Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikácia

Komisia uverejnila dve štúdie na zmapovanie výziev a príležitostí pre kultúrne a kreatívne sektory v digitálnom desaťročí

Cieľom oboch štúdií je poskytnúť kreatívnym podnikateľom, akademickým pracovníkom, tvorcom vnútroštátnych politík, ako aj tvorcom politík EÚ konkrétne nápady, ako aj možnosti ďalšieho skúmania.

Na kultúrne a kreatívne sektory má veľký vplyv digitálna transformácia našej spoločnosti a hospodárstva. V priebehu rokov sa digitálna spotreba výrazne zvýšila, zatiaľ čo kreatívne sektory naďalej inšpirovali Európanov. Kreatívne sektory takisto čelili mnohým novým výzvam, aby sa prispôsobili rýchlo sa vyvíjajúcej digitálnej realite.

Hoci digitálne technológie nemajú rovnaký vplyv na všetky kultúrne a kreatívne sektory, je dôležité zmapovať výzvy a príležitosti digitálnych technológií, ako je umelá inteligencia, keďže môžu mať vplyv na celý hodnotový reťazec, od výroby až po distribúciu a propagáciu.

V štúdiách sa analyzuje vývoj z dvoch hľadísk:

Štúdia o príležitostiach a výzvach technológií umelej inteligencie pre kultúrne a kreatívne odvetvia

V tejto štúdii sa mapujú konkrétne príklady organizácií využívajúcich umelú inteligenciu v desiatich kreatívnych sektoroch: Hudba, film, videohry a imerzívny obsah, spravodajské médiá/novinizmus, vydavateľstvo kníh, architektúra, múzeá a dedičstvo, vizuálne umenie, výkonné umenie, móda a dizajn. Poskytuje odporúčania na riešenie výziev v piatich oblastiach, najmä pokiaľ ide o prístup k údajom, prístup k zručnostiam, transparentnosť, kolaboratívne ekosystémy a prístup k financovaniu; zohľadnenie širokej rozmanitosti potrieb v jednotlivých odvetviach vrátane malých aktérov.
Štúdia okrem iného zdôrazňuje význam interoperability údajov, vyzýva kreatívne sektory, aby určili spoločné ciele a preskúmali normy v oblasti údajov, a odporúča tvorcom politík, aby podporovali výmenu poznatkov medzi technologickými startupmi a kreatívnymi sektormi.

Štúdia o autorskom práve a nových technológiách: Správa údajov o autorských právach a umelá inteligencia

Táto štúdia sa zameriava na vplyv nových technológií na CCS z hľadiska autorských práv a je rozdelená na dve časti. Prvá sa zaoberá potenciálnym využívaním nových technológií na zlepšenie správy údajov súvisiacich s obsahom chráneným autorským právom a poskytuje nápady na zvýšenie interoperability metaúdajov. Druhá časť sa zaoberá výzvami súvisiacimi s autorskými právami, ktoré prináša používanie umelej inteligencie, vrátane možných nových právnych otázok týkajúcich sa interakcie medzi právnym rámcom autorských práv a umelou inteligenciou. 

Podkladové informácie

Obe štúdie zadáva GR Connect a prispievajú k európskemu digitálnemu desaťročiu, vízii Európskej komisie a možnostiam digitálnej transformácie Európy do roku 2030.