Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

112: nové opatrenia na zlepšenie účinného prístupu k tiesňovej komunikácii

Komisia prijala nové opatrenia na zlepšenie tiesňovej komunikácie na podporu účinnej a rýchlej reakcie na núdzové situácie prostredníctvom jednotného čísla tiesňového volania EÚ a čísla 112.

photo of a phone display with the number 112 and  text Emergency number

iStock photo Getty images plus

V novom delegovanom nariadení, ktoré bolo dnes prijaté, sa stanovujú opatrenia na zlepšenie informácií o polohe volajúceho, prístupu pre koncových používateľov so zdravotným postihnutím a smerovania tiesňovej komunikácie do najvhodnejších stredísk tiesňového volania. Cieľom je zohľadniť najnovší technologický vývoj a zabezpečiť jednotné uplatňovanie v tiesňovej komunikácii s cieľom zaistiť bezpečnosť a ochranu občanov v celej EÚ. Od členských štátov sa takisto vyžaduje, aby spolupracovali s Komisiou s cieľom určiť spoločné požiadavky na interoperabilitu pre aplikácie tiesňovej komunikácie. V delegovanom nariadení sa uznáva prechod na všetky siete IP (internetový protokol) a od členských štátov sa vyžaduje, aby predložili svoj plán modernizácie vnútroštátnych systémov, aby mohli prijímať, reagovať a spracúvať tiesňovú komunikáciu prostredníctvom technológie prepínania paketov.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton povedal:

Potrebujeme tiesňovú komunikáciu, aby bola spoľahlivá, rýchla, efektívna a dostupná pre všetkých v celej EÚ. Vyzývame všetky členské štáty, aby zlepšili a zabezpečili kontinuitu prístupu k tiesňovým službám, a to aj pri používaní jednotného čísla tiesňového volania EÚ 112. Je to nevyhnutné v súvislosti s prechodom na všetky siete IP.

Technologický vývoj umožnil koncovým používateľom prístup k tiesňovým službám prostredníctvom širšej škály interpersonálnych komunikačných služieb. Komunikácia založená na internetovom protokole (hlasová, textová a videokomunikácia) umožní poskytovanie tiesňovej komunikácie a príslušných kontextových informácií, čím sa zefektívni. Členské štáty musia Komisii podávať správy a poskytovať aktuálne informácie o povinnostiach, ktoré stanovuje.
Delegované nariadenie sa postúpi Európskemu parlamentu a Rade na preskúmanie.

Komisia pozorne monitoruje zavedenie tiesňového čísla 112 v EÚ prostredníctvom pravidelných správ vzhľadom na jeho význam pri záchrane životov. Z najnovšej správy vyplýva, že viac ako polovica z celkového počtu 270 miliónov tiesňových volaní umiestnených v EÚ sa uskutočňuje prostredníctvom jednotného čísla tiesňového volania EÚ 112.

Viac informácií o čísle 112

Stiahnuté

1) Delegated Regulation
Stiahnuť 
2) Staff Working Document
Stiahnuť 
3) Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the effectiveness of the implementation of the single European emergency number '112'
Stiahnuť