Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

WiFi4EU: Spoločnosti poskytujúce služby inštalácie Wi-Fi zariadení

V rámci iniciatívy WiFi4EU sa vo verejných priestoroch v miestnych komunitách po celej Európe vytvoria tisíce hotspotov Wi-Fi, ktoré budú umožňovať bezplatné pripojenie na internet. Ak ste spoločnosťou poskytujúcou služby inštalácie Wi-Fi zariadení a chcete sa o tejto iniciatíve a jej technických špecifikáciách dozvedieť viac, čítajte ďalej.

    " "

Čo je WiFi4EU a ako to funguje?

WiFi4EU je iniciatívou Európskej únie, v rámci ktorej sa prideľujú poukazy v hodnote 15 000 EUR na pokrytie nákladov na vybavenie a inštaláciu prístupových bodov Wi-Fi v tisícoch obcí v celej Európe. Príjemcovia vyberú „centrá verejného života“, v ktorých budú inštalované hotspoty WiFi4EU. Hotspoty Wi-Fi budú inštalované vo vnútorných alebo vonkajších verejných priestoroch (radnice, zdravotné strediská, verejné námestia, pešie zóny atď.), v ktorých ešte neexistuje podobné bezplatné pripojenie Wi-Fi.

Ide o zjednodušený systém financovania – prvý svojho druhu – v rámci ktorého obce prevedú poukaz na spoločnosti poskytujúce služby inštalácie Wi-Fi zariadení, ktoré im nainštalujú hotspoty.

Obce, ktoré poukaz dostanú, si môžu zadefinovať a obstarať projekty inštalácie miestneho Wi-Fi podľa platných pravidiel verejného obstarávania. Môžu pritom využiť zoznam registrovaných dodávateľov inštalácie Wi-Fi pôsobiacich v ich lokalite.

Registrácia na portáli

Obec, ktorej bol pridelený poukaz, má 18 mesiacov na to, aby zabezpečila inštaláciu hotspotu WiFi4EU. Spoločnosť na inštaláciu Wi-Fi vyberie na základe postupu verejného obstarávania. Aby vám mohol byť preplatený poukaz od Európskej komisie, musíte sa zaregistrovať na portáli ako spoločnosť poskytujúca služby inštalácie Wi-Fi zariadení.

Ako sa zaregistrovať ako spoločnosť poskytujúca služby inštalácie Wi-Fi zariadení?

Spoločnosti poskytujúce služby inštalácie Wi-Fi zariadení sa môžu na portáli WiFi4EU zaregistrovať na osobitnej stránke. Budete musieť poskytnúť tieto informácie:

  • informácie o spoločnosti
  • informácie o geografickej pôsobnosti vašej spoločnosti (názvy krajín alebo oblastí v rámci krajiny, v ktorých vaša spoločnosť pôsobí)
  • informácie o kontaktnej osobe

Registrácia na portáli WiFi4EU

Registrácia spoločností poskytujúcich služby inštalácie Wi-Fi zariadení na portáli WiFi4EU je nevyhnutným predpokladom na preplatenie poukazov.

Technické špecifikácie

Technické požiadavky na siete WiFi4EU sú uvedené v odpovedi na otázku 27 v časti venovanej najčastejším otázkam a podrobnejšie sú vysvetlené vo výzve na predkladanie žiadostí (v časti týkajúcej sa podmienok) a vo vzorovej dohode o grante. V týchto požiadavkách sa stanovuje minimálny počet vnútorných a vonkajších prístupových bodov, ako aj technické charakteristiky každého z týchto prístupových bodov. Úplné technické špecifikácie sú uvedené v bode 6.2.2 výzvy na predkladanie žiadostí (v časti týkajúcej sa podmienok).

Preplácanie poukazov

Európska komisia vyplatí hodnotu poukazu, t. j. 15 000 EUR, priamo spoločnosti, ktorá vykonala inštaláciu, a to do 60 dní. Táto platba sa uskutoční bankovým prevodom po tom, čo Európska komisia potvrdí, že hotspot WiFi4EU je funkčný. Spoločnosť, ktorá vykonala inštaláciu, a príslušná obec môžu oznámiť inštaláciu a funkčnosť siete Wi-Fi len cez portál. Po tom, čo Komisia overí tieto informácie, vyplatí hodnotu poukazu priamo spoločnosti, ktorá vykonala inštaláciu. Akýkoľvek doplatok splatný spoločnosti poskytujúcej služby inštalácie zariadení Wi-Fi nad rámec hodnoty poukazu vyplatí obec.

Kontaktujte nás

 

Aktuality

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Related Content

Big Picture

WiFi4EU | Bezplatné Wi-Fi pre obyvateľov EÚ

Iniciatíva WiFi4EU podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch, ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia či múzeá v obciach v celej Európe.

See Also

WiFi4EU: Občania

Občania a návštevníci obcí v Európskej únii budú môcť vďaka iniciatíve WiFi4EU čoskoro využívať bezplatné Wi-Fi pripojenie na verejných miestach. Vaša obec môže od Európskej komisie získať poukaz na pokrytie nákladov na inštaláciu Wi-Fi.

WiFi4EU: Obce

Ako obec na území Európskej únie môžete požiadať o poukaz v rámci iniciatívy WiFi4EU. Poukazy, z ktorých každý má hodnotu 15 000 EUR, umožnia vašej obci nainštalovať bezplatné verejné pripojenie Wi-Fi.