Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publikácia

Prípravná akcia „Vytváranie európskych“

Komisia zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov v hodnote 3 miliónov EUR na posilnenie kapacity európskeho audiovizuálneho priemyslu s cieľom vytvoriť špičkové fikcie, ktoré dokážu prilákať publikum cezhranične, a podporovať komunitu európskych talentov, ktorá je schopná pracovať naprieč štátnymi a jazykovými hranicami. Mal by európskym spoločnostiam umožniť rozšíriť svoju spoluprácu a ponúkať talentom nepretržité príležitosti v Európe počas celej ich kariéry. Hoci bol audiovizuálny priemysel vážne zasiahnutý pandémiou COVID-19, táto nová akcia by mala podporiť talenty, ako aj európske spoločnosti a prispieť k obnove tohto odvetvia.

Účelom tejto prípravnej akcie „Vyučovanie Európanov“ je pomôcť Európe dosiahnuť vysokú úroveň excelentnosti pri vytváraní a písaní vysokokvalitných fiktívnych seriálov schopných osloviť publikum cezhranične. Jeho cieľom je zvýšiť kompetencie tvorivých talentov pracujúcich na fiktívnych seriáloch a podporiť vznik silných a rôznorodých tímov tvorivej excelentnosti (napr. zapojenie talentovaných scenáristov, autorov, predvádzačov a/alebo výkonných producentov z rôznych prostredí a národností).

Na dosiahnutie tohto cieľa sa v rámci akcie podporia projekty, ktoré uľahčujú tvorivé centrá, napr. písacie miestnosti alebo iné prostredia spolupráce. Takéto centrá budú pôsobiť ako urýchľovače alebo inkubátory talentov tým, že navrhnú inovatívne metódy na výber a usmerňovanie talentovaných spisovateľov od predpísania/koncepcie až po samotné písanie projektov fiktívnych sérií a potenciálne nadväzovanie kontaktov s kupujúcimi. Projekty musia byť konkrétne a musia sa zameriavať na praktický proces spoluvytvárania súboru fiktívnych sérií.

Ciele

Projekt(-y) by mal(-i) dosiahnuť tieto ciele:

 • Zvýšiť kompetencie, znalosti a kapacity tvorivých talentov pri vytváraní fiktívnych seriálov a podporovať vznik silných a rozmanitých excelentných tímov/miest tvorivých talentov (napr. scenáristov, redaktorov, predvádzačov, výkonných producentov) pochádzajúcich z rôznych prostredí a národností;
 • Uľahčiť viacnásobnú konkrétnu spoluprácu, ktorá sa riadi prístupom „učiť sa v praxi“, pričom sa zameriava najmä na tvorivé a písanie, umožňuje tvorivým talentom pracovať na súbore rôznych projektov súbežne a poskytuje tvorcom optimalizované pracovné metódy a spôsoby spolupráce, a to od ranej fázy konceptuálnej tvorby až po písanie založené na spolupráci a nadväzovanie kontaktov s potenciálnymi kupujúcimi.
 • Podporovať modely spolupráce naprieč jazykovými hranicami v súlade s európskymi zásadami a hodnotami, ako je rovnaké zaobchádzanie, rozmanitosť a rodová rovnováha, spravodlivé odmeňovanie tvorcov;
 • Poskytovať pravidelné kontakty s vedúcimi predstaviteľmi priemyslu, producentmi alebo komisármi audiovizuálnych diel (napr. distribútormi, kupujúcimi, platformami, vysielateľmi) s cieľom zlepšiť chápanie trendov a dynamiky trhu zo strany talentov;
 • Scout a výber talentov, napríklad prostredníctvom otvorených výziev alebo cien,
 • Vybaviť tvorcov:
  • potrebné digitálne zručnosti a znalosť najnovšieho vývoja a/alebo informácií o trhu, ktoré môžu ovplyvniť tvorivý proces (napr. kognitívna neuroveda, umelá inteligencia),
  • zručnosti potrebné na správu duševného vlastníctva, keďže určuje financovanie tvorby a odmeňovania tvorcov a zabezpečuje tvorivú autonómiu a kultúrnu rozmanitosť;
 • Prispieť k zelenej transformácii.

Očakávané výsledky

Očakávanými výsledkami tejto akcie sú tvorivé centrá (vo forme písacích miestností alebo iných štruktúr spolupráce), ktoré poskytujú podporný rámec pre spoluprácu medzi tvorcami z celej Európskej únie (napr. autormi obrazoviek, autormi, producentmi, predvádzačmi) s cieľom koncipovať a písať špičkové európske fikčné série.

Vybrané projekty by mali vyústiť do vývojových čajov/moódových tabúľ/iných foriem prezentácie nových projektov fiktívnych sérií vrátane sekvenovania hlavných epizód prvej sezóny a opisu rôznych znakov. Mali by využívať všetky tvorivé a obchodné príležitosti, ktoré ponúkajú digitálne technológie a analýza údajov. Okrem toho by projekty mali vytvoriť most medzi tvorbou a trhovou stranou ekosystému.

Hoci žiadne dva projekty spolupráce nie sú rovnaké, všetky vybrané projekty by mali tvorcom poskytnúť inovatívne modely a metodiky na písanie „vysokého európskeho audiovizuálneho obsahu“, ktorý by sa mohol potenciálne opakovať aj v iných oblastiach, ako je napríklad animácia.

Projekty by mali pomôcť skautovať a podporovať skupinu európskych talentov bez ohľadu na krajinu, z ktorej pochádzajú, ktoré považujú Európu za svoje ihrisko a ktoré môžu písať príbehy založené na miestnej úrovni pre svetový trh. Tým by sa zasa posilnila konkurencieschopnosť audiovizuálneho priemyslu a posilnila by sa tvorivá autonómia Európy.

Územné zameranie tejto akcie je: Členské štáty EÚ.

Viac informácií

Prípravné akcie sú určené na zavedenie a testovanie nových iniciatív s financovaním najviac na tri roky. Táto výzva na predkladanie návrhov je prvou výzvou prípravnej akcie „Vytváranie európskych občanov“.

Maximálna miera spolufinancovania je 70 % celkových oprávnených nákladov.

Stiahnuté

01. Call - Writing European
Stiahnuť 
02A. Grant application form - multibeneficiaries
Stiahnuť 
02b. Grant application form - sole applicant
Stiahnuť 
03. Template Annex III Estimated budget - Multibeneficiary or Sole
Stiahnuť 
04. Financial viability checktool with results
Stiahnuť 
05. Declaration of Honor
Stiahnuť 
06. Privacy Statement
Stiahnuť 
07. Financial Identification
Stiahnuť 
08. Legal Entity Private
Stiahnuť 
09. Legal Entity Public
Stiahnuť 
10a. Model grant agreement - multibeneficiaries
Stiahnuť 
10b. Model grant agreement - SOLE APPLICANT
Stiahnuť 
11. Frequently Asked Questions (version 15 September 2021)
Stiahnuť