Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikácia

Európa zvyšuje investície do výskumu 6G a vyberá 35 nových projektov v hodnote 250 miliónov EUR

Spoločný podnik pre inteligentné siete a služby vybral prvé portfólio 35 výskumných, inovačných a skúšobných projektov s cieľom umožniť vývoj ekosystémov 5G a podporiť výskum 6G v Európe. Cieľom kombinovaného financovania tohto nového portfólia v rámci programu Horizont Európa vo výške približne 250 miliónov EUR je vybudovať prvotriedny európsky dodávateľský reťazec pre pokročilé systémy 5G a vybudovať európske technologické kapacity 6G.

Two dice faces showing 5G evolving into 6G

Panuwat Dangsungnoen

Po vyhodnotení návrhov predložených v rámci prvej výzvy spoločného podniku EÚ pre inteligentné siete a služby (SNS) bolo vybraných celkovo 35 projektov v oblasti výskumu a inovácií. Spustenie nasledovalo po formálnom rozhodnutí správnej rady SNS v júli a dnešnej prezentácii portfólia v skupine zástupcov štátov SNS (SRG).

Cieľom spoločného podniku SNS je posilniť vedúce postavenie Európy pri vývoji a zavádzaní sieťových technológií novej generácie, ako aj pripojených zariadení a služieb prostredníctvom ambiciózneho plánu výskumu a inovácie a spoľahlivého programu zavádzania. Okrem toho prispieva k cieľom OSN v oblasti udržateľného rozvoja smerom k udržateľným, odolným a klimaticky neutrálnym sieťovým infraštruktúram a službám.

V rámci projektov v oblasti výskumu a inovácie sa vyvinú inteligentné komunikačné komponenty, systémy a siete pre 6G na základe evolučnej cesty prostredníctvom ďalšieho zlepšenia vyspelých technológií 5G, ako aj revolučnejšej cesty skúmaním prínosov sľubných technologických faktorov. Iniciatívy na validáciu technológií vyvinú experimentálne infraštruktúry SNS a uskutočnia rozsiahle skúšky a pilotné projekty SNS vo viacerých odvetviach podnikania a priemyslu, ako sú médiá, priemyselný internet vecí, energetika, stavebníctvo, automobilový priemysel, elektronické zdravotníctvo, kultúra, poľnohospodárstvo a vzdelávanie.

Prehľad portfólia projektov

Tok A – Inteligentné komunikačné komponenty, systémy a siete pre systémy 5G v polovici obdobia vývoja.

Sedem (7) projektov v rámci tohto okruhu (BeGreen, 5G-STARDUST, SEASON, 6 Green, verge, NANCY, ACROSS) sleduje vývojovú cestu k rozvoju sietí 6G. Vybrané projekty sú komplementárne a boli vybrané takým spôsobom, aby sa vytvoril úplný systémový pohľad. Medzi témy výskumu patria energeticky účinné rádiové siete, adaptívna otvorená RAN, integrované siete 5G-nesuchozemské siete (NTN), špičkové platformy založené na umelej inteligencii a inteligentné riadenie zdrojov zaisťujúce bezpečnosť, súkromie a dôveryhodnosť.

Okruh B – Výskum revolučných technológií smerom k 6G.

Dôraz sa kladie na nové technológie, ktoré by sa mali prijať v komerčných sieťach v strednodobom a/alebo dlhodobom časovom horizonte. Výskumné témy posudzované v devätnástich (19) vybraných projektoch (EINSTEIN6G, ADROIT6G, DESIRE6G, PREDICT-6G, TERA6G, TERRAMETA, 6GTandem, CENTRIC, TIMES, FLEX-SCALE, ETHER, 6G-NTN, SUPERIOT, CONFIDENTIAL6G, rigourous, HORSE, privateer, Hexa-X-II, 6G-SHINE) zahŕňajú okrem iného nové architektúry systému 6G, pokročilé bezdrôtové a optické komunikačné technológie, pokrok v nepozemských sieťach, bezpečný vývoj ultraspoľahlivých aplikácií a aplikácií s nízkym oneskorením (URLLC).

Tok C – experimentálne infraštruktúry SNS.

Tri (3) projekty v okruhu C (6G-sandbox, 6G-BRICKS, 6G-XR) sú zamerané na rozvoj celoeurópskych experimentálnych platforiem, ktoré môžu zahŕňať sľubné technické nástroje na umožnenie ich ďalšej validácie. Kľúčovými aspektmi projektov sú opätovná použiteľnosť a schopnosť experimentálnych platforiem vyvíjať sa počas trvania programu SNS. Dostupnosť a otvorenosť s dobre vymedzenými a jasne zdokumentovanými technologickými a obchodnými rozhraniami sa takisto považujú za kľúčové aktíva infraštruktúr, ktoré sa majú vyvinúť.

Okruh D – rozsiahle skúšky SNS a pilotné projekty.

Štyri (4) projekty (TARGET-X, TrialsNet, FIDAL, IMAGINE-B5G) realizujú rozsiahle skúšky SNS a pilotné projekty so špecifickými vertikálnymi vertikálnymi vertikálnymi prvkami s veľkým hospodárskym a spoločenským významom. Cieľom je preskúmať a demonštrovať technológie 5G/6G, pokročilé aplikácie a služby vo vertikálnych odvetviach, ako je energetika, stavebníctvo, automobilový priemysel, výroba, elektronické zdravotníctvo, kultúra a médiá. Okrem toho cieľom týchto rozsiahlych skúšok je stať sa katalyzátorom vytvárania životaschopných podnikateľských ekosystémov. Projekty toku D zahŕňajú technológie, ktoré sú v súčasnosti kľúčovými faktormi umožňujúcimi siete 6G, ako sú umelá inteligencia/ML, kybernetická bezpečnosť, cloud/edge a pokročilé riešenia internetu vecí atď.

Portfólio projektov zahŕňa dve (2) koordinačné a podporné akcie (SNS OPS & SNS ICE) zamerané na vnútorné prevádzkové aspekty partnerstva SNS, ako aj na nadviazanie dialógov s iniciatívami EÚ (napr. súvisiace partnerstvá, vnútroštátne iniciatívy atď.) a podporujú výsledky a úspechy SNS na globálnej úrovni a zároveň pracujú na vytvorení globálnych noriem.

Okolnosti predchádzajúce sporu

V novembri 2021 sa nariadením Rady 2021/2085 zriadil spoločný podnik SNS ako právny a financujúci subjekt, ktorý je jedným z európskych partnerstiev na zintenzívnenie zelenej a digitálnej transformácie. Tento Partnerhsip spoločne vedie EK a Združenie priemyslu inteligentných sietí a služieb 6G (6G-IA). 6G-IA je hlasom európskeho priemyslu a výskumu pre siete a služby novej generácie. 6G-IA spája globálnu priemyselnú komunitu subjektov pôsobiacich v oblasti telekomunikácií a digitálnych technológií, ako sú prevádzkovatelia, výrobcovia, výskumné ústavy, univerzity, vertikálne spoločnosti, MSP a združenia IKT.

Spoločný podnik SNS umožňuje združovať zdroje EÚ a priemyslu do inteligentných sietí a služieb. Podporuje aj zosúladenie s členskými štátmi v oblasti výskumu a inovácií 6G a zavádzania pokročilých sietí 5G. Spoločný podnik SNS stanovuje ambicióznu misiu s rozpočtom EÚ vo výške 900 miliónov EUR na obdobie 2021 – 2027. Súkromný sektor prispeje aspoň rovnakými zdrojmi (t. j. 900 miliónov EUR) na činnosti spoločného podniku SNS.

Spoločný podnik SNS má dve hlavné úlohy:

  • Posilnenie technologickej suverenity Európy v oblasti 6G vykonávaním súvisiaceho programu pre výskum a inovácie, ktorý povedie ku koncepcii a normalizácii okolo roku 2025.
  • Podpora zavádzania 5G v Európes cieľom rozvíjať vedúce digitálne trhy a umožniť digitálnu a zelenú transformáciu hospodárstva a spoločnosti. Na tento účel spoločný podnik SNS koordinuje strategické usmernenia pre príslušné programy v rámci Nástroja na prepájanie Európy, a najmä pre koridory 5G.

Skupina zástupcov štátov (SRG) je podstatnou súčasťou riadenia spoločného podniku SNS. SRG poskytuje usmernenia ku všetkým strategickým záležitostiam, ako aj ku všetkým relevantným činnostiam partnerstva. Poskytuje najmä usmernenia týkajúce sa výskumu a inovácie v rámci programu Horizont Európa a činností zavádzania v rámci programu NPE2 – Digitalizácia alebo iných programov EÚ. Skladá sa zo zástupcov členských štátov a pridružených krajín.

Prvá výzva na predkladanie návrhov SNS v rámci programu Horizont Európa bola uverejnená 18. januára 2022 a uzavretá 26. apríla 2022. Otvorenie druhej výzvy na predkladanie návrhov SNS je naplánované na január 2023.