Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopásmové pripojenie v Luxembursku

Rozvoj komunikačnej infraštruktúry s cieľom gigabitového širokopásmového prístupu v celej krajine je jednou z priorít vládneho programu Luxemburska.

  vlajka Luxemburska

Prehľad rozvoja širokopásmového pripojenia v Luxembursku

Širokopásmové pokrytie už dosahuje takmer 100 % a Luxembursko patrí medzi európskych lídrov, pokiaľ ide o širokopásmové pokrytie a penetráciu. Luxemburská stratégia ultravysokorýchlostného širokopásmového pripojenia na roky 2021 – 2025 sa zameriava na vysokovýkonné pripojenie pre všetkých. Zriadila sa pracovná skupina a stratégia 5G s cieľom udržať Luxembursko na čele pripojiteľnosti 5G.

Národná stratégia a politika v oblasti širokopásmového pripojenia

Zodpovedné orgány

Hlavné ciele rozvoja širokopásmového pripojenia

Cieľom luxemburskej stratégie ultravysokorýchlostného širokopásmového pripojenia na roky 2021 – 2025 je dosiahnuť vysokovýkonné pripojenie pre všetkých. Cieľom 3 stratégie je urýchliť zavádzanie nadčasovej infraštruktúry pri súčasnom rešpektovaní technologickej neutrality s cieľom uspokojiť súčasné a budúce potreby všetkých domácností bez ohľadu na ich geografickú polohu. Nakoniec migrácia všetkých domácností na rozšíriteľné nadčasové technológie optimalizuje energetickú účinnosť sietí postupným odpojením starej pevnej siete.

Aby sa zabránilo digitálnej priepasti, stratégia zdôrazňuje význam cenovo dostupného základného vysokorýchlostného internetového pripojenia pre každého, ktorý je definovaný ako minimálne 100 Mb/s sťahovanie internetového pripojenia a služba nahrávania 20 Mb/s. S cieľom poskytovať túto službu najviac znevýhodneným domácnostiam sa budú posudzovať a vykonávať cielené opatrenia.

Ambíciou stratégie je zabezpečiť, aby každá bytová jednotka mala prístup aspoň k jednej sieti VHCN (Very High Capacity Network), ktorá je definovaná ako sťahovanie 1 Gb/s a nahranie 200 Mb/s v pevnej sieti. Stratégia uprednostňuje domácnosti vo vzdialených oblastiach, ktoré nie sú pripojené sieťou VHCN. Pripojenie vzdialených a vidieckych domov je nákladné a verejná podpora sa môže zvážiť v prípadoch, keď súkromní prevádzkovatelia nemajú v pláne rozšíriť siete.

Zriadila sa pracovná skupina 5G s cieľom udržať Luxembursko na čele pripojiteľnosti. 5G spustili spoločnosti Post Luxembourg, Orange a Proximus v roku 2020. Luxembursko vypracovalo stratégiu 5G.

Hlavné opatrenia na rozvoj širokopásmového pripojenia

 • Luxemburský plán obnovy a odolnosti nezahŕňa žiadne investície do prepojenosti, keďže politika sa zameriava na zabezpečenie toho, aby súkromné investície boli dostatočné na splnenie cieľov do roku 2025. Plánuje sa prehodnotiť situáciu okolo roku 2022.
 • Nástroj Checkmynet.lu meria výkonnosť a kvalitu služieb prístupu na internet pre koncových používateľov a je bezplatný. Ak spotrebiteľ zistí, že nameraná šírka pásma je nižšia ako nameraná šírka pásma, môže kontaktovať svojho poskytovateľa; ak nedostane odpoveď alebo odpoveď nie je uspokojivá, spotrebiteľ môže bezplatne využiť mediačnú službu ILR.
 • Mapovanie širokopásmového pripojenia: vláda vyvinula nástroj na mapovanie širokopásmových služieb, ktorý ukazuje úroveň širokopásmového pokrytia pre každú obec v Luxembursku. Mapa je založená na údajoch operátorov pevnej siete (Docsis, VDSL a Fibre).
 • Ďalším dôležitým nástrojom, ktorý vyvinula vláda, je Národný register cestných prác. Tento register obsahuje všetky žiadosti o cestné a cestné povolenia, ktoré predložili podniky. Obsahuje aj informácie týkajúce sa prác na verejnej infraštruktúre plánovaných obcami a verejnými správcami v oblasti telekomunikácií, plynárenských, elektrických a vodovodných sietí atď.
 • Ďalšie opatrenia:
  • Zavedenie povinnosti poskytovať infraštruktúru na prijímanie optických vlákien (obce boli požiadané, aby zaviedli povinnú prijímaciu infraštruktúru),
  • Zavedenie povinnosti poskytovať vysokorýchlostnú káblovú sieť pripravenú na širokopásmové pripojenie v nových obydliach (vhodná interná kabeláž je povinná pre všetky novopostavené budovy a už existujúce viacbytové budovy v prípade významných renovačných prác, pre ktoré boli podané žiadosti o stavebné povolenia po 31. decembri 2016),
  • Prístup alternatívnych prevádzkovateľov k sieti etablovaného operátora.

Údaje o vývoji širokopásmového pripojenia a technológiách v Luxembursku

Najnovšie údaje o širokopásmovom pokrytí, predplatených a penetráciách, pokrytí rôznymi širokopásmovými technológiami a nákladoch nájdete v hodnotiacej tabuľke a v správach o jednotlivých krajinách indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI).

Prideľovanie frekvenčného spektra pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie

Podrobnosti o harmonizovanom prideľovaní frekvenčného spektra nájdete v Európskom observatóriu 5G.

Vnútroštátne publikácie a tlačové dokumenty

Kontaktné informácie

BCO Luxembourg (národný úrad pre širokopásmové pripojenie): Ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo pre médiá, prepojenosť a digitálnu politiku

Adresa: 5, Rue Plaetis, L-2338, Luxembursko Kontakt prostredníctvom e-mailu: + 352 247 86717 Webová stránka

Ministerstvo hospodárstva (Ministère de l’Économie)

Adresa: 19 – 21, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg Kontakt prostredníctvom e-mailu Telefón: + 352 2478 4137 Webová stránka

Luxemburský regulačný inštitút (Institut Luxembourgeois de Régulation)

Adresa: 17, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg Kontakt prostredníctvom e-mailu Telefón: + 352 28228 228 Webová stránka

Najnovšie správy

Konzultácia o bielej knihe: „Ako zvládnuť potreby digitálnej infraštruktúry Európy?“

Cieľom Komisie je zhromaždiť názory na scenáre načrtnuté v bielej knihe a poskytnúť všetkým zainteresovaným stranám: Členské štáty, občianska spoločnosť, priemysel a akademická obec sú príležitosťou prispieť k budúcim návrhom Komisie v tejto oblasti.

PRESS RELEASE |
Komisia predkladá nové iniciatívy pre digitálne infraštruktúry budúcnosti

Komisia dnes predstavila súbor možných opatrení na podporu inovácií, bezpečnosti a odolnosti digitálnych infraštruktúr. Budúca konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva závisí od týchto pokročilých infraštruktúr a služieb digitálnych sietí, keďže rýchla, bezpečná a rozšírená pripojiteľnosť je nevyhnutná pre zavádzanie technológií, ktoré nás privedú do sveta zajtrajška: telemedicína, automatizovaná jazda, prediktívna údržba budov alebo presné poľnohospodárstvo.

POLICY AND LEGISLATION |
Biela kniha – Ako zvládnuť potreby digitálnej infraštruktúry v Európe?

Touto bielou knihou Komisia otvára rozsiahlu konzultáciu s členskými štátmi, občianskou spoločnosťou, priemyslom a akademickou obcou s cieľom zhromaždiť ich názory na scenáre načrtnuté v tejto bielej knihe a poskytnúť im príležitosť prispieť k budúcim návrhom Komisie v tejto oblasti.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Širokopásmové pripojenie v krajinách EÚ

Nájsť aktuálne informácie o rozvoji širokopásmového pripojenia v každej krajine, ako aj národné stratégie a politiky rozvoja širokopásmového pripojenia.

Pozri aj

Širokopásmové pripojenie vo Švédsku

Švédsky národný plán širokopásmového pripojenia prijatý v roku 2016 má víziu úplne prepojeného Švédska a má ciele v oblasti mobilného pokrytia a vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia pre domácnosti a podniky.

Širokopásmové pripojenie v Rumunsku

Rumunský plán širokopásmového pripojenia sa zameriava na budovanie národnej širokopásmovej siete ako prvý krok k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti pripojiteľnosti.

Širokopásmové pripojenie v Portugalsku

Cieľom programu Portugal Digital je rozvoj digitálnej infraštruktúry, ktorá občanom umožní využívať nové príležitosti, ktoré ponúkajú technológie.

Širokopásmové pripojenie v Holandsku

Všetky domácnosti v Holandsku by mali mať možnosť prístupu k širokopásmovým sieťam s rýchlosťou najmenej 100 Mbps a prevažná väčšina by mala do roku 2023 využívať 1 Gbps.

Širokopásmové pripojenie v Lotyšsku

Lotyšsko podporuje ciele gigabitovej spoločnosti a zameriava sa na 100 Mb/s, ktoré možno aktualizovať na gigabitové, pre mestské a vidiecke oblasti, ako aj pokrytie 5G pre všetky veľké mestské oblasti.

Širokopásmové pripojenie v Taliansku

Talianska stratégia pre ultraširokopásmové pripojenie smerom k gigabitovej spoločnosti má za cieľ poskytnúť gigabitové pripojenie pre všetkých do roku 2026.

Širokopásmové pripojenie v Maďarsku

Cieľom návrhu maďarskej národnej stratégie digitalizácie na roky 2021 – 2030 je dosiahnuť do roku 2030 cieľ 95 % domácností pokrytých gigabitovými sieťami.

Širokopásmové pripojenie v Grécku

Grécka digitálna transformačná Biblia 2020 – 2025 zdôrazňuje konektivitu ako jednu z piatich strategických osí a uznáva ciele gigabitovej spoločnosti do roku 2025.

Širokopásmové pripojenie vo Francúzsku

V národnom širokopásmovom programe France Très Haut Débit sa stanovuje cieľ rýchleho širokopásmového prístupu pre všetky domácnosti do roku 2022 a optického pripojenia pre všetkých do roku 2025.

Širokopásmové pripojenie vo Fínsku

Fínske orgány uprednostňujú zavádzanie sietí založených na optických vláknach založených na hospodárskej súťaži s pomocou verejných finančných prostriedkov pre oblasti s nedostatočným poskytovaním služieb a poradenstvo pre miestne samosprávy o tom, ako zaviesť širokopásmové siete...

Širokopásmové pripojenie v Dánsku

Viaceré politické iniciatívy zamerané na celonárodné pevné a mobilné širokopásmové pokrytie podporujú dánske ciele v oblasti širokopásmového pripojenia. Vláda sa usiluje o to, aby sa Dánsko stalo digitálnym priekopníkom tým, že vytvorí základ pre dánske podniky na využívanie...

Širokopásmové pripojenie v Chorvátsku

Chorvátsky národný plán rozvoja širokopásmového pripojenia na roky 2021 – 2027 je reakciou na ciele európskej gigabitovej spoločnosti do roku 2025 a čiastočne na digitálne ciele do roku 2030.

Širokopásmové pripojenie v Bulharsku

Národný plán širokopásmovej infraštruktúry pre prístup novej generácie „Prepojené Bulharsko“ a politika v oblasti elektronických komunikácií boli aktualizované a prijaté v auguste 2020.

Širokopásmové pripojenie v Belgicku

Belgická stratégia širokopásmového pripojenia je začlenená do širšej politickej stratégie Digitálne Belgicko. Cieľom národného plánu pre pevné a mobilné širokopásmové pripojenie je odstrániť zostávajúce biele oblasti, v ktorých nie sú k dispozícii vysokorýchlostné služby...