Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikácia

Digitálny deň 2021: Európa posilní internetové pripojenie s globálnymi partnermi

Na digitálny deň 2021 sa 25 členských štátov, ako aj Island a Nórsko, zaviazali posilniť internetové pripojenie medzi Európou a jej partnermi v Afrike, Ázii, európskom susedstve, na západnom Balkáne a v Latinskej Amerike podpísaním vyhlásenia s názvom Európske dátové brány ako kľúčový prvok digitálneho desaťročia EÚ.

Členské štáty a Komisia zosúladia svoje úsilie na podporu vstupných bodov pre medzinárodnú internetovú prevádzku v Európe alebo európskych dátových brán. Zlepšenie infraštruktúry, ktorá spája Európu s týmito regiónmi, umožní Európe ponúkať viac dátových služieb. Európski partneri môžu zároveň profitovať z bezpečného spracúvania údajov vďaka prísnym normám EÚ v oblasti ochrany údajov. 

Internetové pripojenie medzi EÚ a globálnymi partnermi: kľúč k digitálnemu desaťročiu

Ciele Komisie v oblasti digitálneho desaťročia zahŕňajú posilnenie európskych globálnych partnerstiev a jeho cieľom je zriadiť fond digitálnej pripojiteľnosti na podporu strategických investícií do medzinárodných sietí pripojiteľnosti. Posilnenie prepojení medzi Európou a jej globálnymi partnermi podporí európske normy a štandardy a pomôže formovať globálne riešenia.

S cieľom zlepšiť medzinárodnú prepojenosť sa členské štáty a Komisia zaväzujú:

  • posilniť medzinárodné partnerstvá v oblasti prepojenosti
  • ponúkať služby EÚ v oblasti uchovávania a spracúvania údajov partnerom mimo Európy
  • zlepšenie podmorských káblových sietí
  • vytvoriť satelitnú konektivitu
  • zaistiť bezpečné a zabezpečené siete pripojiteľnosti

Lepšia infraštruktúra a partnerstvá pre globálnu prepojenosť

Vo vyhlásení „Data Gateways“ sa členské štáty zaväzujú zosúladiť svoje vnútroštátne iniciatívy s cieľom zamerať sa na posilnenie medzinárodnej prepojenosti. Členské štáty môžu napríklad využiť Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti na navrhovanie domácich sietí EÚ s prihliadnutím na medzinárodnú stratégiu. Okrem toho sa členské štáty zaväzujú úzko spolupracovať s priemyslom, občianskou spoločnosťou a rozvojovými inštitúciami s cieľom podporiť väčšiu angažovanosť EÚ v medzinárodných digitálnych partnerstvách.

Členské štáty zároveň vyzvali Komisiu, aby podporovala medzinárodné ciele v oblasti pripojiteľnosti. Komisia by mala preskúmať súčasné kapacity a potreby medzinárodnej prepojenosti, ako aj budúce prognózy. Komisia by mala predovšetkým zmapovať dostupné infraštruktúry pripojiteľnosti (pozemné, ponorské a vesmírne) mimo Európy, ako aj lepšie pochopiť toky údajov medzi Európou a ostatnými časťami sveta.

Rozšírené a silné internetové pripojenie: úloha podmorských káblov a satelitných sietí

Podmorské káble sú nevyhnutné na udržanie exponenciálneho nárastu internetovej prevádzky. V jednom prípade sa internetová prevádzka v Atlantickom oceáne každé dva roky zdvojnásobuje. Nové bezpečné infraštruktúry podmorských káblov môžu slúžiť rastúcim tokom údajov v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike. Členské štáty a Komisia zlepšia riadenie rôznych komunikačných sietí a infraštruktúry a zároveň zabezpečia posilnenie kybernetickej bezpečnosti.

Satelity zohrávajú dôležitú úlohu pri prepájaní EÚ a zvyšku sveta. Vesmírna konektivita môže dopĺňať podmorské káblové siete s cieľom zabezpečiť, aby Európa zostala vždy prepojená, rozšíriť pripojiteľnosť v oblastiach s nedostatočným alebo žiadnym pokrytím, ako aj zabezpečiť dodatočnú kybernetickú bezpečnosť. Členské štáty budú spolupracovať s Komisiou na návrhu a rozvoji iniciatívy za bezpečnú vesmírnu konektivitu. Európa je domovom špičkového satelitného priemyslu, ktorý by mohol vytvoriť globálnu satelitnú širokopásmovú sieť.

Signatárske krajiny vyhlásenia

Medzi signatárske členské štáty EÚ patria: Belgicko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Vyhlásenie podpísali aj Island a Nórsko.  

Okolnosti predchádzajúce sporu

Digitálna suverenita a globálna konkurencieschopnosť Európy závisia od silných a bezpečných vnútorných a vonkajších sietí pripojenia. Oba rozmery budú mať zásadný význam pre realizáciu cieľov európskeho digitálneho desaťročia. V Európe je odolná pripojiteľnosť pilierom úspešnej digitálnej transformácie. Komisia takisto úzko spolupracuje s členskými štátmi na zlepšení pripojiteľnosti v rámci EÚ, najmä na zavádzaní pokročilých sietí, ako sú optické vlákna a 5G, napríklad prostredníctvom vývoja v nadväznosti na odporúčanie o súbore nástrojov v oblasti pripojiteľnosti. Medzitým systém podmorských káblov EllaLink, spolufinancovaný EÚ a sprevádzkovaný v nadchádzajúcich mesiacoch, posilní platformu EÚ pre transatlantickú dátovú bránu spájajúcu Európu s Latinskou Amerikou.
 

Vyhlásenie o dátových bránach