Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikácia

Komisia uverejnila štúdiu o budúcom ekosystéme dodávok 5G v Európe

Európska komisia uverejnila štúdiu o trendoch na trhu 5G a pravdepodobnom vývoji na trhu s dodávkami 5G s výhľadom do roku 2030.

Icon of 5G floats above a city

© Getty Images - onlyyouqj

V štúdii sa posudzujú štyri možné scenáre, ktoré vychádzajú z faktorov, ako sú vyvíjajúca sa technológia, pripravenosť na normy a iniciatívy členenia rádiovej prístupovej siete (RAN). Hospodárske, technologické, environmentálne a spoločenské vplyvy sa analyzujú pre každý scenár, pričom sa zohľadňujú kľúčové obavy Európskej komisie a zainteresovaných strán.

Európska komisia v rôznych iniciatívach zdôraznila význam infraštruktúry 5G, jej rýchle zavedenie, technologické kapacity a vedúce postavenie Európy na strane ponuky infraštruktúry 5G. Patria medzi ne oznámenia „Akčný plán 5G pre Európu“a „Bezpečné zavádzanie 5G v EÚ: Vykonávanie súboru nástrojov EÚ. Hoci je Európa domovom dvoch z troch hlavných dodávateľov zariadení a svetovým lídrom v oblasti experimentálnych investícií 5G, celkové investície do komerčnej infraštruktúry zaostávajú za inými regiónmi. Okrem toho európske vertikálne odvetvia len začínajú identifikovať cenné obchodné prípady 5G. Poskytovatelia zariadení čelia výzvam, pokiaľ ide o udržanie ich konkurencieschopnosti, zatiaľ čo na trhu sa objavujú nové architektonické ponuky, ako sú otvorené rádiové prístupové siete (Open RAN).

Štúdia preto poskytuje analýzu pravdepodobného vývoja na trhu s dodávkami zariadení a služieb 5G s výhľadom do roku 2030. V štúdii sa identifikujú tieto 4 scenáre:

  1. Etablovaní hráči, ktorí riadia 5G: V tomto scenári tradiční predajcovia a prevádzkovatelia mobilných sietí formujú ekosystém vyvolaný rastúcim dopytom po nových službách, ktoré si vyžadujú vysokú výkonnosť. Vybavenie od poskytovateľov považovaných za „vysokorizikových predajcov“ sa používa len v necitlivých oblastiach. Ďalšie otvorenie rozhraní stimuluje nových dodávateľov zariadení, čo predstavuje príležitosť pre prevádzkovateľov mobilných sietí.
  2. Pomalé tempo otáčania 5G: V tomto scenári zostáva hospodárska súťaž na trhu rovnaká alebo dokonca pokles v dôsledku vylúčenia predajcov z dôvodu geopolitickej motivácie a/alebo bezpečnostných obáv. Vzhľadom na nízku mieru využívania medzi podnikmi (B2B) sa celková veľkosť trhu 5G v Európe nerozširuje a pomalé zavádzanie 5G neposkytuje príležitosti na rozšírenie nových riešení pre predajcov v krátkodobom horizonte.
  3. Otvoriť RAN ako prevratnú zmenu: V tomto scenári je otvorená RAN hlbokou zmenou v dodávateľskom reťazci 5G s novými aktérmi (najmä mimoeurópskymi, a to aj s možnosťou, že GAFAM zvládne tento segment siete) vstupujú na európsky trh RAN. V tomto scenári môžu Európe slúžiť decentralizované, rozčlenené a plne virtualizované otvorené siete RAN. Technologický pokrok sa potenciálne stimuluje v strednodobom a dlhodobom horizonte, najmä v dôsledku zvýšenej hospodárskej súťaže na trhu a nových dodávateľov v oblasti siete RAN.
  4. 5G pre veľké technológie: V tomto scenári virtualizácia siete a členenie softvéru a hardvéru menia z dlhodobého hľadiska prostredie pre sieťové vybavenie, zavádzanie a poskytovanie služieb. Nové obchodné modely založené na architektúre a rozhraniach otvorenej siete RAN nadobúdajú dynamiku a vstupujú na trh noví hlavní aktéri. V tomto scenári zahraničné veľké technologické spoločnosti zvyšujú svoje celkové dominantné postavenie na európskom trhu na strane dopytu aj ponuky.

Hospodárske, technologické, environmentálne a spoločenské vplyvy sa analyzujú pre každý scenár, pričom sa vzťahujú na kľúčové obavy Európskej komisie a zainteresovaných strán vrátane požiadaviek na hospodársku súťaž na trhu, náklady, kybernetickú bezpečnosť, energetickú efektívnosť a normy.

Na základe výsledkov analýzy vplyvu scenára sa v štúdii identifikujú možnosti politiky na uľahčenie vývoja životaschopného ekosystému 5G v Európe. Vytvorenie životaschopného ekosystému dodávok 5G si vyžaduje kombináciu systémovo orientovaných politických opatrení, ktorých cieľom je na jednej strane zmierniť riziká scenárov a na druhej strane využiť ich dlhodobé príležitosti. Politické opatrenia by mali v konečnom dôsledku prispieť k týmto všeobecným cieľom:

  • rozvoj otvoreného a bezpečného ekosystému 5G v celej Európe z dlhodobého hľadiska vrátane prevádzkovateľov mobilných sietí, etablovaných a nových európskych predajcov a poskytovateľov softvéru vrátane komunít s otvoreným zdrojovým kódom a európskych používateľov z vertikálnych odvetví;
  • Európska digitálna autonómia a technologická suverenita v strategickej oblasti prostredníctvom podpory spolupráce medzi novými a tradičnými predajcami a silný prístup k otvoreným špecifikáciám v ekosystéme 5G.

Štúdia prispela k lepšiemu pochopeniu rôznych iniciatív týkajúcich sa otvorených a rozčlenených architektúr v sieťovej infraštruktúre a ich vplyvu z rôznych uhlov technického alebo geopolitického hľadiska. Európska komisia očakáva, že výsledky tejto štúdie pomôžu ako politická podpora budúcnosti, čo Komisii umožní lepšie zacieliť ďalšie opatrenia na podporu európskeho ekosystému 5G.

Správu si môžete stiahnuť v angličtine a francúzštine.

Súvisiace prepojenia

5G Verejno-súkromné partnerstvo

Monitorovacie stredisko 5G

Akčný plán pre Európu 5G

Prehľad 5G

Smerom k 5G

Stiahnuté

Executive summary - EN
Stiahnuť 
Executive summary - FR
Stiahnuť 
Final report - EN
Stiahnuť