Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Rețeaua și Centrul european de competențe în materie de securitate cibernetică

Rețeaua europeană de securitate cibernetică și Centrul de competențe în materie de securitate cibernetică ajută UE să mențină și să dezvolte capacitățile tehnologice și industriale în materie de securitate cibernetică.

  Sigla Centrului european de competențe în materie de securitate cibernetică

Obiectivele acestei inițiative

Prin gestionarea fondurilor pentru securitatea cibernetică în cadrul următorului cadru financiar multianual 2021-2027, inițiativa va contribui la crearea unui ecosistem industrial și de cercetare interconectat în materie de securitate cibernetică, la nivelul UE. Aceasta ar trebui să încurajeze o mai bună cooperare între părțile interesate relevante, inclusiv între sectoarele civile și de apărare în materie de securitate cibernetică.

Această cooperare va ajuta părțile interesate să utilizeze în mod optim resursele și expertiza în materie de securitate cibernetică existente în întreaga Europă. Inițiativa se bazează pe expertiza care există deja în peste 660 de centre de expertiză în materie de securitate cibernetică din toate statele membre care au răspuns la un sondaj realizat de Comisia Europeană în 2018.

Inițiativa ar trebui să ajute UE și statele membre să adopte o perspectivă strategică proactivă, pe termen mai lung, asupra politicii industriale în materie de securitate cibernetică, dincolo de cercetare și dezvoltare. Această abordare ar trebui să contribuie la găsirea unor soluții revoluționare la provocările în materie de securitate cibernetică cu care se confruntă sectorul privat și public și să sprijine implementarea eficace a acestor soluții.

Aceasta va permite comunităților de cercetare și industriale relevante și autorităților publice să aibă acces la capacități-cheie, cum ar fi instalațiile de testare și experimentare. Adesea, aceste facilități nu pot fi atinse de fiecare stat membru din cauza resurselor financiare și umane insuficiente.

Inițiativa va contribui la eliminarea lacunelor în materie de competențe și la evitarea exodului de creiere prin asigurarea accesului celor mai bune talente la proiecte europene de cercetare și inovare în materie de securitate cibernetică la scară largă și, prin urmare, va oferi provocări profesionale interesante.

Rețeaua centrelor naționale de coordonare

Fiecare stat membru va desemna un centru național de coordonare. Acestea vor funcționa ca puncte de contact la nivel național pentru comunitatea de competențe și pentru Centrul de competențe. Ei sunt „păstrătorii porților” pentru comunitatea de securitate cibernetică din țara lor. Ele sprijină punerea în aplicare a acțiunilor în temeiul prezentului regulament și pot transfera sprijin financiar ecosistemelor naționale și locale.

Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică

Această Comunitate va implica un grup mare, deschis și divers de actori implicați în tehnologia securității cibernetice, inclusiv, în special, entități de cercetare, industrii de aprovizionare/cerere și sectorul public. Acesta va contribui la activitățile și la planul de lucru al Centrului de competențe. Și va beneficia de activitățile de consolidare a comunității ale Centrului de competențe și ale rețelei.

Centrul european de competențe în materie de securitate cibernetică

Centrul european de competențe în materie de securitate cibernetică (ECCC) își propune să sporească capacitățile și competitivitatea Europei în materie de securitate cibernetică. Va colabora cu o rețea de centre naționale de coordonare (NCC) pentru a construi o comunitate puternică în materie de securitate cibernetică.Located in Bucharest, va implementa părți relevante ale programelor Europa digitală și Orizont Europa prin alocarea de granturi și efectuarea de achiziții publice.

Sarcini și obiective

ECCC va încerca să își îndeplinească misiunea generală prin:

 • crearea și sprijinirea coordonării rețelei centrelor naționale de coordonare și a comunității de competențe în materie de securitate cibernetică;
 • luarea deciziilor de investiții strategice și punerea în comun a resurselor UE, ale statelor sale membre și ale industriei;
 • punerea în aplicare a sprijinului financiar legat de securitatea cibernetică din programele Orizont Europa și Europa digitală.

Acest lucru va contribui la următoarele obiective:

 • contribuția la implementarea pe scară largă a celor mai recente tehnologii de securitate cibernetică, în special prin realizarea sau sprijinirea achizițiilor de produse și soluții;
 • furnizarea de sprijin financiar și asistență tehnică pentru întreprinderile nou-înființate în materie de securitate cibernetică și pentru a le conecta la piețele potențiale și pentru a atrage investiții;
 • sprijinirea cercetării și inovării pe baza unei agende industriale și de cercetare cuprinzătoare, care să includă proiecte de cercetare și demonstrative la scară largă în ceea ce privește capacitățile de securitate cibernetică de generație următoare;
 • stabilirea unor standarde ridicate de securitate cibernetică nu numai în sistemele tehnologice și de securitate cibernetică, ci și în dezvoltarea competențelor;
 • facilitarea cooperării dintre sfera civilă și cea de apărare în ceea ce privește tehnologiile și aplicațiile cu dublă utilizare și consolidarea sinergiilor civil-apărare în legătură cu Fondul european de apărare.

Structura de guvernanță

În prezent, se înființează ECCC. Structura sa administrativă și de guvernanță va include:

 • un consiliu de conducere, care să ofere orientare strategică și să supravegheze activitățile acestuia;
 • un director executiv, care să fie reprezentantul legal și să fie responsabil de gestionarea de zi cu zi;
 • un grup consultativ strategic pentru a asigura un dialog cuprinzător și continuu între ECCC și comunitatea de securitate cibernetică.

Consiliul de conducere va include:

 • câte un reprezentant al fiecărui stat membru și doi din partea Comisiei, pentru un mandat de patru ani care poate fi reînnoit;
 • observatori, inclusiv ENISA permanent, și alți observatori ad-hoc;
 • un președinte și un vicepreședinte, aleși pentru trei ani, odată reînnoiți;
 • directorul executiv, care participă, dar nu are drept de vot.

În principiu, deciziile vor fi luate prin consens. În cazul în care acest lucru nu este posibil, trebuie să existe o majoritate de cel puțin 75 % din totalul voturilor. Pentru acțiunile de aderare, votul va fi proporțional cu contribuțiile financiare ale celor implicați. UE deține 26 % din drepturile de vot pentru orice decizie care afectează bugetul UE.

Consiliul de conducere este asistat de un consiliu consultativ pe probleme industriale și științifice pentru a asigura un dialog periodic cu sectorul privat, cu organizațiile consumatorilor și cu alte părți interesate relevante.

Resurse financiare

Comisia Europeană propune ca Centrul de competențe să fie finanțat în comun prin contribuții financiare din partea Uniunii Europene și a statelor membre participante.

Comisia Europeană a plasat securitatea cibernetică pe ordinea de zi a următorului buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027. În cadrul noului program Europa digitală, Comisia Europeană a propus în 2018 să investească 2 miliarde EUR în protejarea economiei digitale, a societății și a democrațiilor UE prin intermediul expertizei în sondaje, al stimulării industriei de securitate cibernetică a UE, al finanțării echipamentelor și infrastructurii de securitate cibernetică de ultimă generație. Cercetarea și inovarea în materie de securitate cibernetică vor fi sprijinite suplimentar în cadrul programului Orizont Europa.

ECCC și Rețeaua vor încerca, de asemenea, să realizeze sinergii cu alte programe relevante ale UE, după caz.

Statele membre participante ar trebui să coreleze contribuția financiară a UE cu investiții de aceeași valoare, în conformitate cu prioritățile lor și cu cofinanțarea costurilor de funcționare ale centrului și ale rețelei.

Prioritățile concrete de finanțare vor fi stabilite în cadrul planului anual de lucru al centrelor de competențe, care va fi adoptat de consiliul de conducere după primirea contribuțiilor din partea Grupului consultativ pe probleme industriale și științifice.

Se preconizează că cea mai mare parte a finanțării va fi alocată prin cereri de propuneri deschise și cereri de oferte. Părțile interesate cunosc acest sistem din programele-cadru de cercetare și inovare anterioare. În aceste cazuri, Centrul de competențe va gestiona și, în cele din urmă, va acorda sprijin financiar beneficiarilor, care ar fi, de regulă, entități academice și de cercetare, întreprinderi industriale sau autorități publice.

ECCC va urmări, de asemenea, să promoveze achizițiile publice comune de infrastructuri și instrumente strategice de securitate cibernetică împreună cu una sau mai multe alte entități – de obicei autorități publice.

Unele fonduri vor fi puse direct la dispoziția centrelor naționale de coordonare pentru ca acestea să își îndeplinească sarcinile în temeiul prezentului regulament.

Centrele naționale de coordonare vor fi, de asemenea, în măsură să sprijine financiar ecosistemele lor naționale prin utilizarea așa-numitelor granturi în cascadă.

Cele mai recente știri

PRESS RELEASE |
Comisia publică Recomandarea privind criptografia post-cuantică

Astăzi, Comisia a publicat o recomandare privind criptografia postcuantică pentru a încuraja statele membre să elaboreze și să pună în aplicare o abordare armonizată pe măsură ce UE trece la criptografia postcuantică. Acest lucru va contribui la asigurarea securității infrastructurilor și serviciilor digitale ale UE în următoarea eră digitală.

DIGIBYTE |
DHS și DG CONNECT anunță o inițiativă de comparare a raportării incidentelor cibernetice pentru o mai bună aliniere a abordărilor transatlantice

Primul pas în această inițiativă concentrată include o analiză a asemănărilor și a diferențelor dintre recomandările din Raportul DHS privind armonizarea raportării incidentelor cibernetice către guvernul federal și cadrul de raportare a incidentelor de securitate cibernetică în temeiul Directivei NIS 2 în UE.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Politici de securitate cibernetică

Uniunea Europeană acționează pe diverse fronturi pentru a promova reziliența cibernetică, pentru a ne proteja comunicarea și datele și pentru a menține securitatea societății și a economiei online.

Citiți și

Legea UE privind securitatea cibernetică

Legea privind securitatea cibernetică consolidează Agenția UE pentru securitate cibernetică (ENISA) și stabilește un cadru de certificare de securitate cibernetică pentru produse și servicii.