Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopásmové pripojenie vo Švédsku

Švédsky národný plán širokopásmového pripojenia prijatý v roku 2016 má víziu úplne prepojeného Švédska a má ciele v oblasti mobilného pokrytia, ako aj vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia pre domácnosti a podniky.

Do roku 2020 by 95 % všetkých domácností a podnikov malo mať prístup k širokopásmovému pripojeniu s minimálnou kapacitou 100 Mbps a do roku 2025 by malo mať prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu celé Švédsko. Význam zavádzania 5G uznalo Švédsko napríklad v rámci Severskej rady ministrov pre digitalizáciu. Táto rada ad hoc bola poverená úlohou prevziať vedúcu úlohu v nadväznosti na vyhlásenie o 5G, ktoré podpísali severskí premiéri v máji 2018.

Zhrnutie vývoja širokopásmového pripojenia vo Švédsku

Švédska vláda vo svojej stratégii širokopásmového pripojenia určila tri strategické oblasti s cieľom splniť ciele stanovené v stratégii: Úlohy a pravidlá na trhu so širokopásmovým pripojením, nákladovo efektívne rozšírenie širokopásmovej infraštruktúry a služieb pre všetkých. Podľa stratégie širokopásmového pripojenia A Completely Connected Sweden by 2025 (Úplne prepojené Švédsko do roku 2025) musí byť ústredným bodom potreba ľudí mať širokopásmový prístup bez ohľadu na to, či žijú v husto osídlených oblastiach, riedko osídlených oblastiach a vidieckych oblastiach alebo v oblastiach, ktoré sa nachádzajú medzi nimi. Švédsko je odhodlané stáť na čele vývoja 5G. Jedným z prejavov je seversko-baltská spolupráca na 5G, ktorá sa uskutočňuje v rámci Severskej rady ministrov. Severskí premiéri podpísali v máji 2018 vyhlásenie o 5G so spoločnou víziou byť prvým a najdôležitejším integrovaným regiónom na svete. Na dosiahnutie tohto cieľa ministri pre digitalizáciu severských a baltských krajín vypracovali spoločný akčný plán na skoré prijatie technológie 5G.

Národná stratégia a politika v oblasti širokopásmového pripojenia

Zodpovedné orgány

  • Ministerstvo klímy a podnikania (Klimat- och näringslivs­departementet) je zodpovedné za digitalizáciu a politiku širokopásmového pripojenia.
  • Švédsky poštový a telekomunikačný úrad (PTS) je orgán, ktorý monitoruje a reguluje sektory elektronických komunikácií a poštových služieb. Víziou tohto orgánu je, že každý vo Švédsku by mal mať prístup k dobrým telefónnym, širokopásmovým a poštovým službám.
  • Bredbandsforum  bolo vymenované vládou v roku 2010 a je zodpovedné za uľahčenie spolupráce medzi dotknutými aktérmi s cieľom podporiť účinné rozšírenie širokopásmovej infraštruktúry. Úlohou fóra je tiež vytvoriť priestor pre vládu, spoločnosti, orgány a iné organizácie, aby spoločne identifikovali prekážky zavádzania a našli riešenia uľahčujúce širokopásmový prístup v celej krajine.

Hlavné ciele rozvoja širokopásmového pripojenia

Víziou vlády pre úplne prepojené Švédsko je, aby širokopásmová infraštruktúra zodpovedala potrebám používateľa v oblasti pripojenia. V stratégii širokopásmového pripojenia prijatej v decembri 2016 švédska vláda identifikovala potrebu cieľov v dvoch oblastiach: prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu vo všetkých častiach Švédska a prístup k spoľahlivým a vysokokvalitným mobilným službám. Cieľom stratégie je, aby do roku 2020 malo 95 % všetkých domácností a podnikov prístup k širokopásmovému pripojeniu s minimálnou kapacitou 100 Mbps. Stratégia presahuje rok 2020 a uvádza sa v nej, že do roku 2025 by malo mať celé Švédsko prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu. To znamená, že 98 % všetkých domácností a podnikov by malo mať prístup k širokopásmovému pripojeniu s minimálnou kapacitou 1 Gbps. Zvyšných 1,9 % by malo mať prístup k pripojeniam s minimálnou kapacitou 100 Mbps a 0,1 % s minimálnou kapacitou 30 Mbps. Cieľom stratégie je aj pokrytie mobilným telefónom: celé Švédsko by malo mať prístup k spoľahlivým a vysokokvalitným mobilným službám najneskôr do roku 2023.

Hlavné opatrenia na rozvoj širokopásmového pripojenia

  • Mapovanie širokopásmového pripojenia: Vo Švédsku vyvinul a riadil švédsky poštový a telekomunikačný úrad (NRA) webovú službu Ledningskollen s cieľom vymieňať si informácie o vlastníkoch infraštruktúry (t. j. potrubia a iná infraštruktúra). Platforma bola vyvinutá a je verejne prístupná na dobrovoľnom základe s cieľom zabrániť škodám počas výkopových prác a zlepšiť koordináciu v oblasti civilnej práce. Okrem Ledningskollen má PTS národný mapovací nástroj s názvom Mapa širokopásmového pripojenia (Bredbandskartan), ktorý zobrazuje dostupnosť širokopásmového pripojenia, vlastníkov sietí a poskytovateľov internetových služieb v blízkosti konkrétneho miesta v celom Švédsku.
  • Zavádzanie širokopásmového pripojenia vo Švédsku je v prvom rade riadené trhom, ale v oblastiach, kde neexistujú žiadne komerčné stimuly na investovanie, sú k dispozícii doplnkové verejné finančné prostriedky. Vo Švédsku zohrávajú obce dôležitú úlohu pri zavádzaní sietí prostredníctvom kontroly a určovania podmienok prístupu prevádzkovateľov na obecnú pôdu.

Vnútroštátne a regionálne finančné nástroje širokopásmového pripojenia

  • Štátna pomoc na zavádzanie širokopásmového pripojenia v oblastiach, kde neexistujú žiadne komerčné investície do prístupových sietí novej generácie, je dostupná prostredníctvom poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a v severnej časti Švédska prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).
  • Vláda financovaná z Fondu na podporu obnovy a odolnosti má v úmysle investovať 1,4 miliardy SEK v roku 2021, 500 miliónov SEK v roku 2022 a následne 100 miliónov SEK ročne v rokoch 2023 – 2025 do rozšírenia širokopásmového pripojenia v celej krajine a dosiahnutia národných cieľov v oblasti širokopásmového pripojenia. Riadiacim orgánom tohto systému podpory je Švédska pošta a telekomunikácie (PTS). Počas súčasného programového obdobia pre program rozvoja vidieka (2014 – 2020) vláda takisto vyčlenila približne 4,45 miliardy SEK na podporu širokopásmového pripojenia na rozšírenie v oblastiach, v ktorých rozšírenie nie je komerčne ziskové.
  • Vláda tiež investovala 1,2 miliardy SEK v rámci regionálneho fondu na rozšírenie väčších miestnych širokopásmových sietí v troch programoch severných regionálnych fondov.

Údaje o vývoji a technológiách širokopásmového pripojenia vo Švédsku

Najnovšie údaje o širokopásmovom pokrytí, predplatnom a penetrácii, pokrytí rôznymi širokopásmovými technológiami a nákladoch sú uvedené v správach hodnotiacej tabuľky a správach o jednotlivých krajinách v rámci indexu digitálnej ekonomiky a amp; spoločnosti (DESI).

Pridelené frekvenčné spektrum pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie

Podrobnosti o harmonizovanom prideľovaní frekvenčného spektra nájdete v Európskom stredisku pre monitorovanie 5G.

Publikácie a tlačové dokumenty na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ

angličtina

švédčina

Kontaktné informácie

BCO Švédsko (národný úrad pre širokopásmové pripojenie): Švédsky poštový a telekomunikačný úrad (Post och telestyrelsen)

Poštová adresa: Kolónka 5398, SE-102 49 Štokholm, Švédsko
Návštevná adresa: Valhallavägen 117, SE-115 31 Štokholm, Švédsko
Kontakt prostredníctvom e-mailu
Telefón: +46 8 678 56 12
Webové sídlo

Ministerstvo klímy a podnikania (Klimat- och näringslivs­departementet)

Adresa: Mäster Samuelsgatan 70, 111 21 Štokholm, Švédsko
Kontakt prostredníctvom e-mailu
Webová stránka

Bredbandsforum

Adresa: Valhallavägen 117, 115 31 Štokholm, Švédsko
Kontakt prostredníctvom e-mailu
Telefón: +46 8678 55 00
Webová stránka

Najnovšie správy

Európsky týždeň regiónov a miest: Preklenutie digitálnej priepasti podporou digitálnej infraštruktúry pre inteligentné a udržateľné regióny

Na tému „inteligentný a udržateľný rast pre regióny“ sa tento seminár zaoberá kritickou otázkou digitálnej priepasti a skúma jej dôsledky na sociálnu súdržnosť a celkový rast v Európskej únii.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Širokopásmové pripojenie v krajinách EÚ

Nájsť aktuálne informácie o rozvoji širokopásmového pripojenia v každej krajine, ako aj národné stratégie a politiky rozvoja širokopásmového pripojenia.

Pozri aj

Širokopásmové pripojenie v Slovinsku

Slovinsko sa pri rozvoji širokopásmových sietí, najmä hospodárskej súťaže založenej na infraštruktúre a službách, rozhodlo pre technologickú neutralitu a trhovú dynamiku.

Širokopásmové pripojenie v Portugalsku

Digitálna agenda Portugalska a národná stratégia pre pripojiteľnosť v elektronických komunikačných sieťach s veľmi vysokou kapacitou na roky 2023 – 2030 formujú rozvoj digitálnej infraštruktúry v Portugalsku.

Širokopásmové pripojenie v Lotyšsku

Lotyšsko podporuje ciele gigabitovej spoločnosti a zameriava sa na 100 Mbps, ktoré možno zmodernizovať na gigabitové, pre mestské a vidiecke oblasti, ako aj pokrytie 5G pre všetky veľké mestské oblasti.

Širokopásmové pripojenie v Taliansku

Cieľom talianskej stratégie pre ultraširokopásmové pripojenie smerom ku gigabitovej spoločnosti je zabezpečiť gigabitové pripojenie pre všetkých do roku 2026.

Širokopásmové pripojenie v Írsku

V národnom pláne širokopásmového pripojenia pre Írsko sa predpokladá, že do roku 2026 budú mať všetky priestory v Írsku prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu.

Širokopásmové pripojenie v Maďarsku

Cieľom maďarskej národnej stratégie digitalizácie na roky 2021 – 2030 je dosiahnuť, aby do roku 2030 bolo 95 % domácností pokrytých gigabitovými sieťami.

Širokopásmové pripojenie v Grécku

V národnom pláne pre širokopásmové pripojenie na roky 2021 – 2027 sa podporuje využívanie pevných sietí s veľmi vysokou kapacitou a sietí 5G. Grécka Biblia digitálnej transformácie na roky 2020 – 2025 zdôrazňuje pripojiteľnosť ako jednu z piatich strategických osí a uznáva ciele...

Širokopásmové pripojenie v Nemecku

Koaličná dohoda z roku 2021, digitálna stratégia a gigabitová stratégia nemeckej spolkovej vlády na rok 2022 uprednostňujú celoštátne dodávky sietí FTTH a 5G.

Širokopásmové pripojenie vo Francúzsku

V národnom programe širokopásmového pripojenia France Très Haut Débit sa stanovuje cieľ rýchleho širokopásmového prístupu pre všetky domácnosti do roku 2022 a optického pripojenia pre všetkých do roku 2025.

Širokopásmové pripojenie vo Fínsku

Fínske orgány uprednostňujú zavádzanie optických sietí založené na hospodárskej súťaži s pomocou verejných finančných prostriedkov pre oblasti s nedostatočnou dostupnosťou služieb a poradenstvo pre miestne samosprávy o tom, ako zaviesť širokopásmové siete.

Širokopásmové pripojenie v Dánsku

Niekoľko politických iniciatív zameraných na celonárodné pokrytie pevným a mobilným širokopásmovým pripojením podporuje dánske ciele v oblasti širokopásmového pripojenia. Vláda pracuje na tom, aby sa Dánsko stalo digitálnym priekopníkom tým, že vytvorí základ pre dánske podniky...

Širokopásmové pripojenie v Českej republike

V národnom pláne rozvoja sietí s veľmi vysokou kapacitou schválenom v marci 2021 sa vymedzuje strategický prístup Českej republiky k výstavbe sietí s veľmi vysokou kapacitou.

Širokopásmové pripojenie na Cypre

Cyperský plán širokopásmového pripojenia stanovuje strategické ciele na roky 2021 – 2025 a zahŕňa legislatívne a regulačné zásahy, ako aj praktickú podporu rozvoja širokopásmovej infraštruktúry.

Širokopásmové pripojenie v Chorvátsku

Chorvátsky národný plán rozvoja širokopásmového pripojenia na roky 2021 – 2027 je reakciou na ciele európskej gigabitovej spoločnosti do roku 2025 a čiastočne na digitálne ciele do roku 2030.

Širokopásmové pripojenie v Bulharsku

Národný plán širokopásmovej infraštruktúry pre prístup novej generácie „Prepojené Bulharsko“ a politika v oblasti elektronických komunikácií boli aktualizované a prijaté v auguste 2020.

Širokopásmové pripojenie v Belgicku

Stratégia Belgicka v oblasti širokopásmového pripojenia je začlenená do širšej politickej stratégie Digital Belgium. Cieľom národného plánu pre pevné a mobilné širokopásmové pripojenie je odstrániť zostávajúce biele oblasti, v ktorých nie sú dostupné vysokorýchlostné služby...

Širokopásmové pripojenie v Rakúsku

Stratégia Rakúska v oblasti širokopásmového pripojenia sa zameriava na celoštátnu ponuku gigabitových pripojení (pevných a mobilných) do roku 2030.