Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Európska iniciatíva na zobrazovanie rakoviny

Európska iniciatíva na zobrazovanie rakoviny uvoľní silu zobrazovania a umelej inteligencie v prospech onkologických pacientov, lekárov a výskumných pracovníkov.

  Európsky banner na zobrazovanie rakoviny

@EuropeanCommission

Európska iniciatíva na zobrazovanie rakoviny je jednou z hlavných iniciatív európskeho plánu na boj proti rakovine (EBCP). Jedným z cieľov plánu je čo najlepšie využiť potenciál dát a digitálnych technológií, ako je umelá inteligencia (AI) alebo vysokovýkonná výpočtová technika (HPC) v boji proti rakovine.  

European Commission

European Cancer Imaging Initiative

fix-empty

 

Cieľom európskej iniciatívy na zobrazovanie rakoviny je podporovať inovácie a zavádzanie digitálnych technológií v liečbe rakoviny a starostlivosti o ne s cieľom dosiahnuť presnejšie a rýchlejšie klinické rozhodovanie, diagnostiku, liečbu a prediktívnu medicínu pre pacientov s rakovinou

Iniciatíva ukáže, ako možno získať prístup k lekárskym obrazom, ich používanie a združovanie, pričom sa zabezpečí vysoká úroveň etiky, dôvery, bezpečnosti a ochrany osobných údajov v plnom súlade s hodnotami a pravidlami EÚ. V súlade s európskou dátovou stratégiou a podporou cieľov európskeho priestoru pre údaje o zdraví sa vďaka nemu ľahko sprístupní veľké množstvo onkologických snímok a prepojených klinických údajov európskym klinickým lekárom, výskumným pracovníkom a inovátorom. 

Čo sa snaží dosiahnuť Európska iniciatíva na zobrazovanie rakoviny? 

Pre rôzne typy rakoviny existujú súbory údajov o zobrazovaní rakoviny, ale sú rozptýlené medzi mnohými úložiskami a klinickými centrami v Európe a nie sú ľahko dostupné pre lekárov, výskumníkov a inovátorov.  

Európska iniciatíva na zobrazovanie rakoviny bude pracovať na prepojení zdrojov a databáz s otvorenou, dostupnou a používateľsky ústretovou infraštruktúrou onkologických snímok pre všetky zainteresované strany. Dosiahne sa to prostredníctvom integrovaného prístupu navrhnutého s hlavnými európskymi výskumnými organizáciami, inštitúciami a spoločnosťami. Infraštruktúra bude podporovať vývoj a referenčné porovnávanie, testovanie a pilotné testovanie nástrojov pre personalizovanú medicínu, ktoré v podstate ponúknu chrbticu pre ďalšiu generáciu diagnostiky a liečby rakoviny.

Ako to urobíme?

Základným kameňom iniciatívy bude federovaná európska infraštruktúra pre údaje o onkologických snímkach, vyvinutá v rámci projektu EUCAIMfinancovaného v rámci programu DIGITAL (18 spolufinancovania MIO EÚ). Projekt začína s 21 klinickými stránkami z 12 krajín a jeho cieľom je mať do konca projektu najmenej 30 distribuovaných poskytovateľov údajov z 15 krajín. 

Projekt poskytne centrálne centrum, ktoré prepojí iniciatívy na úrovni EÚ a vnútroštátne iniciatívy, nemocničné siete, ako aj výskumné úložiská s údajmi o onkologických obrazoch. Lekári, výskumní pracovníci a inovátori budú mať cezhraničný prístup k interoperabilnej infraštruktúre na ochranu súkromia a zabezpečenej infraštruktúre pre federovanú distribuovanú analýzu údajov o zobrazovaní rakoviny.  

Bežné aj zriedkavé druhy rakoviny budú zahrnuté s anonymizovanými obrazmi a anotáciami prostredníctvom tejto celoeurópskej infraštruktúry v oblasti rakovinových obrázkov a očakáva sa, že bude k dispozícii viac ako 100 000 prípadov. Do konca projektu sa plánuje zavedenie najmenej 50 algoritmov umelej inteligencie, nástrojov umelej inteligencie a modelov klinickej predpovede pre výskumných pracovníkov v rámci infraštruktúry. 

EUCAIM nadväzuje na výsledky práce siete „AI for Health Imaging“ (AI4HI), ktorá pozostáva z 86 pridružených inštitúcií z 20 krajín zapojených do piatich veľkých projektov v oblasti veľkých dát a umelej inteligencie pri zobrazovaní rakoviny financovaných EÚ: CHAIMELEON, EuCanImage, Prokancer-I, Incisive and Primage. Tieto projekty vyvíjajú algoritmy umelej inteligencie na detekciu rakoviny z zobrazovania a vytvárajú federované úložiská pre obrazy rakoviny.

EUCAIM plánuje sprístupniť údaje o onkologických snímkach pre zariadenie na testovanie a experimentovanie umelej inteligencie v zdravotníctve zriadené v rámci programu DIGITAL. Projekt TEF-Health sa začal v januári 2023. To umožní malým a stredným podnikom, ktoré vyvinuli riešenia umelej inteligencie pre starostlivosť o rakovinu, testovať ich v reálnom prostredí. Zvážia sa aj ďalšie testovacie zariadenia.

Európske centrá digitálnych inovácií v rámci programu DIGITAL podporia zavádzanie technológií relevantných pre európsku iniciatívu na zobrazovanie rakoviny, napríklad informovaním inovátorov o právnych požiadavkách a testovacích zariadeniach, ktoré majú k dispozícii. Používateľom a poskytovateľom digitálnych riešení budú poskytovať širokú škálu služieb, ako sú služby testovania pred investovaním, príležitosti na odbornú prípravu a vytváranie sietí, ako aj prístup k finančným prostriedkom.

Spustenie európskej iniciatívy na zobrazovanie rakoviny

Hybridné podujatie sa konalo 23. januára 2023 v Bruseli pri príležitosti spustenia iniciatívy na zobrazovanie rakoviny. Po tom, ako Európska komisia predstavila politické pozadie a iniciatívu na zobrazovanie rakoviny, vedecký riaditeľ projektu poskytol prehľad Federovanej európskej infraštruktúry pre zobrazovacie údaje o rakovine (EUCAIM). Nasledovala panelová diskusia o klinických, priemyselných, vývojárskych a výskumných perspektívach iniciatívy na zobrazovanie rakoviny a diskusia s publikom. Záznam podujatia, ako aj prezentácie z podujatia sú k dispozícii na webovej stránke podujatia.

Tlačová správaEK vrátane videozáznamov komisárky pre vnútorný trh Thierry Bretonovej a komisárky pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesovej sú teraz k dispozícii. 

Míľniky

 1.  
  December 2022:
  Spustenie iniciatívy
   
 2.  
  Január 2023:
  Začiatok projektu EUCAIM
   
   
 3.  
  September 2023:
  Včasné uvoľnenie rámca EUCAIM Data Federation s predbežnými dôkazmi o federácii údajov a harmonizácii aspoň v jednom type rakoviny a v niekoľkých vybraných prípadoch použitia;  
   
 4.  
  December 2023:
  Analýza požiadaviek a návrh dokončenej infraštruktúry EUCAIM, zavedené mechanizmy spolupráce; 
   
   
 5.  
  December 2024:
  Platforma EUCAIM validovaná a plne vyplnená údajmi; k dispozícii je prototyp platformy federovaného vzdelávania a referenčného porovnávania
   
 6.  
  2025:
  Federácia nových databáz onkologických snímok prostredníctvom otvorených výziev; vykonávanie prípadov klinického použitia
   
 7.  
  December 2025:
  Konečné vydanie platformy EUCAIM vrátane konečnej verzie nástrojov a služieb pre poskytovateľov údajov a používateľov platforiem
   
 8.  
  2026:
  Úplná prevádzka federovaného európskeho registra údajov o onkologických snímkach
   
 9.  
  2027:
  Rozšírenie
   

 

 

 

 

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Europe's Beating Cancer Plan: First prototype of the Cancer Image Europe platform goes live

Today, the European Cancer Imaging Initiative has reached a first major milestone: as of today, the Cancer Image Europe platform links up 36 datasets of images of 9 cancer types (breast, colon, lung, prostate, rectum, liver, glioma, neuroblastoma, glioblastoma), for a total of over 200,000 image series of about 20,000 individuals.

REPORT / STUDY |
Vývoj ukazovateľov elektronického zdravotníctva v digitálnom desaťročí 2022

V tejto správe sa uvádzajú výsledky základného posúdenia súčasného stavu v krajinách EÚ27 (plus Island a Nórsko) pri plnení cieľa v oblasti elektronického zdravotníctva do roku 2030 stanoveného v programe politiky digitálneho desaťročia do roku 2030, podľa ktorého bude mať 100 % občanov EÚ prístup k elektronickým zdravotným záznamom do roku 2030.

PRESS RELEASE |
Digitálne desaťročie do roku 2030: Komisia prijíma ukazovatele na monitorovanie digitálnej transformácie Európy a vydáva usmernenia pre členské štáty

Komisia dnes prijala kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) s cieľom umožniť meranie pokroku dosiahnutého pri dosahovaní cieľov digitálneho desaťročia do roku 2030 a vydala usmernenie o tom, ako by členské štáty mali štruktúrovať svoje vnútroštátne plány na dosiahnutie digitálnych cieľov.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

eZdravie

Európska komisia sa snaží poskytnúť občanom prístup k bezpečným a vysokokvalitným digitálnym službám v oblasti zdravotníctva a starostlivosti.

Pozri aj

Správa údajov o zdraví

Európska komisia prijala oznámenie a pracovný dokument útvarov Komisie o digitálnej transformácii zdravotnej a inej starostlivosti s cieľom podporiť činnosť Európskej únie.

odborníci na elektronické zdravotníctvo

Európska komisia vytvorila dve expertné skupiny, ktoré sa zaoberajú elektronickým zdravím: skupina zainteresovaných strán v oblasti elektronického zdravotníctva a dočasná pracovná skupina pre elektronické zdravotníctvo.

Ostatné