Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Sloboda a pluralita médií: spustenie projektu monitorovania vlastníctva médií

Komisia dnes spustila monitorovanie vlastníctva Euromedie financované z prostriedkov EÚ. Monitor, ktorý koordinuje Paríž Lodron Universitat Salzburg, poskytne databázu podľa jednotlivých krajín obsahujúcu informácie o vlastníctve médií, ako aj systematicky posudzuje príslušné právne rámce a identifikuje možné riziká pre transparentnosť vlastníctva médií.

graphic showing a hand using a remote control in front of multiple television screens

iStock photo Getty Images plus

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová uviedla: 

Je čoraz ťažšie pochopiť, kto vlastní médiá v EÚ. Nemôže to tak byť, pretože v demokracii si ľudia zaslúžia vedieť, kto im poskytuje informácie. Tento nový nástroj prispeje k pochopeniu mediálneho trhu a budúcich politických iniciatív.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: 

Ako kľúčový pilier našich demokracií je nevyhnutné riešiť a zdôrazňovať existujúce hrozby pre nezávislé médiá. Sme naďalej odhodlaní predstaviť nové iniciatívy, ako je zákon o slobode médií, a zvýšiť našu podporu projektom na podporu transparentnosti v tomto sektore.

Tento nový nástroj bude podkladom pre politické a regulačné posúdenia a iniciatívy zamerané na podporu slobody a plurality médií. Presne určí, kde sa nachádza vlastníctvo médií, čím sa zviditeľnia potenciálne otázky koncentrácie, a tým sa zlepší pochopenie mediálneho trhu. Suma podpory EÚ vyčlenená na projekt predstavuje 1 milión EUR a očakáva sa, že projekt bude trvať do septembra 2022.

Okrem toho sa v nadchádzajúcich týždňoch uverejní druhá výzva na predkladanie návrhov. Príjemcovia tohto pilotného projektu boli vybraní na základe výzvy na predkladanie návrhov, ktorá bola zameraná na zainteresované strany pôsobiace v oblasti slobody a plurality médií na európskej, regionálnej a miestnej úrovni. Táto iniciatíva je súčasťou širšieho úsilia v oblasti slobody a plurality médií, ako sa uvádza v akčnom pláne pre európsku demokraciu.

Viac informácií o tejto a iných výzvach súvisiacich s oblasťou médií, ktoré buď prebiehajú, alebo sa pripravujú