Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikácia

Spoločná poľnohospodárska politika je hnacou silou digitálnej transformácie EÚ na vidieku

EÚ prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) zvyšuje konkurencieschopnosť a udržateľnosť vidieckych oblastí a poľnohospodárstva.

Text over cartoon illustration of a farmer smiling at the viewer as she holds up and points to her smart phone, while standing next to a greenhouse in a sunny countryside setting: “The Common Agricultural Policy as a driver for rural digital transformation”.

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Súčasťou toho je investovanie do digitálnej transformácie v rámci strategických plánov SPP členských štátov.

Digitálne technológie majú potenciál zlepšiť poľnohospodárstvo a iné vidiecke činnosti v mnohých ohľadoch. Vysokorýchlostná širokopásmová infraštruktúra, vybavenie IT a využívanie digitálnych nástrojov a služieb môžu zvýšiť produktivitu a príjmy poľnohospodárov a zároveň poskytnúť dobrú životnú úroveň vidieckym komunitám. Digitálne technológie môžu takisto pomôcť poľnohospodárstvu stať sa ekologickejším, odolnejším a udržateľnejším v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody.

Z tohto dôvodu obsahuje strategický plán SPP každého členského štátu prispôsobenú digitálnu stratégiu, ktorá rieši vnútroštátne okolnosti a miestne potreby. Prostredníctvom tejto stratégie členské štáty vysvetľujú, ako budú využívať nástroje Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a financovanie z programov, ako je program Digitálna Európa (DEP), program Horizont Európa, Nástroj na prepájanie Európy (NPE) a Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), v kombinácii so svojimi vnútroštátnymi fondmi, na digitalizáciu vidieckych oblastí a poľnohospodárstva.

Ďalšie informácie

Toto video bolo vytvorené ako súčasť práce Európskej siete pre širokopásmové pripojenie (BCO)s cieľom zvýšiť informovanosť o podpore EÚ pre zavádzanie vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia a vymieňať si osvedčené postupy v rámci projektov širokopásmového pripojenia. Oboznámte sa s prezentačným zoznamom rozhovorov o osvedčených postupoch, financovaní a politike siete BCO siete BCO na YouTube a preskúmajte najnovšie správy a zdroje v knižnici siete BCO.