwijaniu umiejętności korzystania z mediów (art. 33a).

Zmieniona dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych zobowiązuje również platformy udostępniania plików wideo do zapewnienia skutecznych środków i narzędzi w zakresie umiejętności korzystania z mediów. Jest to kluczowy wymóg ze względu na kluczową rolę takich platform w zapewnianiu dostępu do treści audiowizualnych. Platformy są również zobowiązane do podnoszenia świadomości użytkowników na temat tych środków i narzędzi (art. 28b).

Grupa ekspertów

Komisja Europejska skupia zainteresowane strony z zakresu umiejętności korzystania z mediów w ramach grupy ekspertów ds. umiejętności korzystania z mediów. Grupa ta spotyka się co roku w celu:

  • identyfikowanie, dokumentowanie i rozszerzanie dobrych praktyk w dziedzinie umiejętności korzystania z mediów;
  • ułatwianie tworzenia sieci kontaktów między różnymi zainteresowanymi stronami;
  • zbadanie sposobów koordynacji polityk UE, programów wsparcia i inicjatyw w zakresie umiejętności korzystania z mediów.

Europejski Tydzień Umiejętności Mediów

Wysoki poziom umiejętności korzystania z mediów jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym obywatelom podejmowanie świadomych decyzji w erze cyfrowej. Umiejętność korzystania z mediów jest warunkiem wstępnym dynamicznej, nowoczesnej demokracji. Europejski Tydzień Umiejętności Mediów jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu promowanie umiejętności korzystania z mediów i projektów w całej UE. Zainteresowane strony z zakresu umiejętności korzystania z mediów na szczeblu krajowym zachęca się do organizowania własnych wydarzeń w trakcie tego tygodnia lub w jego okolicach, aby świętować i omawiać umiejętności korzystania z mediów. 

Inauguracyjny Europejski Tydzień Literactwa Mediów odbył się w 2019 r. 

Zobacz repozytorium zdarzeń.

Europejskie Nagrody Literackie Mediów

W ramach Europejskiego Tygodnia Literackiego Mediów Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków z inspirujących i wpływowych projektów w dziedzinie umiejętności korzystania z mediów. Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni do Brukseli, aby ubiegać się o trzy nagrody na konferencji wysokiego szczebla Europejskiego Tygodnia Literackiego Mediów.

Zobacz wyniki konkursu Media Literacy Awards

Najnowsze wiadomości

Sprawozdania krajowe na temat środków w zakresie umiejętności korzystania z mediów na podstawie dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (2020–2022)

Państwa członkowskie poinformowały o krajowych środkach promowania i rozwijania umiejętności korzystania z mediów.

SPRAWOZDANIE/BADANIE |
Mechanizmy kształtowania mediów społecznościowych i ich wpływ na społeczeństwo – sprawozdanie na temat stanu sztuki w badaniach

Nadal daleko nam do pełnego zrozumienia dynamiki rozprzestrzeniania się informacji w mediach cyfrowych. Media społecznościowe zmieniły sposób dostępu do informacji, ich produkcji i wymiany, przekształcając tradycyjne środki masowego przekazu w system powiązanych ze sobą horyzontalnych sieci komunikacyjnych. Wyobrażana, wolna, równa sieć światowa, obiecana na początku epoki internetu i mediów społecznościowych, stała się cybersferą opartą na oprogramowaniu, napędzaną interesami gospodarczymi i geopolitycznymi. Fakt ten znacznie zmienił sposób przekazywania i rozpowszechniania treści, narażając

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Wolność i pluralizm mediów

Unia Europejska stoi na straży wolności i pluralizmu mediów jako filarów nowoczesnej demokracji oraz czynników sprzyjających swobodnej i otwartej debacie.

Zobacz też

Działania multimedialne

Działania multimedialne UE mają na celu wzmocnienie informacji o sprawach UE z perspektywy europejskiej.

Zwalczanie dezinformacji w internecie

Komisja zwalcza rozpowszechnianie dezinformacji i informacji wprowadzających w błąd w internecie, aby zapewnić ochronę europejskich wartości i systemów demokratycznych.