Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikácia

Zjednodušenie: jednoduché federácie cloud-to-edge a dátové priestory

Zjednodušený softvér je inteligentný midlvér, ktorý umožní federáciám cloud-to-edge a podporí všetky hlavné iniciatívy v oblasti údajov financované Európskou komisiou, ako sú spoločné európske dátové priestory.

Zjednodušeným postupom bude:

 • Založené na konkrétnych prípadoch použitia, ktoré zahŕňajú širokú škálu prípadov od odvetvových dátových priestorov (napr. poľnohospodárstvo, genomika, energetika, mobilita) po destináciu Zem a od umelej inteligencie na požiadanie až poeurópsky cloud pre otvorenú vedu. Zjednodušeným spôsobom sa zabezpečí, aby súbory údajov a ich infraštruktúry mohli byť plynule prepojené a interoperabilné.
 • Inteligentný a modulárny s cieľom umožniť výmenu alebo pridávanie komponentov bez toho, aby to ovplyvnilo zvyšok systému, čo dúfame, že sa bude v priebehu času ďalej vyvíjať.
 • Otvorený zdroj, ktorý umožňuje prehľad o všetkých častiach architektúry (bez akýchkoľvek vlastníckych nárokov) a jednoduché zavedenie.
 • Zelená, škálovateľná a pružná tým, že sa umožní monitorovanie jej environmentálneho správania a pridanie nových používateľov bez toho, aby to malo vplyv na výkonnosť.
 • Bezpečné a interoperabilné, kde je do systému zabudovaná dôvera, dôvera a súlad s predpismi. To znamená nenásilné spoločné využívanie zdrojov medzi účastníkmi bez ohľadu na ich prostredie spracovania údajov. Vytvára abstrakčnú vrstvu, ktorá umožňuje tok údajov medzi viacerými poskytovateľmi a členskými štátmi.

A samozrejme...

 • jednoducho používať a rozširovať! 

Pozri aj priložený súbor objasnení týkajúcich sa Simpl

Financovanie

Nástroj Simpl sa financuje prostredníctvom pracovného programu DIGITAL Europe, v rámci tém 2.1.1 (inteligentný midlvér pre európsku cloudovú federáciu a pre európsky dátový priestor, ktorý v rokoch 2021 – 2022 dostáva 65 miliónov EUR), 2.1.2 (veľké pilotné projekty pre služby založené na cloude-mode-edge) a v rámci špecifického cieľa 2 (cloud, údaje a umelá inteligencia), pričom pri ich zavádzaní sa bude vo všetkých prípadoch uvažovať o projekte Simpl.

Úlohou Európskej komisie je:

 • Byť verejným obstarávateľom, ktorý obstaráva spoločnosť Simpl.
 • Zabezpečiť, aby bol systém Simpl voľne dostupný a otvorený zdroj v prospech verejného a súkromného sektora a v konečnom dôsledku aj európskych občanov.
 • Zaviesť vlastné príklady spoločnosti Simpl ako aktívnej zainteresovanej strany v nadchádzajúcich dátových priestoroch.
 • Byť hlavným prevádzkovateľom niektorých dátových priestorov špecifických pre verejný sektor.
 • Sprístupniť zainteresovaným stranám otvorené testovacie prostredia, aby mohli pred zavedením vyskúšať systém Simpl, a to popri vlastnej účasti v dátových priestoroch (sandbox Simpl).

Prípravné práce

S podporou dodávateľa sme vykonali prípravné práce, ktoré uverejňujeme v konečnej podobe. Tu sú výsledky:

Dodávateľ, ktorý vykonal prípravné práce, okrem toho 30. mája 2022 zorganizoval prezentáciu svojich zistení, na ktorej poskytol podrobné informácie o pozadí, vízii a možnom vykonávaní projektu Simpl.

Videoprezentácie sú k dispozícii tu:

Výzva na predkladanie ponúk (nový február 2023)

Výzva na predkladanie ponúk bola vyhlásená 24. februára 2023. Všetky informácie sú k dispozícii na portáli TED eTendering vrátane informácií o tom, ako klásť otázky týkajúce sa postupu verejného obstarávania.

Termín na predkladanie ponúk je 24. apríl 2023 o 17.00 hod. (bruselského času).

Každá žiadosť o doplňujúce informácie o výzve na predkladanie ponúk sa musí podať len písomne prostredníctvom webového sídla TED eTendering v záložke „Otázky a odpovede“ kliknutím na „Vytvoriť otázku“ (na vytvorenie a predloženie otázky sa vyžaduje registrácia v systéme TED eTendering).

 

Budúce kroky (aktualizované vo februári 2023)

Súčasný odhad týkajúci sa rozsahu odborných služieb, ktoré sa majú obstarať, je:

 1. rozvoj zjednodušenia. Pôjde o súbor softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, ako sa predpokladá v uvedenej predbežnej štúdii, v rámci ktorého budú môcť uchádzači vypracovať svoj vlastný návrh.
 2. poskytovanie a riadenie zjednodušených laboratórií, predinštalovaného demonštračného/prehrávacieho prostredia, v ktorom tretie strany (zvyčajne odvetvové dátové priestory v počiatočných fázach ich vzniku) môžu experimentovať so zavádzaním, údržbou a podporou súboru softvéru s otvoreným zdrojovým kódom pred jeho zavedením pre vlastné potreby.
 3. poskytovanie niekoľkých prípadov zjednodušeného otvoreného softvéru vo forme prispôsobených výrobných prostredí pre sektorové dátové priestory, v ktorých samotná Európska komisia zohráva aktívnu úlohu pri ich riadení (tieto sa nazývajú Simpl-Live).

Plán vykonávania programu Simpl na vysokej úrovni plánujeme takto:

 • Minimálna viditeľná platforma zverejnená začiatkom roka 2024.
 • Súbežne a čo najskôr v roku 2024 bude zainteresovaným stranám k dispozícii otvorené testovacie prostredie (Simpl-Labs), s ktorým budú môcť experimentovať.
 • Postupne budeme zavádzať a integrovať prípady používania, čo im pomôže prispôsobiť sa ich osobitným potrebám (bez toho, aby sa ohrozila jeho všeobecná povaha). Uprednostnia sa prípady použitia, ktoré sú inak financované v rámci pracovného programu DIGITAL Europe.
 • Ako projekt s otvoreným zdrojovým kódom uskutočníme ďalší vývoj otvoreným spôsobom, načúvame potrebám používateľov a vítame externé príspevky. V pláne sa počíta s významnými novými vydaniami každých 6 mesiacov.

Viac informácií

Ďalšie podrobnosti o politickom kontexte nájdete na adrese:

V tejto oblasti sa pracuje mnoho iniciatív tretích strán, ktoré nás sledujú s veľkým záujmom, ako napríklad Gaia-X, Medzinárodná asociácia pre dátový priestor a Nadácia Eclipse, aby sme spomenuli niektoré z nich.

Zjednodušenie je ambiciózny záväzok. Ak sa chcete dozvedieť viac o Simpl, sledujte ďalšie aktuálne informácie.

V prípade návrhov sa obráťte na cnect-simpl@ec.europa.eu (poznámka: oznámenia týkajúce sa prebiehajúcich obstarávaní budú presmerované na príslušné kanály).