Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Európska iniciatíva zameraná na diagnostické zobrazovanie v onkológii

Európska iniciatíva zameraná na diagnostické zobrazovanie v onkológii uvoľní silu zobrazovania a umelej inteligencie v prospech onkologických pacientov, klinických lekárov a výskumných pracovníkov.

  Európsky banner venovaný zobrazovaniu v onkológii

@EuropeanCommission

Európska iniciatíva zameraná na diagnostické zobrazovanie v onkológii je jednou z hlavných iniciatív európskeho plánu na boj proti rakovine. Jedným z cieľov plánu je čo najlepšie využiť potenciál údajov a digitálnych technológií, ako je umelá inteligencia alebo vysokovýkonná výpočtová technika, v boji proti rakovine.  

European Commission

European Cancer Imaging Initiative

fix-empty

 

Cieľom európskej iniciatívy zameranej na zobrazovanie v onkológii je podporovať inovácie a zavádzanie digitálnych technológií v oblasti liečby rakoviny a starostlivosti o onkologických pacientov , dosiahnuť presnejšie a rýchlejšie klinické rozhodovanie, diagnostiku, liečbu a prediktívnu medicínu pre onkologických pacientov

V rámci iniciatívy sa predstaví, ako možno pristupovať k lekárskym snímkam, používať ich a zhromažďovať, pričom sa zabezpečí vysoká úroveň etiky, dôvery, bezpečnosti a ochrany osobných údajov v plnom súlade s hodnotami a pravidlami EÚ. Uľahčí európskym klinickým lekárom, výskumným pracovníkom a inovátorom prístup k veľkému množstvu snímok rakoviny a súvisiacich klinických údajov v súlade s európskou dátovou stratégiou a podporou cieľov európskeho priestoru pre údaje týkajúce sa zdravia. 

Čo sa snaží dosiahnuť európska iniciatíva zameraná na diagnostické zobrazovanie v onkológii? 

Súbory údajov o zobrazovaní rakoviny existujú pre rôzne typy rakoviny, ale sú rozptýlené v mnohých úložiskách a klinických centrách v Európe a nie sú ľahko dostupné klinickým lekárom, výskumným pracovníkom a inovátorom.  

Európska iniciatíva zameraná na diagnostické zobrazovanie v onkológii bude pracovať na prepojení zdrojov a databáz s otvorenou, dostupnou a používateľsky ústretovou infraštruktúrou snímok rakoviny pre všetky zainteresované strany. To sa dosiahne prostredníctvom integrovaného prístupu navrhnutého v spolupráci s hlavnými európskymi výskumnými organizáciami, inštitúciami a spoločnosťami. Infraštruktúra bude podporovať vývoj a referenčné porovnávanie , testovanie a pilotné testovanie nástrojov pre personalizovanú medicínu, ktoré v podstate ponúkajú základ pre ďalšiu generáciu diagnostiky a liečby rakoviny.

Ako to urobíme?

Základným kameňom iniciatívy bude federovaná európska infraštruktúra pre údaje z onkologických snímok, ktorú vytvorila Európska federácia pre CAncer IMages (EUCAIM)  a ktorá je financovanáv rámci programu DIGITAL (18 spolufinancovaní EÚ z programu MIO). Projekt začína s 21 klinickými pracoviskami z 12 krajín a jeho cieľom je mať do konca projektu aspoň 30 distribuovaných poskytovateľov údajov z 15 krajín. 

 

Projekt poskytne centrálne centrum, ktoré prepojí iniciatívy na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, siete nemocníc, ako aj výskumné úložiská s údajmi z onkologických snímok. Lekári, výskumní pracovníci a inovátori budú mať cezhraničný prístup k interoperabilnej a bezpečnej infraštruktúre na ochranu súkromia pre federovanú a distribuovanú analýzu údajov zobrazovania rakoviny.  

Bežné aj zriedkavé druhy rakoviny budú zahrnuté do anonymizovaných obrázkov a poznámok prostredníctvom tejto celoeurópskej infraštruktúry snímok rakoviny a očakáva sa, že bude k dispozícii viac ako 100 000 prípadov. Do konca projektu sa plánuje zavedenie najmenej 50 algoritmov umelej inteligencie, nástrojov umelej inteligencie a modelov klinickej predikcie pre výskumných pracovníkov v rámci infraštruktúry. 

EUCAIM vychádza z výsledkov práce siete AI4HI (AI for Health Imaging), ktorá pozostáva z 86 pridružených inštitúcií z 20 krajín zapojených do 5 veľkých projektov financovaných EÚ v oblasti veľkých dát a umelej inteligencie pri zobrazovaní rakoviny: Chaimeleon, EuCanImage, ProCancer-I, Incisive a Primage. Tieto projekty vyvíjajú algoritmy umelej inteligencie na detekciu rakoviny zo zobrazovania a vytvárajú federované úložiská pre snímky rakoviny.

EUCAIM plánuje sprístupniť údaje zo snímok rakoviny pre zariadenie na testovanie a experimentovanie s umelou inteligenciou v oblasti zdravia zriadené v rámci programu DIGITAL. Projekt TEF-Health sa začal v januári 2023. To umožní malým a stredným podnikom, ktoré vyvinuli riešenia umelej inteligencie pre starostlivosť o onkologických pacientov, otestovať ich v reálnom prostredí. Zvážia sa aj ďalšie skúšobné zariadenia.

Európske centrá digitálnych inovácií v rámci programu DIGITAL budú podporovať zavádzanie technológií relevantných pre európsku iniciatívu v oblasti zobrazovania v onkológii, napríklad informovaním inovátorov o právnych požiadavkách a testovacích zariadeniach, ktoré majú k dispozícii. Poskytnú širokú škálu služieb používateľom a poskytovateľom digitálnych riešení, ako sú služby testovania pred investovaním, možnosti odbornej prípravy a vytvárania sietí, ako aj prístup k financiám.

Spustenie európskej iniciatívy zameranej na diagnostické zobrazovanie v onkológii

Pri príležitosti spustenia iniciatívy zameranej na diagnostické zobrazovanie v onkológii sa 23. januára 2023 v Bruseli zorganizovalo hybridné podujatie. Záznam z podujatia, ako aj prezentácie z podujatia sú k dispozícii nawebovej stránke podujatia.

Tlačová správa EKvrátane videoposolstiev komisára pre vnútorný trh Thierryho Bretona a komisárky pre zdravie a bezpečnosť potravín Stelly Kyriakidesovej sú k dispozícii.

Prvý prototyp platformy Cancer Image Europe bol uvedený do prevádzky

Prvá verzia digitálnej infraštruktúry bola dodaná v rámci projektu EUCAIM 29. septembra 2023. Obsahuje verejný katalóg súborov údajov zobrazovania rakoviny z archívov projektov financovaných EÚ súvisiacich s umelou inteligenciou na zobrazovanie zdravia, ako aj vyhľadávací nástroj na pochopenie informácií dostupných na stránkach poskytovateľov údajov v celej EÚ. Prístup k údajom možno požadovať od poskytovateľov údajov v súlade s platnými etickými pravidlami a pravidlami ochrany údajov.

Prvá verzia pravidiel pre poskytovateľov a používateľov údajov a prevádzkové postupy pre platformu Cancer Image Europe boli uverejnené aj na webovom sídle projektu EUCAIM.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v tlačovej správe.

European Commission

 

Míľniky

 1.  
  december 2022:
  Začatie iniciatívy
   
 2.  
  január 2023:
  Začiatok projektu EUCAIM
   
   
 3.  
  september 2023:
  včasné vydanie rámca federácie údajov EUCAIM s predbežným overením koncepcií federácie a harmonizácie údajov aspoň v jednom type rakoviny a niekoľkých vybraných prípadoch použitia,  
   
 4.  
  december 2023:
  dokončená analýza požiadaviek a návrh infraštruktúry EUCAIM, vytvorené mechanizmy spolupráce, 
   
   
 5.  
  december 2024:
  platforma EUCAIM overená a plne vyplnená údajmi; prototyp dostupnej federovanej vzdelávacej platformy a platformy referenčného porovnávania
   
 6.  
  2025:
  Federácia nových databáz snímok rakoviny prostredníctvom otvorených výziev; realizácia prípadov klinického použitia
   
 7.  
  december 2025:
  Konečná verzia platformy EUCAIM vrátane konečnej verzie nástrojov a služieb pre poskytovateľov údajov a používateľov platformy
   
 8.  
  2026:
  Úplná prevádzka federovaného európskeho úložiska obrazových údajov o rakovine
   
 9.  
  2027:
  Rozšírenie
   

 

 

 

 

Najnovšie správy

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

eZdravie

Európska komisia sa snaží poskytnúť občanom prístup k bezpečným a vysokokvalitným digitálnym službám v oblasti zdravotníctva a starostlivosti.

Pozri aj

Správa údajov o zdraví

Európska komisia prijala oznámenie a pracovný dokument útvarov Komisie o digitálnej transformácii zdravotnej a inej starostlivosti s cieľom podporiť činnosť Európskej únie.

odborníci na elektronické zdravotníctvo

Európska komisia vytvorila dve expertné skupiny, ktoré sa zaoberajú elektronickým zdravím: skupina zainteresovaných strán v oblasti elektronického zdravotníctva a dočasná pracovná skupina pre elektronické zdravotníctvo.

Iné