Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopásmové pripojenie v Španielsku

Digitálna pripojiteľnosť a zavádzanie 5G patria medzi desať strategických priorít španielskej digitálnej agendy 2025.

    vlajka Španielska

Zhrnutie vývoja širokopásmového pripojenia v Španielsku

Španielska digitálna agenda 2025 podporuje ciele EÚ v oblasti prepojenosti. Jeho cieľom je rozšíriť ultrarýchle sieťové pokrytie na celú populáciu a do roku 2025 pripraviť 100 % rádiového spektra pre 5G. Tieto ciele sú stanovené v pláne pre prepojenosť a digitálnu infraštruktúru a v stratégii na podporu technológie 5G.

Národná stratégia a politika v oblasti širokopásmového pripojenia

Zodpovedné orgány

  • Ministerstvo hospodárstva a digitálnej transformácie (ministeriode Asuntos Económicos y Transformación Digital) je zodpovedné za vypracovanie a koordináciu plánov, technologických programov a opatrení na podporu pripojiteľnosti a digitálnej transformácie v Španielsku.
  • Národná komisia pre trhy a hospodársku súťaž (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) je zodpovedná za reguláciu všetkých trhov a výrobných odvetví španielskeho hospodárstva s cieľom zabezpečiť voľnú hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa.

Hlavné ciele a opatrenia na rozvoj širokopásmového pripojenia

V španielskej digitálnej agende do roku 2025 sa načrtáva desať strategických priorít na dosiahnutie pokroku v digitálnej transformácii krajiny v súlade s cieľmi EÚ v oblasti gigabitu. Pokiaľ ide o širokopásmové pripojenie, jeho cieľom je zaručiť pokrytie 100 Mbps pre celé obyvateľstvo odstránením digitálnej priepasti medzi mestskými a vidieckymi oblasťami. Okrem toho sa snaží napredovať v zavádzaní 5G príslušnou prípravou celého rádiového frekvenčného spektra.

Na dosiahnutie cieľov v oblasti širokopásmového pripojenia obsiahnutých v Digitálnej agende do roku 2025 Španielsko uverejnila španielska vláda v decembri 2020 plán digitálnej infraštruktúry a prepojenosti a stratégiu na podporu technológie 5G.

V pláne digitálnej infraštruktúry a pripojiteľnosti sa uvádzajú opatrenia na pokrytie 100 % obyvateľstva s viac ako 100 Mbps do roku 2025. Zameriava sa na vidiecke oblasti, na ktoré sa nevzťahujú vlastné plány zavádzania prevádzkovateľov. Plán okrem toho zahŕňa opatrenia na dosiahnutie pripojenia 1 Gbps v priemyselných a výskumných oblastiach náročných na údaje.

Stratégia na podporu technológie 5G dopĺňa národný plán pripojiteľnosti s cieľom zohľadniť rôznu úroveň zrelosti a transformačného vplyvu 5G v porovnaní napr. s optickými vláknami. V stratégii sa načrtávajú opatrenia na zlepšenie prideľovania a správy frekvenčného spektra a stimulovanie zavádzania a využívania 5G, a to aj prostredníctvom aktualizovaného regulačného a právneho rámca.

Národné stredisko pre monitorovanie telekomunikácií a informačnej spoločnosti (ONTSI) poskytuje verejné informácie o digitálnej transformácii na podporu posudzovania a v prípade potreby úpravy opatrení vypracovaných v rámci španielskej digitálnej agendy 2025.

Plán vykonávania súboru nástrojov na prepojenie zahŕňa niekoľko opatrení na zníženie nákladov. Medzi hlavné opatrenia patrí zjednodušenie postupov udeľovania povolení, zlepšenie jednotného informačného miesta a zvýšenie transparentnosti fyzickej infraštruktúry.

Vnútroštátne a regionálne finančné nástroje širokopásmového pripojenia

  • Vykonávanie španielskej digitálnej agendy 2025 v rokoch 2020 až 2022 je financované z verejných finančných prostriedkov vo výške približne 20 miliárd EUR, pričom približne 15 miliárd EUR pochádza z rôznych programov EÚ a nových finančných nástrojov v rámci plánu obnovy Next Generation EU. Očakáva sa, že táto suma bude doplnená o približne 50 miliárd EUR zo súkromného sektora.
  • Očakáva sa, že plán pre prepojenosť a digitálnu infraštruktúru a stratégia na podporu technológie 5G dostanú v rokoch 2020 až 2025 verejné finančné prostriedky vo výške 4,3 miliardy EUR. Očakáva sa, že v tomto období budú zabezpečené súkromné investície vo výške ďalších 24 miliárd EUR.
  • Plán obnovy a odolnosti (RRP): Plán obnovy a odolnosti Španielska zahŕňa významné investície na odstránenie existujúcej digitálnej priepasti medzi mestskými a vidieckymi oblasťami v pevných a mobilných širokopásmových sieťach; napríklad rozšírenie ultrarýchlych širokopásmových pripojení (nad 100 Mbps) najmä vo vidieckych oblastiach a oblastiach historickej hodnoty, ktoré v súčasnosti takéto pripojenie nemajú, sa podporí prostredníctvom financovania vo výške 812 miliónov EUR. Viaceré opatrenia osobitne podporujú pripojenie 5G a plán zahŕňa reformy na zníženie nákladov a uľahčenie zavádzania.
  • V rámci opatrení plánu obnovy a odolnosti sa v rámci programu UNICO-Banda Ancha vo výzve na rok 2021 vyčlenilo 250 miliónov EUR na poskytovanie ultrarýchlych pevných širokopásmových sietí vo vidieckych, vzdialených a menej osídlených oblastiach. Tento program je vývojom predchádzajúceho národného programu financovania PEBA-NGA, ktorý podporoval zavádzanie širokopásmových sietí novej generácie v Španielsku v rokoch 2013 až 2020 a bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).
  • Pokiaľ ide o stratégiu 5G na stimuláciu zavádzania, stanovili sa hlavné relevantné finančné opatrenia zahrnuté do plánu obnovy a odolnosti. Okrem iného sa zaviedlo predĺženie platnosti licencií 700 MHz (minimálne 20 rokov s potenciálnymi 20 rokmi prorogue) a niektoré daňové reformy, ako napríklad dočasné zníženie ročnej dane z frekvenčného spektra pre pásma 5G a preskúmanie príspevkov prevádzkovateľov na ročnú daň na financovanie španielskej verejnej televízie (daň z televízneho vysielania). Európska komisia 15. decembra 2021 schválila španielsku schému vo výške 150 miliónov EUR v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na podporu zavádzania pasívnej infraštruktúry pre mobilné siete

Údaje o vývoji širokopásmového pripojenia a technológiách v Španielsku

Najnovšie údaje o širokopásmovom pokrytí, využívaní, predplatení a penetráciách, pokrytí rôznymi širokopásmovými technológiami a nákladmi nájdete v hodnotiacich prehľadoch a v správach o jednotlivých krajinách podľa indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI).

Pridelenie frekvenčného spektra pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie

Podrobnosti o harmonizovaných prideľovaní frekvenčného spektra nájdete v Európskom observatóriu 5G.

Publikácie a tlačové dokumenty

Slovenčina

Španielčina

Kontaktné informácie

BCO Španielsko (národný úrad pre širokopásmové kompetencie): Španielske ministerstvo hospodárstva a digitálnej transformácie

Adresa: Paseo de la Castellana 162, 28046 Madrid, Španielsko Kontakt prostredníctvom e-mailu Telefón: + 34 91 34 62 721 Webová stránka

Štátny tajomník pre telekomunikácie a digitálne infraštruktúry (Secretaría de Estado Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales)

Adresa: Paseo de la Castellana 160, 28046 Madrid, Španielsko Kontakt prostredníctvom e-mailu Telefón: + 34 91 349 46 40 Webová stránka

Národná komisia pre trhy a hospodársku súťaž (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC)

Adresa: Alcalá 47, 28014 Madrid, Španielsko Kontakt prostredníctvom e-mailu Telefón: + 34 91 432 9600 Webová stránka

Najnovšie správy

Konzultácia o bielej knihe: „Ako zvládnuť potreby digitálnej infraštruktúry Európy?“

Cieľom Komisie je zhromaždiť názory na scenáre načrtnuté v bielej knihe a poskytnúť všetkým zainteresovaným stranám: Členské štáty, občianska spoločnosť, priemysel a akademická obec sú príležitosťou prispieť k budúcim návrhom Komisie v tejto oblasti.

PRESS RELEASE |
Komisia predkladá nové iniciatívy pre digitálne infraštruktúry budúcnosti

Komisia dnes predstavila súbor možných opatrení na podporu inovácií, bezpečnosti a odolnosti digitálnych infraštruktúr. Budúca konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva závisí od týchto pokročilých infraštruktúr a služieb digitálnych sietí, keďže rýchla, bezpečná a rozšírená pripojiteľnosť je nevyhnutná pre zavádzanie technológií, ktoré nás privedú do sveta zajtrajška: telemedicína, automatizovaná jazda, prediktívna údržba budov alebo presné poľnohospodárstvo.

POLICY AND LEGISLATION |
Biela kniha – Ako zvládnuť potreby digitálnej infraštruktúry v Európe?

Touto bielou knihou Komisia otvára rozsiahlu konzultáciu s členskými štátmi, občianskou spoločnosťou, priemyslom a akademickou obcou s cieľom zhromaždiť ich názory na scenáre načrtnuté v tejto bielej knihe a poskytnúť im príležitosť prispieť k budúcim návrhom Komisie v tejto oblasti.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Širokopásmové pripojenie v krajinách EÚ

Nájsť aktuálne informácie o rozvoji širokopásmového pripojenia v každej krajine, ako aj národné stratégie a politiky rozvoja širokopásmového pripojenia.

Pozri aj

Širokopásmové pripojenie vo Švédsku

Švédsky národný plán širokopásmového pripojenia prijatý v roku 2016 má víziu úplne prepojeného Švédska a má ciele v oblasti mobilného pokrytia a vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia pre domácnosti a podniky.

Širokopásmové pripojenie v Rumunsku

Rumunský plán širokopásmového pripojenia sa zameriava na budovanie národnej širokopásmovej siete ako prvý krok k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti pripojiteľnosti.

Širokopásmové pripojenie v Portugalsku

Cieľom programu Portugal Digital je rozvoj digitálnej infraštruktúry, ktorá občanom umožní využívať nové príležitosti, ktoré ponúkajú technológie.

Širokopásmové pripojenie v Holandsku

Všetky domácnosti v Holandsku by mali mať možnosť prístupu k širokopásmovým sieťam s rýchlosťou najmenej 100 Mbps a prevažná väčšina by mala do roku 2023 využívať 1 Gbps.

Širokopásmové pripojenie v Lotyšsku

Lotyšsko podporuje ciele gigabitovej spoločnosti a zameriava sa na 100 Mb/s, ktoré možno aktualizovať na gigabitové, pre mestské a vidiecke oblasti, ako aj pokrytie 5G pre všetky veľké mestské oblasti.

Širokopásmové pripojenie v Taliansku

Talianska stratégia pre ultraširokopásmové pripojenie smerom k gigabitovej spoločnosti má za cieľ poskytnúť gigabitové pripojenie pre všetkých do roku 2026.

Širokopásmové pripojenie v Maďarsku

Cieľom návrhu maďarskej národnej stratégie digitalizácie na roky 2021 – 2030 je dosiahnuť do roku 2030 cieľ 95 % domácností pokrytých gigabitovými sieťami.

Širokopásmové pripojenie v Grécku

Grécka digitálna transformačná Biblia 2020 – 2025 zdôrazňuje konektivitu ako jednu z piatich strategických osí a uznáva ciele gigabitovej spoločnosti do roku 2025.

Širokopásmové pripojenie vo Francúzsku

V národnom širokopásmovom programe France Très Haut Débit sa stanovuje cieľ rýchleho širokopásmového prístupu pre všetky domácnosti do roku 2022 a optického pripojenia pre všetkých do roku 2025.

Širokopásmové pripojenie vo Fínsku

Fínske orgány uprednostňujú zavádzanie sietí založených na optických vláknach založených na hospodárskej súťaži s pomocou verejných finančných prostriedkov pre oblasti s nedostatočným poskytovaním služieb a poradenstvo pre miestne samosprávy o tom, ako zaviesť širokopásmové siete...

Širokopásmové pripojenie v Dánsku

Viaceré politické iniciatívy zamerané na celonárodné pevné a mobilné širokopásmové pokrytie podporujú dánske ciele v oblasti širokopásmového pripojenia. Vláda sa usiluje o to, aby sa Dánsko stalo digitálnym priekopníkom tým, že vytvorí základ pre dánske podniky na využívanie...

Širokopásmové pripojenie v Chorvátsku

Chorvátsky národný plán rozvoja širokopásmového pripojenia na roky 2021 – 2027 je reakciou na ciele európskej gigabitovej spoločnosti do roku 2025 a čiastočne na digitálne ciele do roku 2030.

Širokopásmové pripojenie v Bulharsku

Národný plán širokopásmovej infraštruktúry pre prístup novej generácie „Prepojené Bulharsko“ a politika v oblasti elektronických komunikácií boli aktualizované a prijaté v auguste 2020.

Širokopásmové pripojenie v Belgicku

Belgická stratégia širokopásmového pripojenia je začlenená do širšej politickej stratégie Digitálne Belgicko. Cieľom národného plánu pre pevné a mobilné širokopásmové pripojenie je odstrániť zostávajúce biele oblasti, v ktorých nie sú k dispozícii vysokorýchlostné služby...