Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publikácia

Výzva na predkladanie twinningových žiadostí z EIP na referenčných miestach AHA je teraz otvorená

Projekt IN-4-AHA podporí v roku 2022 10 twinningových schém pre referenčné lokality európskeho partnerstva v oblasti inovácií (EIP) zameraného na aktívne a zdravé starnutie (AHA).

Družobné partnerstvá pre inovatívne riešenia pre starnúcich ľudí propagujú vizuálnu stránku

Twinningové programy sú činnosti zamerané na budovanie kapacít medzi dvoma organizáciami, v rámci ktorých jedna vyvíja inovačné riešenie a druhá ho prijíma/vykonáva. V kontexte európskeho aktívneho a zdravého starnutia (AHA) sú tieto organizácie zvyčajne z rôznych regiónov/krajín, pričom prvá sa nazýva pôvodca a druhá Adopter.

Rozpočet na tento účel je maximálne 5000 EUR na twinning, v závislosti od výdavkov a činností, ktoré sa majú vykonať. V prípade instnace financovať cestovné náklady, ubytovanie, verejnú a súkromnú dopravu na najbližšom letisku a v hoteli a z neho alebo adresy pôvodcu/prijímateľov.

Aké typy inovačných postupov hľadáme?

  • Inovačné postupy, ktoré sa majú rozšíriť a preniesť, by sa takisto mali zosúladiť s týmito cieľmi. V žiadosti by sa mala jasne uviesť súvislosť s cieľom (alebo cieľmi). 
  • Zlepšenie monitorovania výkonnosti systémov zdravotnej a inej starostlivosti.
  • Zvýšenie dostupnosti praktických riešení vytvorených spoločne s koncovými používateľmi a zainteresovanými stranami, ako aj obchodných modelov v rámci celého ekosystému.
  • Zlepšenie schopnosti plánovať a realizovať efektívne investície do systémov zdravotnej a inej starostlivosti na vnútroštátnej/regionálnej úrovni.
  • Stratégie a politiky založené na dôkazoch týkajúce sa transformácie systémov zdravotnej a inej starostlivosti.
  • Zvýšenie vedúceho postavenia európskych výskumných pracovníkov v príslušnej oblasti zvýšením digitálnej a zdravotnej gramotnosti medzi občanmi a zdravotníckymi a opatrovateľskými pracovníkmi.
  • Zvýšenie úsilia o budovanie kapacít s cieľom uľahčiť používanie spoločného jazyka medzi príslušnými zainteresovanými stranami.

Ktorákoľvek zainteresovaná strana môže podať žiadosť za predpokladu, že sama má štatút referenčnej lokality alebo je súčasťou referenčného webového sídla (zobrazená prostredníctvom podporného listu od riadiaceho subjektu/koordinátora príslušnej referenčnej lokality alebo odkazu na webovú stránku s kontrolou, kde je organizácia jasne zastúpená). 

Odkaz na registráciu: Twinningové programy – výzva na predkladanie žiadostí

Termín: 10. decembra 2021

V prípade otázok nájdete ďalej v časti Otázky a odpovede.  

Ak vaša otázka stále nie je zodpovedaná, obráťte sa na pani Cláudia Campos (Porto4Ageing): cscampos@reit.up.pt. 

Viac o európskom partnerstve v oblasti inovácií zameraného na aktívne a zdravé starnutie.

Viac o referenčných miestach