Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Začína sa prvý cyklus spolupráce a monitorovania na dosiahnutie cieľov digitálneho desaťročia EÚ do roku 2030

Nadobudol účinnosť politický program digitálneho desaťročia 2030, mechanizmus monitorovania a spolupráce na dosiahnutie spoločných cieľov digitálnej transformácie Európy do roku 2030.

iStock photo Getty images plus

Európsky parlament, členské štáty a Komisia po prvýkrát spoločne stanovili konkrétne ciele v štyroch kľúčových oblastiach, ktorými sú digitálne zručnosti, infraštruktúra vrátane pripojiteľnosti, digitalizácia podnikov a online verejné služby, pokiaľ ide o vyhlásenie o európskych digitálnych právach a zásadách. Ciele a zámery sú sprevádzané procesom cyklickej spolupráce, ktorý sa začína dnes, s cieľom zhodnotiť pokrok a vymedziť míľniky, aby sa mohli dosiahnuť do roku 2030. Program takisto vytvára nový rámec pre viacnárodné projekty, ktorý členským štátom umožní spojiť sily v oblasti digitálnych iniciatív.

Tlačová správa v plnom znení