Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Právne upozornenie

Na informácie na tejto stránke sa vzťahuje vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, upozornenie o autorských právach a pravidlá týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre komunikačné siete, obsah a technológie spravuje túto webovú stránku v mene Európskej komisie s cieľom zlepšiť prístup verejnosti k informáciám o jej iniciatívach a politikách Európskej únie vo všeobecnosti. Naším cieľom je udržiavať tieto informácie aktuálne a presné. Ak sa nám vyskytnú chyby, pokúsime sa ich opraviť. Komisia však nenesie žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za informácie na tejto stránke.

Tieto informácie sú:

 • majú len všeobecnú povahu a nie sú určené na riešenie osobitných okolností ktoréhokoľvek konkrétneho jednotlivca alebo subjektu.
 • nie nevyhnutne komplexné, úplné, presné alebo aktuálne
 • niekedy sú prepojené s externými stránkami, nad ktorými útvary Komisie nemajú žiadnu kontrolu a za ktoré Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť.
 • nie profesionálne alebo právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétnu radu, mali by ste sa vždy poradiť s vhodne kvalifikovaným odborníkom).

Upozorňujeme, že nie je možné zaručiť, že dokument dostupný online presne reprodukuje oficiálne prijatý text. Iba Úradný vestník Európskej únie (tlačené vydanie alebo od 1. júla 2013 elektronické vydanie na webovej stránke EUR-Lex) je autentický a má právne účinky.

Naším cieľom je minimalizovať narušenie spôsobené technickými chybami. Niektoré údaje alebo informácie na našich stránkach však mohli byť vytvorené alebo štruktúrované v súboroch alebo formátoch, ktoré nie sú bezchybné, a nemôžeme zaručiť, že naša služba nebude prerušená alebo inak ovplyvnená takýmito problémami. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za takéto problémy, ktoré vznikli v dôsledku používania tejto stránky alebo akýchkoľvek prepojených externých stránok.

Cieľom tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti nie je obmedziť zodpovednosť Komisie v rozpore s požiadavkami stanovenými v uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisoch ani vylúčiť jej zodpovednosť za záležitosti, ktoré podľa tohto práva nemožno vylúčiť.

Upozornenie o autorských právach

© Európska únia, 1995 – 2023

Politika Komisie týkajúca sa opätovného použitia sa vykonáva rozhodnutím Komisie z 12. decembra 2011 o opakovanom použití dokumentov Komisie.

Pokiaľ nie je uvedené inak (napr. v jednotlivých oznámeniach o autorských právach), obsah vo vlastníctve EÚ na tejto webovej stránke je licencovaný na základe licencie Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To znamená, že opätovné použitie je povolené za predpokladu, že je daný primeraný kredit a sú uvedené zmeny.

Môže sa od vás požadovať, aby ste vymazali dodatočné práva, ak konkrétny obsah zobrazuje identifikovateľné súkromné osoby alebo zahŕňa diela tretích strán. Ak chcete používať alebo reprodukovať obsah, ktorý nie je vo vlastníctve EÚ, možno budete musieť požiadať o povolenie priamo od nositeľov práv. Softvér alebo dokumenty, na ktoré sa vzťahujú práva priemyselného vlastníctva, ako sú patenty, ochranné známky, registrované dizajny, logá a názvy, sú vylúčené z politiky Komisie v oblasti opätovného použitia a nie sú vám licencované.

Usmernenie k pripisovaniu kreditov

V prípade digitálnych médií by sa mal úver poskytnúť takto:

 • poskytnúť názov práce,
 • priradiť prácu Európskej únii,
 • citácia pre zdrojovú pracovnú adresu URL URL webovej stránky webovej stránky Digitálnej stratégie, na ktorej bola publikovaná práca.

 V prípade tlačených publikácií by sa mal kredit uviesť takto:

 • poskytnúť názov práce,
 • uveďte meno autora (autorov),
 • priradiť prácu Európskej únii,
 • poskytnúť odkazy na publikácie,
 • citovať zdroj ako Európska komisia, Digitálna stratégia Digital-strategy.ec.europa.eu.

Upozorňujeme, že v prípade tlačených publikácií by stačilo pridať zmienku priamo (a len) do publikácie.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre biografie

Spracovateľská operácia: Životopisy na webovej stránke digitálnej stratégie

Správca údajov: Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie; Komunikačná jednotka (CNECT.D.4)

Referenčné číslo záznamu: DPR-EC-04786

Prečo a ako spracúvame vaše osobné údaje

Účel spracovateľskej operácie: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie; Komunikačné oddelenie (CNECT.D.4) umožňuje osobám vybraným komunikačným tímom zverejniť svoju biografiu na webovej stránke Digitálnej stratégie.

Najbežnejšie použitie pre biografiu sú: uverejnenie informácií autora blogového príspevku, rečníka na konferencii alebo člena expertnej skupiny poskytujúcej poradenstvo Komisii atď.

Z akých právnych základov spracúvame osobné údaje

Osobné údaje spracúvame, pretože ste poskytli svoj výslovný súhlas prostredníctvom e-mailu zaslaného prevádzkovateľovi [článok 5 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/1725].

Aké osobné údaje zhromažďujeme a ďalej spracúvame

Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie; Komunikačné oddelenie (CNECT.D.4) zverejňuje osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou:

 • Meno (osobné a rodinné)
 • Portrétna fotografia (voliteľné)
 • Životopis osôb

Dotknutá osoba zašle vyššie uvedené informácie redaktorom webovej stránky, ktorí ich uverejnia na webovej stránke.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Životopisy sú súčasťou verejne dostupného obsahu webovej stránky a zostávajú tam po celú dobu životnosti tejto webovej stránky.

Redakcia vymaže biografiu do 1 týždňa na žiadosť dotknutej osoby.

Ako chránime a chránime vaše osobné údaje

Všetky osobné údaje sú uložené na serveroch Európskej komisie. Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sú sprístupnené

Životopis je prístupný každému používateľovi internetu od momentu, keď je zverejnený na webovej stránke Digitálnej stratégie.

Aké sú vaše práva a ako ich môžete uplatniť

Ako „dotknutá osoba“ podľa kapitoly III (články 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725 máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie a právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas oznámením prevádzkovateľovi.

Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného pred tým, ako odvoláte súhlas.

Svoje práva môžete uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa alebo v prípade konfliktu s úradníkom pre ochranu údajov. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Kontaktné informácie

Prevádzkovateľ údajov (CNECT-D4@ec.europa.eu) môže vykonávať práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 alebo v prípade pripomienok, otázok alebo obáv, alebo sa sťažovať v súvislosti so zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov.

Zodpovedná osoba Komisie (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu), pokiaľ ide o otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS edps@edps.europa.eu), aby sa obrátil (t. j. môžete podať sťažnosť), ak sa domnievate, že vaše práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 boli porušené v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov prevádzkovateľom.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre oznámenia o novinkách

Referenčné číslo záznamu: DPR-EC-03928

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Komisia zhromažďuje a ďalej spracúva osobné údaje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje dôvod spracúvania vašich osobných údajov, spôsob, akým zhromažďujeme, spracúvame a zabezpečujeme ochranu všetkých poskytnutých osobných údajov, ako sa tieto informácie používajú a aké práva máte vo vzťahu k vašim osobným údajom. Uvádzajú sa v ňom aj kontaktné údaje zodpovedného prevádzkovateľa, u ktorého si môžete uplatniť svoje práva, úradníka pre ochranu údajov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Informácie týkajúce sa spracovateľskej operácie „Spravovanie predplatného na prijímanie informácií prostredníctvom Newsroomu“, ktorú vykonávajú útvary Európskej komisie, sú uvedené nižšie. 

Prečo a ako spracúvame vaše osobné údaje?

Účel spracovateľskej operácie: prevádzkovateľ zhromažďuje a ďalej spracúva vaše osobné údaje, aby ste mohli získať informácie, ktoré ste požadovali o rôznych témach v oblasti (a) služieb Európskej komisie prostredníctvom nášho informačného bulletinu alebo oznámení.

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Z akých právnych dôvodov spracúvame vaše osobné údaje?

Prihlásili ste sa na odber informácií o rôznych témach v oblasti a) služieb Európskej komisie. Vaše osobné údaje spracúvame, pretože ste udelili súhlas so spracovaním vašich osobných údajov za účelom získania požadovaných informácií prostredníctvom nášho bulletinu alebo oznámení.

Aké osobné údaje zhromažďujeme a ďalej spracúvame?

Na vykonanie tejto spracovateľskej operácie prevádzkovateľ zhromažďuje nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • vaša e-mailová adresa; 
 • frekvencia oznámení a 
 • témy záujmu. 

Tieto osobné údaje sú potrebné na zabezpečenie poskytovania služby vám ako predplatiteľovi.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ uchováva vaše osobné údaje len päť rokov po vašej poslednej interakcii s útvarmi Komisie alebo kým nepožiadate o vymazanie vašich osobných údajov.

Ak ste si vytvorili profil, ktorý využíva služby spoločnosti Connect Newsroom, môžete kedykoľvek upraviť súvisiace osobné údaje. Môžete tiež vymazať svoj profil a osobné údaje súvisiace s vaším profilom. 

Môžete tiež napísať do vyhradenej e-mailovej schránky CNECT-NEWSROOM@ec.europa.eu a požiadať, aby ste sa odhlásili z poštového zoznamu alebo na odkaz na odhlásenie v informačnom e-maile, ktorý ste dostali. 

Ako chránime a chránime vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-maily, dokumenty, databázy, nahraté súbory údajov atď.) sú uložené na serveroch Európskej komisie. Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

S cieľom chrániť vaše osobné údaje Komisia zaviedla niekoľko technických a organizačných opatrení. Technické opatrenia zahŕňajú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadní riziko, ktoré predstavuje spracovanie a povaha spracúvaných osobných údajov. Organizačné opatrenia zahŕňajú obmedzenie prístupu k osobným údajom len na oprávnené osoby s legitímnou potrebou poznať na účely tejto spracovateľskej operácie.

Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sú sprístupnené?

Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje zamestnancom Komisie zodpovedným za vykonávanie tejto spracovateľskej operácie a ostatným oprávneným zamestnancom Komisie v súlade so zásadou „need to know“. Títo zamestnanci sa riadia zákonnými a v prípade potreby dodatočnými dohodami o zachovaní dôvernosti.

Upozorňujeme, že podľa článku 3 ods. 13 nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa verejné orgány (napr. Dvor audítorov, Súdny dvor EÚ), ktoré môžu prijímať osobné údaje v rámci konkrétneho vyšetrovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, nepovažujú za príjemcov. Ďalšie spracúvanie týchto údajov týmito orgánmi verejnej moci musí byť v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov v súlade s účelmi spracúvania.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane, s výnimkou rozsahu a účelu, na ktorý sa od nás môže vyžadovať zákon.

Aké sú vaše práva a ako ich môžete uplatniť? 

Ako „dotknutá osoba“ máte osobitné práva podľa kapitoly III (články 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725, najmä právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich opravu v prípade, že sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neúplné. Ak je to vhodné, máte právo na vymazanie svojich osobných údajov, obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, právo namietať proti spracovaniu a právo na prenosnosť údajov.

Súhlasili ste s poskytnutím svojich osobných údajov Správcovi údajov na účely tejto spracovateľskej operácie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať oznámením Správcu údajov na adrese CNECT-D4@ec.europa.eu. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného pred tým, ako odvoláte súhlas.

Svoje práva môžete uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa alebo v prípade konfliktu s úradníkom pre ochranu údajov. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Ich kontaktné údaje sú uvedené v časti „Kontaktné informácie“ nižšie.

Ak si želáte uplatniť svoje práva v súvislosti s jednou alebo viacerými konkrétnymi spracovateľskými operáciami, uveďte ich opis (t. j. odkaz(-y) záznamu, ako sa uvádza v oddiele „Kde nájsť podrobnejšie informácie?“ vo svojej žiadosti.

Kontaktné informácie

 • Správca údajov

Ak by ste si chceli uplatniť svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, ak máte pripomienky, otázky alebo obavy, alebo ak by ste chceli podať sťažnosť týkajúcu sa zhromažďovania a používania vašich osobných údajov, obráťte sa na prevádzkovateľa na adrese CNECT-D4@ec.europa.eu.

 • Úradník pre ochranu údajov (DPO) Komisie

Pokiaľ ide o otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu data-protection-officer@ec.europa.eu.

 • Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Máte právo obrátiť sa (t. j. môžete podať sťažnosť) na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (edps@edps.europa.eu), ak sa domnievate, že vaše práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 boli porušené v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov prevádzkovateľom.

Kde nájsť podrobnejšie informácie?

Zodpovedná osoba Komisie pre ochranu údajov uverejňuje register všetkých operácií spracovania osobných údajov Európskou komisiou, ktoré mu boli zdokumentované a oznámené. K registru môžete pristupovať prostredníctvom tohto odkazu: http://ec.europa.eu/dpo-register

Táto konkrétna spracovateľská operácia bola zaradená do verejného registra zodpovednej osoby s týmto referenčným číslom záznamu: DPR-EC-03928.

Viacjazyčnosť

GR CNECT je v procese vytvárania viacjazyčnej webovej stránky, aby používatelia mali prístup k informáciám vo všetkých úradných jazykoch EÚ. 

Webové stránky sú v súčasnosti dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ okrem írčiny. Írsko bude zavedené do tretieho štvrťroka 2023.

Lingvisti v Komisii preložili vstupné stránky pre každú oblasť politiky. Na iných stránkach sa používa služba eTranslation (pozri osobitné oznámenie), služba strojového prekladu Komisie.