Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G observatórium

Európske observatórium 5G umožňuje EÚ posúdiť pokrok akčného plánu 5G a prijať opatrenia na jeho úplné vykonávanie.

Čo je európske observatórium 5G?

Európske stredisko pre monitorovanie 5G monitoruje vývoj na trhu a prípravné akcie, ktoré prijali zainteresované strany z odvetvia a členské štáty v súvislosti so zavádzaním 5G v Európe a mimo nej.

Keďže sieť 5G sa približuje k nasadeniu na trh, európske stredisko pre monitorovanie 5G poskytuje aktuálne informácie o všetkých vývoji na trhu vrátane opatrení prijatých súkromným a verejným sektorom v oblasti 5G. Všetok vývoj sa bude analyzovať vzhľadom na jeho strategické dôsledky na ciele akčného plánu 5G a iné ciele verejnej politiky. Stredisko sa zameriava predovšetkým na vývoj v Európe, ako aj na významný medzinárodný vývoj, ktorý by mohol mať vplyv na európsky trh.

Stredisko pre sledovanie monitoruje tento vývoj:

  • hlavný vývoj na trhu 5G vrátane plánovania a komerčného uvedenia produktov a služieb 5G na trh s veľkým vplyvom;
  • nový vývoj týkajúci sa kľúčových produktov a komponentov 5G, ako aj technologických rozhodnutí kľúčových aktérov, a to aj pokiaľ ide o normy a využívanie pásiem frekvenčného spektra;
  • Predkomerčné skúšky 5G a partnerstvá medzi aktérmi hodnotového reťazca 5G;
  • národné stratégie a plány členských štátov EÚ, dostupné vnútroštátne údaje o zavádzaní 5G vrátane pokrytia a kvality;
  • príprava a realizácia prideľovania frekvenčného spektra verejnými orgánmi, ako aj verejné financovanie 5G na zavádzanie sietí a výskum a inovácie.

Najnovšie správy

Online platforma sa pravidelne aktualizuje a poskytuje najnovšie kľúčové trendy v zavádzaní 5G v Európe a na celom svete. Okrem toho sa uverejňujú štvrťročné správy, v ktorých sa uvádza prehľad pokroku v oblasti 5G, ako aj hodnotenie z hľadiska cieľov akčného plánu pre 5G.

Informácie sa využívajú aj pri monitorovaní digitálnej výkonnosti Európy a vývoja členských štátov EÚ v oblasti digitálnej konkurencieschopnosti, indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) v oblasti prepojenosti.

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Komisia predkladá nové iniciatívy pre digitálne infraštruktúry budúcnosti

Komisia predstavila súbor možných opatrení na podporu inovácií, bezpečnosti a odolnosti digitálnych infraštruktúr. Budúca konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva závisí od týchto pokročilých infraštruktúr a služieb digitálnych sietí, keďže rýchla, bezpečná a rozšírená pripojiteľnosť je nevyhnutná pre zavádzanie technológií, ktoré nás privedú do sveta zajtrajška: telemedicína, automatizovaná jazda, prediktívna údržba budov alebo presné poľnohospodárstvo.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

5G

5G je kľúčová sieťová technológia novej generácie, ktorá umožní inovácie a podporí digitálnu transformáciu.

Pozri aj

5G Výskum a štandardy

Európska komisia spolupracuje s priemyslom v rámci verejno-súkromného partnerstva 5G ako výskumný a inovačný nástroj na štruktúrovanie a riadenie európskeho výskumu 5G.

5G a elektromagnetické polia

Európsky kódex elektronickej komunikácie zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní jednotných podmienok zavádzania 5G a zároveň chráni verejné zdravie.

Akčný plán 5G

Akčný plán 5G je strategickou iniciatívou, vďaka ktorej sa 5G stane realitou pre všetkých občanov a podniky v celej EÚ.

Prepojená a automatizovaná mobilita

Prepojená a automatizovaná mobilita poskytuje jedinečnú príležitosť urobiť naše dopravné systémy bezpečnejšími, čistejšími, efektívnejšími a užívateľsky prívetivejšími.

Zavedenie koridoru 5G

Členské štáty EÚ a priemysel koordinujú svoje úsilie o naštartovanie rozsiahleho zavádzania koridorov 5G pre prepojenú a automatizovanú mobilitu (CAM).