Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Komisia zasiela spoločnosti AliExpress žiadosť o informácie podľa aktu o digitálnych službách

Európska komisia dnes formálne zaslala spoločnosti AliExpress žiadosť o informácie podľa aktu o digitálnych službách. Komisia žiada spoločnosť AliExpress, aby poskytla viac informácií o opatreniach, ktoré prijala na splnenie povinností súvisiacich s posudzovaním rizík a zmierňujúcimi opatreniami na ochranu spotrebiteľov online, najmä pokiaľ ide o šírenie nezákonných výrobkov online, ako sú falšované lieky.

Commission sends request for information to AliExpress under the Digital Services Act

iStock photo Getty images plus

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton doplnil:

Akt o digitálnych službách sa netýka len nenávistných prejavov, dezinformácií a kybernetického šikanovania. Takisto sa má zabezpečiť odstránenie nezákonných alebo nebezpečných výrobkov predávaných v EÚ prostredníctvom platforiem elektronického obchodu vrátane rastúceho počtu falšovaných a potenciálne život ohrozujúcich liekov a liekov predávaných online.

Spoločnosť AliExpress musí Komisii poskytnúť požadované informácie do 27. novembra 2023. Na základe posúdenia odpovedí spoločnosti AliExpress Komisia posúdi ďalšie kroky. To by mohlo znamenať formálne začatie konania podľa článku 66 aktu o digitálnych službách.

Podľa článku 74 ods. 2 aktu o digitálnych službách môže Komisia v reakcii na žiadosť o informácie uložiť pokuty za nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce informácie. V prípade, že spoločnosť AliExpress neodpovie, Komisia môže rozhodnúť o vyžiadaní informácií rozhodnutím. V tomto prípade by neposkytnutie odpovede v stanovenej lehote mohlo viesť k uloženiu pravidelného penále.

Po označení za veľmi veľkú online platformu je spoločnosť AliExpress povinná dodržiavať úplný súbor ustanovení zavedených aktom o digitálnych službách vrátane posúdenia a zmierňovania rizík súvisiacich so šírením nezákonného a škodlivého obsahu a akýchkoľvek negatívnych účinkov na uplatňovanie základných práv.

Balík predpisov o digitálnych službách