Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Komisia otvára výzvy v hodnote 107 miliónov EUR na posilnenie kybernetickej bezpečnosti Európy

Komisia dnes vyzvala spoločnosti, orgány verejnej správy a iné organizácie, aby predložili návrhy zamerané na posilnenie odolnosti EÚ voči kybernetickým hrozbám a jej schopnosti chrániť, odhaľovať, brániť a odrádzať od kybernetických útokov, ako aj posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi.

photo of a person working in a cybersecurity centre working looking at a screen

iStock photo Getty images plus

Komisia a Európske centrum kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti (ECCC) zverejnili novú výzvu na predkladanie návrhov v celkovej hodnote 71 miliónov EUR v rámci pracovného programu Digitálna Európa na roky 2023 – 2024 na opatrenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti na posilnenie operačnej spolupráce a spoločných kapacít s členskými štátmi na úrovni EÚ.

Z tejto sumy sa 35 miliónov EUR vyčlení na zriadenie núdzového mechanizmu kybernetickej bezpečnosti, ktorý podporí opatrenia členských štátov v oblasti pripravenosti a vzájomnej pomoci v prípade kybernetických incidentov, ako sa uvádza aj v navrhovanom akte EÚ o kybernetickej solidarite. Na zabezpečenie silnejšej kybernetickej bezpečnosti pre priemysel, startupy a MSP v celej EÚ sa 30 miliónov EUR použije na podporu vykonávania smernice NIS2 a navrhovaného aktu EÚ o kybernetickej odolnosti. Ďalšími podpornými opatreniami vo výške 6 miliónov EUR sa posilní koordinácia medzi civilnou a obrannou sférou kybernetickej bezpečnosti, ako aj zapojenie zainteresovaných strán v oblasti normalizácie. Výzva je otvorená do 26. septembra 2023 pre subjekty z členských štátov EÚ a krajín EZVO/EHP.

Zároveň bola predchádzajúca výzva opätovne otvorená do 6. júla 2023 s cieľom vytvoriť ďalšie príležitosti pre zostávajúci celkový rozpočet vo výške 36,5 milióna EUR. Týka sa to otázok odolnosti, koordinácie a rozsahu kybernetickej bezpečnosti (3,4 milióna EUR), budovania kapacít pre centrá bezpečnostných operácií (26,3 milióna EUR) a využívania inovačných riešení kybernetickej bezpečnosti (6,8 milióna EUR).

Viac informácií o programe Digitálna Európa