Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopásmové pripojenie v Poľsku

Poľský národný plán širokopásmového pripojenia do roku 2025 je v súlade s cieľmi EÚ v oblasti gigabitovej spoločnosti.

  vlajka Poľska

Zhrnutie vývoja širokopásmového pripojenia v Poľsku

Poľský národný plán širokopásmového pripojenia odráža ciele gigabitovej spoločnosti: univerzálne pokrytie rýchlosťou 100 Mb/s (aktualizovateľné na gigabit), gigabitové pripojenie pre sociálno-ekonomických aktérov a pripojenie 5G pozdĺž hlavných koridorov a mestských centier. Operačný program Digitálne Poľsko na roky 2014 – 2020 poskytuje finančné prostriedky na investície do digitálne vylúčených oblastí. Bola vytvorená mnohostranná dohoda o stratégii 5G pre Poľsko s cieľom reagovať na výzvy, identifikovať a vykonávať opatrenia zamerané na pokrytie sieťami 5G.

Národná stratégia a politika v oblasti širokopásmového pripojenia

Zodpovedné orgány

 • Oddelenie telekomunikácií ministerstva digitálnych záležitostí (ministri dvajaCyfryzacji), tvorca politiky, podporuje rozvoj telekomunikačných sietí a služieb, koordinuje výstavbu širokopásmových sietí a spolupracuje s medzinárodnými telekomunikačnými organizáciami.
 • Projektové centrum Digital Poland (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) je zodpovedné za vynakladanie štrukturálnych fondov, t. j. organizovanie výziev na predkladanie návrhov v rámci operačného programu Digitálne Poľsko (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020, POPC) na financovanie rozvoja širokopásmovej siete.
 • Ministerstvo fondov a regionálnej politiky je zodpovedné za implementáciu európskych fondov a regionálny rozvoj. Oddelenie pre digitálny rozvoj (Departament Rozwoju Cyfrowego) sa zaoberá digitalizáciou a elektronickou verejnou správou.
 • Úrad pre elektronické komunikácie (Urząd Komunikacji Elektronicznej, UKE) je národným regulačným orgánom pre trh telekomunikačných a poštových služieb.

Hlavné ciele rozvoja širokopásmového pripojenia

Poľský národný plán širokopásmového pripojenia bol prijatý v roku 2014 a aktualizovaný v roku 2020. Cieľom plánu je dosiahnuť:

 • univerzálny prístup k 100 Mbps, s možnosťou upgradu na gigabitovú rýchlosť,
 • aspoň 1 Gbps pre všetkých sociálno-ekonomických aktérov, napr. školy, dopravné uzly, hlavné lokality verejných služieb a spoločnosti s intenzívnou internetovou aktivitou, ako aj
 • Pripojenie 5G na všetkých hlavných komunikačných trasách a vo veľkých mestských centrách. Národný plán širokopásmového pripojenia sa zameriava najmä na podporu investícií do širokopásmového pripojenia a expanziu prostredníctvom iniciovania regulačných, právnych a finančných opatrení.

Poľsko prijalo program pre celonárodnú vzdelávaciu sieť (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna), ktorého cieľom je poskytnúť všetkým školám v Poľsku (približne 19 500 miest) bezplatný prístup s rýchlosťou najmenej 100 Mbps spolu s pokročilými opatreniami v oblasti kybernetickej bezpečnosti a vzdelávacími elektronickými zdrojmi a elektronickými nástrojmi.

Poľsko takisto uzavrelo dohodu o stratégii 5G pre Poľsko ako platformu viacerých zainteresovaných strán, ktorá združuje subjekty z ústredných a miestnych samospráv, telekomunikačných operátorov, výskumných inštitúcií, technických univerzít a dodávateľov technológií, ktoré pracujú v rôznych tematických tímoch pre rozvoj sietí 5G v Poľsku.

Hlavné opatrenia na rozvoj širokopásmového pripojenia

 • Revízia zákona MEGA z roku 2016 vykonávaná smernica o znížení nákladov a predpokladá ďalšie opatrenia zamerané na širokopásmové pripojenie.
 • Úrad pre elektronické komunikácie (UKE) ponúka modely budovania širokopásmových sietí pre miestne samosprávy, poskytovania priamych služieb a sprístupňovania infraštruktúry pre nových poskytovateľov. Okrem toho sa zameriava na zníženie administratívnej záťaže telekomunikačných operátorov a verejných orgánov. UKE podporuje rozvoj širokopásmových sietí, t. j. poskytovaním prístupu k nehnuteľnostiam a budovám a zároveň zabezpečuje čo najviac spoločného využívania infraštruktúry medzi telekomunikačnými operátormi.
 • Ročný inventár infraštruktúry Úradu pre elektronické komunikácie a otvorené verejné konzultácie ministerstva digitálnych záležitostí pomáhajú identifikovať oblasti (až na jednotlivé adresy) bez prístupu k sieti NGA na komerčnom základe v priebehu nasledujúcich troch rokov.

Vnútroštátne a regionálne finančné nástroje širokopásmového pripojenia

 • V rámci finančného výhľadu na roky 2014 – 2020 zahŕňa osobitný operačný program Polska Cyfrowa (Digitálne Poľsko) financovanie širokopásmového pripojenia. Program sa financuje z Kohézneho fondu EÚ a využíva sa na podporu projektov realizovaných v oblastiach, v ktorých siete NGA neexistujú a je nepravdepodobné, že sa v nasledujúcich troch rokoch zriadia na komerčnom základe. Celkový rozpočet na OP Digitálne Poľsko je 2,57 miliardy EUR, z čoho viac ako 1 miliarda EUR je určená na širokopásmové pripojenie. Poľské orgány plánujú pokračovať v operačnom programe Digitálne Poľsko v období 2021 – 2027.
 • V rámci tematického cieľa Univerzálny prístup k vysokorýchlostnému internetu poskytne viac ako 1,3 milióna domácností a takmer 10 000 škôl prístup novej generácie (NGA).
 • Prístup k službám súvisiacim s celonárodnou vzdelávacou sieťou je financovaný zo štátneho rozpočtu (približne 310 miliónov EUR do roku 2027). Fáza vykonávania (2018 – 2020) je tiež spolufinancovaná z OP Digital Poland.
 • Fond pre širokopásmové pripojenie, ktorý začal svoju činnosť koncom roka 2020, bude podporovať aj investície do zavádzania sietí NGA. Fond je financovaný z poplatkov, ktoré platia telekomunikačné firmy za číslovacie zdroje, práva na využívanie rádiového frekvenčného spektra atď.
 • Poľsko vo svojom pláne, ktorým sa vykonáva spoločný súbor nástrojov Únie pre pripojiteľnosť6, identifikuje ako žiaduce celý rad reforiem týkajúcich sa napr. digitalizácie postupov udeľovania povolení, vydávania usmernení o prístupe k fyzickej infraštruktúre a ďalšieho posilnenia jednotného informačného miesta.

Údaje o vývoji širokopásmového pripojenia a technológiách v Poľsku

Najnovšie údaje o širokopásmovom pokrytí, predplatení a penetráciách, pokrytí rôznymi širokopásmovými technológiami a nákladoch nájdete v hodnotiacej tabuľke a v správach o jednotlivých krajinách podľa indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI).

Pridelenie frekvenčného spektra pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie

Podrobnosti o harmonizovaných prideľovaní frekvenčného spektra nájdete v Európskom observatóriu 5G.

Publikácie a tlačové dokumenty na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ

Slovenčina

Poľština

Kontaktné informácie

BCO Poľsko (národný úrad pre širokopásmové kompetencie): Ministerstvo digitálnych záležitostí (ministerka Cyfryzacji)

Adresa: UL. Królewska 27, 00 – 060 Warszawa, Poľsko
Kontakt prostredníctvom e-mailu
Telefón: Webová stránka + 48 222455788

Oddelenie telekomunikácií ministerstva digitálnych záležitostí (ministerka Cyfryzacji)

Adresa: UL. Królewska 27, 00 – 060 Warszawa, Poľsko
Kontakt prostredníctvom e-mailu
Telefón: + 48 22 245 59 18 Webová stránka

Projektové centrum Digital Poland (Centrum Projektów Polska Cyfrowa)

Adresa: UL. Spokojna 13a, 01 – 044 Warszawa, Poľsko
Kontakt prostredníctvom e-mailu
Telefón: + 48 22 315 22 00 Webová stránka

Úrad elektronickej komunikácie (Urząd Komunikacji Elektronicznej)

Adresa: UL. Giełdowa 7/9, 01 – 211 Warszawa, Poľsko
Kontakt prostredníctvom e-mailu
Telefón: + 48 22 33 04 000 Webová stránka

Najnovšie správy

EÚ 39 dosahuje 70 % pokrytie FTTH/B podľa Rady FTTH Europe

Podľa Panorámy trhu Vlákno domov/budovy (FTTTH/B) dosiahla EÚ 39 (27 členských štátov EÚ, Spojené kráľovstvo, 4 krajiny SNŠ, Island, Izrael, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko) 70 % mieru pokrytia FTTH/B, 244 miliónov domácností a 121 miliónov predplatiteľov FTTH/B od septembra 2023.

VIDEO |
EFRR financuje rozšírenie gigabitového širokopásmového pripojenia mesta Halle

Mesto Halle vo východnom Nemecku sa vydáva na transformačnú cestu k rozšíreniu svojej širokopásmovej infraštruktúry a uspokojuje svoje rastúce obyvateľstvo a ambície digitálnej ekonomiky. Zvýšením gigabitového prístupu tento projekt podporuje inovácie a sociálno-ekonomický rozvoj v regióne a pomáha regiónu plniť ciele digitálneho desaťročia EÚ.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Širokopásmové pripojenie v krajinách EÚ

Nájsť aktuálne informácie o rozvoji širokopásmového pripojenia v každej krajine, ako aj národné stratégie a politiky rozvoja širokopásmového pripojenia.

Pozri aj

Širokopásmové pripojenie vo Švédsku

Švédsky národný plán širokopásmového pripojenia prijatý v roku 2016 má víziu úplne prepojeného Švédska a má ciele v oblasti mobilného pokrytia a vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia pre domácnosti a podniky.

Širokopásmové pripojenie v Rumunsku

Rumunský plán širokopásmového pripojenia sa zameriava na budovanie národnej širokopásmovej siete ako prvý krok k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti pripojiteľnosti.

Širokopásmové pripojenie v Portugalsku

Cieľom programu Portugal Digital je rozvoj digitálnej infraštruktúry, ktorá občanom umožní využívať nové príležitosti, ktoré ponúkajú technológie.

Širokopásmové pripojenie v Holandsku

Všetky domácnosti v Holandsku by mali mať možnosť prístupu k širokopásmovým sieťam s rýchlosťou najmenej 100 Mbps a prevažná väčšina by mala do roku 2023 využívať 1 Gbps.

Širokopásmové pripojenie v Lotyšsku

Lotyšsko podporuje ciele gigabitovej spoločnosti a zameriava sa na 100 Mb/s, ktoré možno aktualizovať na gigabitové, pre mestské a vidiecke oblasti, ako aj pokrytie 5G pre všetky veľké mestské oblasti.

Širokopásmové pripojenie v Taliansku

Talianska stratégia pre ultraširokopásmové pripojenie smerom k gigabitovej spoločnosti má za cieľ poskytnúť gigabitové pripojenie pre všetkých do roku 2026.

Širokopásmové pripojenie v Írsku

V národnom pláne širokopásmového pripojenia pre Írsko sa predpokladá, že do roku 2026 budú mať všetky priestory v Írsku prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu.

Širokopásmové pripojenie v Maďarsku

Cieľom národnej stratégie digitalizácie Maďarska na roky 2021 – 2030 je dosiahnuť cieľ 95 % domácností pokrytých gigabitovými sieťami do roku 2030.

Širokopásmové pripojenie v Grécku

Národný plán pre širokopásmové pripojenie na roky 2021 – 2027 podporuje využívanie pevných sietí s veľmi vysokou kapacitou a sietí 5G. Grécka Biblia o digitálnej transformácii na roky 2020 – 2025 zdôrazňuje konektivitu ako jednu z piatich strategických osí a uznáva ciele...

Širokopásmové pripojenie vo Francúzsku

V národnom širokopásmovom programe France Très Haut Débit sa stanovuje cieľ rýchleho širokopásmového prístupu pre všetky domácnosti do roku 2022 a optického pripojenia pre všetkých do roku 2025.

Širokopásmové pripojenie vo Fínsku

Fínske orgány uprednostňujú zavádzanie optických sietí založených na hospodárskej súťaži s pomocou verejných finančných prostriedkov pre oblasti s nedostatočnou dostupnosťou služieb a poradenstvo pre miestne samosprávy o tom, ako zaviesť širokopásmové siete.

Širokopásmové pripojenie v Dánsku

Niekoľko politických iniciatív zameraných na celoštátne pevné a mobilné širokopásmové pokrytie podporuje dánske ciele v oblasti širokopásmového pripojenia. Vláda sa usiluje o to, aby sa Dánsko stalo priekopníkom v oblasti digitálnych technológií, a to vytvorením základu pre...

Širokopásmové pripojenie v Chorvátsku

Chorvátsky národný plán rozvoja širokopásmového pripojenia na roky 2021 – 2027 je reakciou na ciele európskej gigabitovej spoločnosti do roku 2025 a čiastočne na digitálne ciele do roku 2030.

Širokopásmové pripojenie v Bulharsku

Národný plán širokopásmovej infraštruktúry pre prístup novej generácie „Prepojené Bulharsko“ a politika v oblasti elektronických komunikácií boli aktualizované a prijaté v auguste 2020.

Širokopásmové pripojenie v Belgicku

Belgická stratégia širokopásmového pripojenia je začlenená do širšej politickej stratégie Digitálne Belgicko. Cieľom národného plánu pre pevné a mobilné širokopásmové pripojenie je odstrániť zostávajúce biele oblasti, v ktorých nie sú k dispozícii vysokorýchlostné služby...

Širokopásmové pripojenie v Rakúsku

Rakúska stratégia širokopásmového pripojenia sa zameriava na celoštátne dodávky gigabitových pripojení (pevných a mobilných) do roku 2030.