Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Podpora EÚ pre podniky v digitálnom svete

EÚ ponúka širokú škálu podpory podnikom, od začínajúcich podnikov až po rozširujúce sa podniky až po malé a stredné podniky a mimo nich. Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Image © 467132202 vgajic via GettyImages

Malé a stredné podniky (MSP) zohrávajú v hospodárstve EÚ kľúčovú úlohu. Predstavujú 99 % všetkých podnikov v EÚ a za posledných 5 rokov boli zodpovedné za vytvorenie približne 85 % nových pracovných miest. Spolu so začínajúcimi podnikmi sú hnacou silou transformácie súkromného sektora s ich silným inovačným potenciálom. 

Európska únia chce zabezpečiť, aby sa MSP a začínajúce podniky mohli spoliehať na priaznivé podnikateľské prostredie a čo najlepšie využívať cezhraničné činnosti v rámci EÚ aj mimo nej. 

Preto sme zaviedli niekoľko iniciatív na zabezpečenie podpory MSP. Patria medzi ne:

 • podpora startupov a scaleupov
 • podpora obchodu
 • cezhraničné zlepšenia v oblasti DPH
 • práva duševného vlastníctva (IPR)
 • siete a financovanie

 

Podpora startupov a rozširujúcich sa podnikov

Cieľom iniciatívy Európskej komisie pre začínajúce a rozširujúce sa podniky je poskytnúť inovatívnym podnikateľom v Európe príležitosť stať sa poprednými svetovými spoločnosťami. Spája nové a existujúce nástroje na podporu rastu začínajúcich podnikov vrátane: 

 • lepší prístup k financiám;
 • druhá šanca pre podnikateľov;
 • zjednodušené daňové priznania.

Štandard excelentnosti Start-Up Nations podporuje začínajúce podniky tým, že podporuje podnikanie a urýchľuje ich rast do inovatívnych MSP. Poskytuje im aj podmienky na to, aby sa zväčšili. 

Členské štáty, ktoré podpísali normu národov pre začínajúce podniky, sa zaväzujú: 

 • stanovenie jasného referenčného bodu pre celú EÚ s cieľom vymedziť kľúčové prvky startupu;
 • zdôrazňovanie udržateľného rastu a prostredia priaznivého pre podnikateľov sú ústredným prvkom budúcich globálnych úspechov začínajúcich podnikov a rozširujúcich sa podnikov;
 • výmena najlepších postupov;
 • vytvorenie centra pre začínajúce krajiny s cieľom podporiť a umožniť výmenu najlepších postupov.

Obchodné usmernenia pre podniky a MSP

EÚ je najväčším obchodným blokom na svete s počtom obyvateľov 440 miliónov a 16 % svetového obchodu. Medzinárodný obchod a investície sú oporou jeho hospodárstva. Vývoz tovaru a služieb z EÚ do krajín mimo EÚ podporuje milióny pracovných miest.

Malé a stredné podniky (MSP) výrazne profitujú z medzinárodného obchodu. V skutočnosti 87 % všetkých vývozcov z EÚ tvoria MSP. 

Naše obchodné dohody s partnerskými krajinami zabezpečujú, aby MSP mohli mať prospech z opatrení, ktoré:

 • odstrániť tarify;
 • uľahčiť vývoz odstránením byrokracie a iných technických prekážok;
 • zaviesť jednoduchšie a predvídateľnejšie colné postupy;
 • vytvoriť stabilnejšie a transparentnejšie podnikateľské prostredie pre spoločnosti z EÚ. 

Okrem našich obchodných dohôd ponúka obchodná politika EÚ celý rad nástrojov a opatrení, ktoré sú prospešné pre malé podniky.

Tu je 7 kľúčových nástrojov pre vás:

 1. Webová stránka EÚ Access-to-Markets poskytuje praktické informácie o vývoze a dovoze. MSP môžu webové sídlo využívať na riešenie otázok týkajúcich sa prístupu na trh.
 2. Príručka nástrojov na ochranu obchodu pre MSP poskytuje základný prehľad nástrojov na ochranu obchodu a stanovuje praktické kroky na ochranu podnikov pred nekalou konkurenciou z krajín mimo EÚ.
 3. Poradenské centrum pre MSP na ochranu obchodu ponúka osobné poradenstvo dovozcom a vývozcom, ktorých sa týkajú nástroje na ochranu obchodu.
 4. Online kurz o nástrojoch na ochranu obchodu pre MSP poskytuje MSP základné znalosti pri vykonávaní ich každodennej činnosti.
 5. Prehľad o podpore Európskej únie pre MSP v EÚ.
 6. Vaša Európa – Business poskytuje viacjazyčné informácie a online vládne služby pre spoločnosti, ktoré hľadajú obchodné príležitosti v Európe aj mimo nej.
 7. Spoločná príručka najlepších postupov Rady pre obchodné technológie medzi EÚ a USA (TTC) poskytuje 7 jasných tipov pre MSP na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti vrátane prepojení na príslušné zdroje a iniciatívy na oboch stranách Atlantického oceánu.

Pravidlá cezhraničnej dane z pridanej hodnoty (DPH)

EÚ neustále zlepšuje spôsob fungovania DPH pre spoločnosti vrátane MSP. Naším cieľom je zaviesť systém DPH, ktorý je vhodný pre podnikanie v 21. storočí.

Nové pravidlá DPH pre online nakupovanie nadobudli účinnosť 1. júla 2021. Nové pravidlá sú súčasťou úsilia o zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetky podniky vrátane MSP predávajúcich online. Zjednodušujú dodržiavanie DPH v súvislosti s cezhraničnými dodávkami v rámci elektronického obchodu medzi podnikmi a spotrebiteľmi. 

Nové pravidlá tiež prispievajú k spravodlivejšiemu a jednoduchšiemu systému zdaňovania v EÚ a modernizácii DPH v súlade s realitou na trhu elektronického obchodu. V skutočnosti môžu podnikom pomôcť ušetriť až 95 % administratívnych nákladov súvisiacich s DPH pri ich online predaji.

Zavedenie rozšíreného jednotného kontaktného miesta a novo zavedeného jednotného kontaktného miesta pre dovoz umožňuje podnikom priznať a zasielať DPH z predaja tovaru a služieb v rámci EÚ a z dovozu tovaru nízkej hodnoty do EÚ len v jednom členskom štáte. 

Zistite, ako môže váš podnik profitovať z novej DPH pre systémy elektronického obchodu.

Komisia predloží koncom roka 2022 nový návrh týkajúci sa DPH v digitálnom veku. Návrhom sa zníži administratívna záťaž a náklady pre podniky vrátane MSP a zároveň sa vytvoria rovnaké podmienky tým, že sa znížia podvody v oblasti DPH. Novými pravidlami sa zavedú:

 • zlepšené požiadavky na digitálne podávanie správ pre podniky v celej EÚ,
 • nové pravidlá pre platformové hospodárstvo;
 • jednotná registrácia pre spoločnosti v EÚ.

 

Okrem toho sa zavádzajú nové zjednodušujúce pravidlá na otvorenie oslobodenia od DPH, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii malým podnikom v jednom členskom štáte pre podniky, ktoré tam predávajú, ale sídlia v iných krajinách EÚ. 

Pomôže to malým cezhraničným podnikom rásť, zmenšiť ich prsty na iných trhoch EÚ a vytvoriť rovnaké podmienky pre podniky bez ohľadu na to, kde sú usadení v EÚ. Tento nový systém sa bude uplatňovať od 1. januára 2025.

Práva duševného vlastníctva

Práva duševného vlastníctva sú práva udelené ľuďom a spoločnostiam na výtvory ich mysle, ako sú vynálezy a umelecké výtvory. Práva duševného vlastníctva môžu zahŕňať autorské práva, patenty, ochranné známky a dizajny. 

Práva duševného vlastníctva sú nevyhnutné na to, aby inovačné podniky mohli rásť. Vďaka pomoci držiteľom práv v boji proti falšovaniu, pirátstvu a iným formám neoprávneného kopírovania môžu práva duševného vlastníctva zlepšiť konkurencieschopnosť MSP, podporiť inovácie a poskytnúť potenciálny zdroj príjmov. 

V prípade otázok týkajúcich sa duševného vlastníctva a bezplatnej pomoci sa podniky môžu obrátiť na asistenčné pracoviská pre oblasť duševného vlastníctva (financované EÚ) pre Európu, Čínu, Indiu, Latinskú Ameriku, juhovýchodnú Áziu a Afriku.

Fond pre MSP

Nový fond EÚ pre MSP ponúka poukazy na pomoc MSP so sídlom v EÚ chrániť svoje práva duševného vlastníctva prostredníctvom rôznych podporných opatrení. To zahŕňa refundáciu (až 75 %) určitých poplatkov za zápis ochrannej známky, dizajnu alebo patentu na úrovni EÚ, vnútroštátnej, regionálnej alebo medzinárodnej úrovni. 

Ak si MSP nie sú istí, o čo požiadať alebo kde, preddiagnostická služba IP (IP Scan) by mohla pomôcť urobiť správnu voľbu. Pre MSP, ktoré v tejto súvislosti potrebujú usmernenie, je k dispozícii aj služba pro bono (bezplatná konzultácia).

Pre viac informácií sa môžu MSP obrátiť na Fond EÚ pre MSP

Komisia ponúka širokú škálu podpory pre spoločnosti, ktoré chcú prepojiť alebo nájsť možnosti financovania. 

3 siete alebo fondy, ktoré môžu pomôcť, sú:

 1. Sieť Enterprise Europe Network
 2. InvestEU
 3. Program Digitálna Európa

Sieť Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) je najväčšou sieťou na podporu MSP na svete. Môže pomôcť ľuďom a podnikom v prístupe k založeniu spoločnosti, inovácii, prístupu na trhy, nájsť si partnera a zvýšiť ich konkurencieschopnosť.

Zatiaľ to pomohlo:

 • 280 000 malých a stredných podnikov vytvorí 780 000 obchodných kontaktov na podujatiach zameraných na nadväzovanie kontaktov
 • 3 milióny MSP, ktoré budú využívať služby EEN od roku 2008
 • Viac ako 21 000 MSP bude mať prospech z prispôsobených podporných balíkov

InvestEU

Cieľom Programu InvestEU je prispievať k cieľom EÚ podporou infraštruktúry, MSP, výskumných inovácií, digitalizácie a sociálnych projektov. Pozostáva z 3 pilierov: 

 1. Fond InvestEU
 2. Poradenské centrum InvestEU
 3. Portál InvestEU

Cieľom Fondu InvestEU je mobilizovať viac ako 372 miliárd EUR verejných a súkromných investícií prostredníctvom rozpočtovej záruky EÚ vo výške 26,2 miliardy EUR, ktorá sa rozdelí medzi 4 segmenty politiky: 

 1. udržateľná infraštruktúra;
 2. výskum, inovácie a digitalizácia;
 3. malé a stredné podniky;
 4. sociálne investície a zručnosti.

Portál InvestEU je osobitne zaujímavý pre MSP a podniky. Je to online nástroj na vytváranie kontaktov, ktorého cieľom je prepojiť promotorov projektov EÚ s investormi. 
S viac ako 1 000 zverejnenými projektmi Program InvestEU zviditeľňuje spoločnosti EÚ sieť medzinárodných investorov. Portál je dostupný v každej krajine EÚ a pokrýva každý z 25 hospodárskych odvetví EÚ. 

Program Digitálna Európa (DIGITAL)

Program Digitálna Európa ponúka širokú škálu podpory na podporu rastu európskych spoločností. 

Napríklad:

 • 70 % podnikov tvrdí, že nedostatok zamestnancov s primeranými digitálnymi zručnosťami je prekážkou investícií. Digitalizácia podporuje zvyšovanie úrovne zručností s cieľom poskytnúť pracovnú silu pre pokročilé digitálne technológie, ako je umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, pokročilá výpočtová technika, dátová infraštruktúra, správa a spracovanie a ďalšie. 
 • Digitalizácia podporuje rozvoj siete európskych centier digitálnych inovácií. Centrá digitálnych inovácií sú jednotné kontaktné miesta, ktoré podporujú spoločnosti, aby reagovali na digitálne výzvy a stali sa konkurencieschopnejšími tým, že poskytujú prístup k technickým odborným znalostiam a testovaniu, čo umožňuje „testovať pred investovaním“, inovačné služby, ako je finančné poradenstvo, odborná príprava a rozvoj zručností, ktoré sú kľúčové pre úspešnú digitálnu transformáciu, a ďalšie.
 • Spoločnosti by mali mať možnosť využívať pokročilé technológie, ako sú služby cloud computingu, veľké dáta a umelá inteligencia. S cieľom pomôcť im spoločnosť DIGITAL sprístupní konkrétne technologické riešenia, ako je napríklad platforma inteligentného middleware s otvoreným zdrojovým kódom. Podporí aj ďalšiu generáciu európskych pokročilých služieb typu cloud-to-edge a vytvorí celoeurópsky trh, na ktorom budú tieto služby k dispozícii verejnému a súkromnému sektoru. Digitalizácia takisto investuje napríklad do zariadení na testovanie a experimentovanie umelej inteligencie, ktoré poskytnú MSP a začínajúcim podnikom rýchly a jednoduchý prístup k testovacím zariadeniam svetovej úrovne pre umelú inteligenciu, bohatým sieťam zainteresovaných strán a potenciálnym zákazníkom.
 • Digitalizácia má aj osobitnú mieru financovania osobitných opatrení vo výške 75 % pre MSP. Cieľom je podporiť MSP zapojené do budovania a zavádzania digitálnych kapacít. 

Viac informácií o tom, ako získať finančné prostriedky z programu Digitálna Európa

 

 

 

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Financovanie digitalizácie vo viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027

Dlhodobý rozpočet EÚ, známy aj ako viacročný finančný rámec, podporí digitálne technológie a pomoc pri obnove po pandémii.

Pozri aj

Podpora EÚ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Komisia ponúka množstvo príležitostí na vzdelávanie a odbornú prípravu, ktoré vám pomôžu začať v digitálnej oblasti, ako napríklad podnikateľské poradenstvo, výmeny a ďalšie.

Program Digitálna Európa

Program Digitálna Európa (DIGITAL) je program financovania EÚ zameraný na prinášanie digitálnych technológií podnikom, občanom a orgánom verejnej správy.