Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopásmové pripojenie: Verejné a súkromné fondy na financovanie zavádzania širokopásmového pripojenia

Investičné úsilie na financovanie verejno-súkromných a súkromných sietí sa vyvíja v spolupráci medzi súkromnými subjektmi, ktoré vlastnia existujúcu infraštruktúru, a verejnými orgánmi.

Plné pokrytie FTTH pre Senden, Nemecko

fix-empty

Verejné finančné prostriedky

Verejné finančné prostriedky umožňujú hospodárske a sociálne zlepšenie a sú k dispozícii na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. Európska únia je čoraz dôležitejším zdrojom financovania, ktorý poskytuje najmä granty a pôžičky, ale dokonca aj kapitálové financovanie. Vzhľadom na to, že objem a druh dostupných finančných prostriedkov sa v priebehu rokov zvýšili, aj počet schém.

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) zahŕňajú:

  • Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), ktorého cieľom je posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť v EÚ nápravou nerovnováhy medzi jej regiónmi. Podpora z EFRR na zavádzanie širokopásmového pripojenia sa primárne zameriava na riešenie zlyhaní trhu a zameriava sa na regióny, v ktorých sa investície neuskutočňujú len na trhu.
  • Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV), ktorého cieľom je podporovať vidiecke oblasti EÚ pri riešení širokej škály hospodárskych, environmentálnych a sociálnych výziev. Môže sa použiť na podporu projektov širokopásmového pripojenia v určitých regiónoch a členských štátoch v závislosti od toho, ako sa navrhlo prideľovanie finančných prostriedkov.
  • Európsky sociálny fond (ESF), ktorý podporuje pracovné miesta a pracovné príležitosti pre všetkých občanov EÚ a môže sa čiastočne využiť na podporu zavádzania širokopásmového pripojenia.
  • Kohézny fond (KF), ktorého cieľom je znížiť hospodárske a sociálne rozdiely a podporovať trvalo udržateľný rozvoj.

Program zameraný na pripojiteľnosť je Nástroj na prepájanie Európy (NPE), ktorý podporuje zavádzanie širokopásmového pripojenia prostredníctvom dvoch finančných nástrojov: Connecting Europe Broadband Fund (CEBF, vlastné imanie) a dlhový nástroj NPE. Fond Spájame Európu pre širokopásmové pripojenie poskytuje vlastný kapitál a kvázi vlastný kapitál pre projekty širokopásmového pripojenia menšieho rozsahu s vyšším rizikom, ktoré nemajú dostatočný prístup k financovaniu v (nedostatočnom) prímestských a vidieckych oblastiach. CEBF je akciový fond vo výške 420 miliónov EUR a dlhový nástroj NPE sprístupňuje úvery vo výške približne 17 miliónov EUR. Digitálna časť Nástroja na prepájanie Európy (NPE Digital) bude podporovať a stimulovať verejné aj súkromné investície do infraštruktúr digitálnej pripojiteľnosti v rokoch 2021 až 2027.

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF) je kľúčovým nástrojom obnovy, ktorý je stredobodom VFR nástroja Next Generation EU, ktorý má pomôcť EÚ pri zotavovaní sa zo súčasnej krízy. Nástroj bude poskytovať úvery aj granty prednostným vyčlenením finančnej podpory na kľúčové prvé roky obnovy (celkovo 672,5 miliardy EUR, ktoré sa členským štátom rozdelia v rôznych opatreniach; aspoň 20 % vyčlenených na digitálne technológie). Členské štáty by mali poskytnúť podrobné vysvetlenie toho, ako sa navrhovanými opatreniami riešia výzvy identifikované v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny, najmä v cykloch semestra 2019 a 2020. Mali by tiež vysvetliť, ako sú plány v súlade s výzvami identifikovanými v najnovšom odporúčaní Rady o hospodárskej politike eurozóny pre členské štáty, ktorých menou je euro.

Portál InvestEU je online portál EÚ, ktorý umožňuje predkladateľom projektov so sídlom v EÚ – verejným alebo súkromným – osloviť potenciálnych investorov na celom svete. Program InvestEU umožňuje predkladateľom projektov so sídlom v EÚ osloviť potenciálnych investorov na celom svete a zvýšiť viditeľnosť svojich projektov v prospech veľkej siete medzinárodných investorov. Investorom, ktorí hľadajú investičné príležitosti v oblasti širokopásmovej infraštruktúry, sa ponúka široký výber životaschopných projektov.

Okrem toho členské štáty EÚ zaviedli národné stratégie a politiky v oblasti širokopásmového pripojenia, finančné nástroje a vyčlenené finančné prostriedky na investície do projektov vysokokapacitného širokopásmového pripojenia.

Súkromný kapitál a finančné trhy

Finančné trhy sú prístupné pre investičné fondy, ktoré poskytujú kapitálové alebo dlhové financovanie, ako aj hybridné riešenia (mezanínové financovanie). Investičné fondy, ktoré sa usilujú o stabilnú návratnosť investícií a môžu sa zameriavať na bezpečné, hmotné aktíva, ako je vysokokapacitná širokopásmová infraštruktúra:

  • banky, investičné fondy a investori do súkromného kapitálu môžu mať záujem poskytovať financovanie v počiatočnom štádiu, hľadať vyššiu rizikovú prirážku a odísť od 3 do 7 rokov po založení podniku;
  • infraštruktúrne fondy, penzijné fondy a iní inštitucionálni investori môžu investovať do zavedenej infraštruktúry z vyššie uvedeného po 3 – 7 rokoch a usilovať sa o dlhodobé investície s nižšími úrokovými sadzbami.

Iné zdroje, ako napríklad rizikový kapitál, sa zvyčajne nepoužívajú na investovanie do infraštruktúry, pretože sa zameriavajú na krátkodobé, vyššie rizikové príležitosti a požadujú vysoké úrokové sadzby s možnosťami predčasného ukončenia.

Ďalšie podrobnosti a príklady nájdete v príručke pre investície do širokopásmového pripojenia.

 

Najnovšie správy

FACTSHEET / INFOGRAPHIC |
Prehľad o gigabitovej konektivite

Ako môže byť rýchlejšie gigabitové pripojenie prínosom pre občanov v celej EÚ? A ako to pomôže novonavrhovaný zákon o gigabitovej infraštruktúre?

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Plánovanie projektu širokopásmového pripojenia

Sekcia pre plánovanie širokopásmového pripojenia pomáha obciam a iným subjektom pri plánovaní úspešných projektov rozvoja širokopásmového pripojenia.

Pozri aj

Širokopásmové pripojenie: Definícia plánu

Kľúčom k úspešnému rozvoju regionálneho širokopásmového pripojenia je politicky podporovaný plán na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni, ktorý spája ciele s osobitnými potrebami a zainteresovanými stranami.

Širokopásmové pripojenie: Akčný plán

V akčnom pláne sa podrobne opisujú náklady, zainteresované strany, činnosti, koordinácia a monitorovanie zapojené do vykonávania stratégie širokopásmového pripojenia.

Širokopásmové pripojenie: Sieť a topológia

Širokopásmová sieť sa skladá zo zemepisných častí. Topológia siete opisuje, ako sú pripojené rôzne časti siete. Najrelevantnejšie topológie pre chrbticu a oblastné siete sú topológie stromov, kruhové topológie a pletivo topológie. Pre prvú míľu, dve hlavné základné topológie...