Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Akt o digitálnych službách: Komisia poskytuje usmernenia pre online platformy a vyhľadávače k uverejňovaniu používateľských čísiel v EÚ

Komisia dnes uverejnila nezáväzné usmernenia s cieľom pomôcť online platformám a vyhľadávačom v rozsahu pôsobnosti aktu o digitálnych službách splniť ich požiadavku oznamovať čísla používateľov v EÚ, a to najneskôr do 17. februára 2023 a potom aspoň raz za šesť mesiacov.

slide with text Digital Services Act

European Commission

Komisia vydáva toto usmernenie s cieľom pomôcť online platformám a internetovým vyhľadávačom s praktickými otázkami o ustanoveniach aktu o digitálnych službách týkajúcich sa požiadavky zverejňovať čísla používateľov. Ak zo zverejnených používateľských čísel vyplynie, že dosahujú viac ako 10 % obyvateľstva EÚ (45 miliónov používateľov), Komisia ich môže označiť za veľmi veľké online platformy alebo veľmi veľké internetové vyhľadávače. To znamená, že by podliehali dodatočným povinnostiam, ako je napríklad posúdenie rizika a prijatie zodpovedajúcich opatrení na zmiernenie rizika, na ktoré sa tu poukazuje.

Akt o digitálnych službách, ktorý nadobudol účinnosť 16. novembra 2022, je prelomovým súborom pravidiel EÚ, ktorých cieľom je podporovať bezpečnejšie a zodpovednejšie online prostredie, ktoré sa vzťahuje na všetky digitálne služby, ktoré spájajú spotrebiteľov s tovarom, službami alebo obsahom. Vytvárajú sa ňou komplexné nové povinnosti pre online platformy znižovať škody a bojovať proti rizikám na internete, zavádza sa silná ochrana práv používateľov online a digitálne platformy sa dostávajú do jedinečného nového rámca transparentnosti a zodpovednosti. 

Viac informácií