Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Právne predpisy EÚ v oblasti autorských práv

Autorské právo EÚ pozostáva z 13 smerníc a dvoch nariadení, ktorými sa harmonizujú základné práva autorov, výkonných umelcov, producentov a vysielateľov.

  Symbol digitálneho autorského práva obklopený inými ikonami, vrátane justičných váh, hádky, štítu na ochranu osobných údajov a rozeta

© iStock by Getty Images -1206970822 Melpomenem

Stanovením harmonizovaných noriem právne predpisy EÚ v oblasti autorských práv znižujú rozdiely v jednotlivých štátoch a zaručujú úroveň ochrany potrebnú na podporu tvorivosti a investícií do tvorivosti. Harmonizované normy podporujú kultúrnu rozmanitosť a prinášajú spotrebiteľom a podnikom lepší prístup k digitálnemu obsahu a službám v celej Európe. 

Acquis EÚ

Regulačný rámec EÚ pre autorské práva a súvisiace práva (acquis) pozostáva z:

 • Smernica o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti („smernica InfoSoc“), 22. mája 2001
 • Smernica o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva („smernica o nájomnom apožičiavaní“), 12. decembra 2006
 • Smernica o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela (ďalej len „smernica o práve na predaj“), 27. septembra 2001
 • Smernica o koordinácii niektorých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a súvisiacich práv, ktoré sa vzťahujú na satelitné vysielanie a káblovú retransmisiu (ďalej len „smernica o satelitnom vysielaní a káblovom vysielaní“), z 27. septembra 1993
 • Smernica o právnej ochrane počítačových programov (ďalej len „smernica o softvéri“), 23. apríla 2009
 • Smernica o vymožiteľnosti práva duševného vlastníctva (ďalej len „smernicaIPRED“), 29. apríla 2004
 • Smernica o právnej ochrane databáz (ďalej len „smernica o databázach“), 11. marca 1996
 • Smernica o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv, ktorou sa mení a dopĺňa predchádzajúca smernica z roku 2006 (ďalej len „termínová smernica“), 27. septembra 2011
 • Smernica o určitých povolených spôsoboch použitia osirotených diel (smernica o osirotenýchdielach), 25. októbra 2012
 • Smernica o kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich práv a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online používanie na vnútornom trhu (ďalej len „smernica CRM“), 26. februára 2014
 • Smernica o určitých povolených spôsoboch používania určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s nimi súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (smernica, ktorou sa vykonáva Marrákešská zmluva v EÚ), 13. septembra 2017
 • Nariadenie o cezhraničnej výmene rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupnom formáte v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (nariadenie, ktorým sa vykonáva Marrákešská zmluva v EÚ), 13. septembra 2017
 • Nariadenie o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu („nariadenie o prenosnosti“), 14. júna 2017
 • Smernica o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu (smernica ojednotnom digitálnom trhu), 17. apríla 2019
 • Smernica o výkone autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na určité online prenosy vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov („Satelit a kábel II“), 17. apríla 2019

Tri ďalšie nástroje (smernica 87/54/ES, rozhodnutie Rady 94/824/ES a rozhodnutie Rady96/644/ES) harmonizujú právnu ochranu topografií polovodičových výrobkov. Okrem toho smernica o elektronickom obchode a smernica o podmienenom prístupe obsahujú aj ustanovenia týkajúce sa výkonu a presadzovania autorských práv.

Celkovým cieľom úsilia EÚ o harmonizáciu je umožniť voľný pohyb tovaru chráneného autorským právom (napr. kníh, hudby, filmov, softvéru atď.) a služieb (napr. služieb, ktoré ponúkajú prístup k týmto tovarom) v rámci vnútorného trhu.

Medzinárodný rámec

Mnohé smernice EÚ odrážajú záväzky členských štátov vyplývajúce z Bernského dohovoru a Rímskeho dohovoru, ako aj povinnosti EÚ a jej členských štátov vyplývajúce z dohody TRIPS Svetovej obchodnej organizácie a dvoch zmlúv Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) o internete z roku 1996 (ZmluvaWIPO o autorskom práve a Zmluva WIPO o umeleckých výkonoch a zvukových záznamoch).

V posledných rokoch EÚ podpísala ďalšie dve zmluvy WIPO: Pekinská zmluva o ochrane audiovizuálnych výkonov a Marrákešská zmluva o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania.

Okrem toho dohody o voľnom obchode, ktoré EÚ uzavrela s veľkým počtom tretích krajín, odrážajú mnohé ustanovenia práva EÚ.

Vykonávanie rámca EÚ

Komisia monitoruje včasné a správne vykonávanie autorského práva EÚ a v posledných rokoch Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) vypracoval hmotnoprávny súbor judikatúry, ktorá vykladá ustanovenia smerníc.

To významne prispelo k jednotnému uplatňovaniu pravidiel v oblasti autorských práv v celej EÚ.

Najnovšie správy

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Autorské práva

Európska komisia prispôsobuje pravidlá EÚ v oblasti autorských práv novým správaním spotrebiteľov v Európe, ktorá si cení svoju kultúrnu rozmanitosť.

Pozri aj

Ochrana databáz

Databázy v Európskej únii sú chránené právom EÚ. Smernica o právnej ochrane databáz bola prijatá v roku 1996 a bola vyhodnotená v roku 2018.