Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Prepojená a automatizovaná mobilita

Prepojená a automatizovaná mobilita poskytuje jedinečnú príležitosť urobiť naše dopravné systémy bezpečnejšími, čistejšími, efektívnejšími a užívateľsky prívetivejšími.

Čo je prepojená a automatizovaná mobilita?

Prepojená a automatizovaná mobilita (CAM) sa vzťahuje na autonómne/pripojené vozidlá alebo autonómne vozidlá (vozidlá, ktoré sa môžu riadiť bez ľudského zásahu).

Krajiny EÚ, priemysel a Komisia spolupracujú na dosiahnutí ambicióznej vízie EÚ pre prepojenú a automatizovanú mobilitu v celej EÚ, pričom zohľadňujú záujmy verejných orgánov, občanov, miest a priemyslu.

S vývojom digitálnych technológií, ako je robotika, internet vecí, umelá inteligencia, vysokovýkonné počítače a výkonné komunikačné siete, vozidlá vo všeobecnosti a najmä autá sa rýchlo menia. Preto politiky a právne predpisy týkajúce sa digitálnych technológií vrátane kybernetickej bezpečnosti, zodpovednosti, využívania údajov, súkromia a rádiového frekvenčného spektra/pripojiteľnosti majú pre odvetvie dopravy čoraz väčší význam. Tieto aspekty si vyžadujú koordináciu na európskej úrovni, aby sa zabezpečilo, že vozidlo môže zostať v spojení pri prekračovaní hraníc.

Čo robí Komisia?

Európska komisia podporuje zavedenie a zavádzanie mechanizmu CAM na rôznych úrovniach:

  • Politické iniciatívy: vypracovanie politík, plánov, stratégií v úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami.

  • Vypracovanie noriem na európskej úrovni

  • Spolufinancovanie výskumných a inovačných projektov (H2020), podporné akcie a pilotné projekty v oblasti infraštruktúry

  • Vypracovanie právnych predpisov na úrovni EÚ v prípade potreby

Cezhraničné koridory

29 signatárskych krajín vyhlásenia o zámere podpísaného na Digitálny deň 2017 súhlasilo s určením cezhraničných koridorov 5G, kde sa vozidlá môžu fyzicky pohybovať cez hranice a kde možno otestovať a preukázať cezhraničnú bezpečnosť cestnej premávky, prístup k údajom, kvalitu a zodpovednosť údajov, pripojiteľnosť a digitálne technológie.

Ambíciou Európskej komisie je zamerať sa na tieto koridory v budúcich projektoch automatizovanej jazdy EÚ v oblasti digitálnych politík s prepojením na kybernetickú bezpečnosť, súkromie, 5G, internet vecí, dátové hospodárstvo, voľný tok údajov atď.

EÚ podporuje tri projekty (ktoré prebiehajú v rámci verejno-súkromného partnerstva Európskej komisie 5G), v rámci ktorého sa zriadia skúšky 5G na viac ako 1 000 km diaľnic vrátane štyroch cezhraničných koridorov: Metz-Merzig-Luxembourg, Mníchov-Bologna cez Brenner Pass a Porto-Vigo a Evora-Merida medzi Španielskom a Portugalskom.

Ďalšie relevantné iniciatívy

Čo robí priemysel?

Európska automobilová aliancia (EATA)

Komisia iniciovala niekoľko diskusií za okrúhlym stolom na vysokej úrovni s cieľom posilniť digitálny rozmer mechanizmu CAM. V týchto diskusiách sa zišli priemyselné subjekty z digitálneho a automobilového sektora s cieľom vypracovať spoločné plány a zaviesť opatrenia cezhraničného zavádzania. Medzi hlavné úspechy okrúhleho stola patrí vytvorenie „Európskej aliancie pre automobilový priemysel – telekomunikácie“ (EATA) na podporu širšieho zavádzania prepojenej a automatizovanej jazdy.

5G Automotive Alliance

Súčasne sa priemysel pripojil k vytvoreniu 5G Automotive Alliance (5GAA) s cieľom špecificky propagovať 5G v automobilovom priemysle. Memorandum o porozumení medzi EATA a 5GAA bolo podpísané na svetovom mobilnom kongrese (február 2017).

Konzorcium CAR2CAR

Konzorcium CAR2CAR sa zameriava na bezdrôtové komunikačné aplikácie medzi vozidlami (V2V) založené na ITS-G5 a zameriava sa na vytváranie noriem zabezpečujúcich interoperabilitu kooperatívnych systémov vo všetkých triedach vozidiel, naprieč hranicami a značkami. Konzorcium úzko spolupracuje s európskymi a medzinárodnými normalizačnými organizáciami, ako je Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI) a Európsky výbor pre normalizáciu (CEN).

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Komisia predkladá nové iniciatívy pre digitálne infraštruktúry budúcnosti

Komisia predstavila súbor možných opatrení na podporu inovácií, bezpečnosti a odolnosti digitálnych infraštruktúr. Budúca konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva závisí od týchto pokročilých infraštruktúr a služieb digitálnych sietí, keďže rýchla, bezpečná a rozšírená pripojiteľnosť je nevyhnutná pre zavádzanie technológií, ktoré nás privedú do sveta zajtrajška: telemedicína, automatizovaná jazda, prediktívna údržba budov alebo presné poľnohospodárstvo.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

5G

5G je kľúčová sieťová technológia novej generácie, ktorá umožní inovácie a podporí digitálnu transformáciu.

Pozri aj

5G Výskum a štandardy

Európska komisia spolupracuje s priemyslom v rámci verejno-súkromného partnerstva 5G ako výskumný a inovačný nástroj na štruktúrovanie a riadenie európskeho výskumu 5G.

5G a elektromagnetické polia

Európsky kódex elektronickej komunikácie zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní jednotných podmienok zavádzania 5G a zároveň chráni verejné zdravie.

5G observatórium

Európske observatórium 5G umožňuje EÚ posúdiť pokrok akčného plánu 5G a prijať opatrenia na jeho úplné vykonávanie.

Akčný plán 5G

Akčný plán 5G je strategickou iniciatívou, vďaka ktorej sa 5G stane realitou pre všetkých občanov a podniky v celej EÚ.

Zavedenie koridoru 5G

Členské štáty EÚ a priemysel koordinujú svoje úsilie o naštartovanie rozsiahleho zavádzania koridorov 5G pre prepojenú a automatizovanú mobilitu (CAM).