Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Právne predpisy EÚ v oblasti autorských práv

Autorské právo EÚ pozostáva z 13 smerníc a dvoch nariadení, ktorými sa harmonizujú základné práva autorov, výkonných umelcov, producentov a vysielateľov.

  Symbol digitálneho autorského práva obklopený inými ikonami, vrátane justičných váh, hádky, štítu na ochranu osobných údajov a rozeta

© iStock by Getty Images -1206970822 Melpomenem

Stanovením harmonizovaných noriem právne predpisy EÚ v oblasti autorských práv znižujú rozdiely v jednotlivých štátoch a zaručujú úroveň ochrany potrebnú na podporu tvorivosti a investícií do tvorivosti. Harmonizované normy podporujú kultúrnu rozmanitosť a prinášajú spotrebiteľom a podnikom lepší prístup k digitálnemu obsahu a službám v celej Európe. 

Acquis EÚ

Regulačný rámec EÚ pre autorské práva a súvisiace práva (acquis) pozostáva z:

 • Smernica o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti („smernica InfoSoc“), 22. mája 2001
 • Smernica o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva („smernica o nájomnom apožičiavaní“), 12. decembra 2006
 • Smernica o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela (ďalej len „smernica o práve na predaj“), 27. septembra 2001
 • Smernica o koordinácii niektorých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a súvisiacich práv, ktoré sa vzťahujú na satelitné vysielanie a káblovú retransmisiu (ďalej len „smernica o satelitnom vysielaní a káblovom vysielaní“), z 27. septembra 1993
 • Smernica o právnej ochrane počítačových programov (ďalej len „smernica o softvéri“), 23. apríla 2009
 • Smernica o vymožiteľnosti práva duševného vlastníctva (ďalej len „smernicaIPRED“), 29. apríla 2004
 • Smernica o právnej ochrane databáz (ďalej len „smernica o databázach“), 11. marca 1996
 • Smernica o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv, ktorou sa mení a dopĺňa predchádzajúca smernica z roku 2006 (ďalej len „termínová smernica“), 27. septembra 2011
 • Smernica o určitých povolených spôsoboch použitia osirotených diel (smernica o osirotenýchdielach), 25. októbra 2012
 • Smernica o kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich práv a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online používanie na vnútornom trhu (ďalej len „smernica CRM“), 26. februára 2014
 • Smernica o určitých povolených spôsoboch používania určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s nimi súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (smernica, ktorou sa vykonáva Marrákešská zmluva v EÚ), 13. septembra 2017
 • Nariadenie o cezhraničnej výmene rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupnom formáte v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (nariadenie, ktorým sa vykonáva Marrákešská zmluva v EÚ), 13. septembra 2017
 • Nariadenie o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu („nariadenie o prenosnosti“), 14. júna 2017
 • Smernica o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu (smernica ojednotnom digitálnom trhu), 17. apríla 2019
 • Smernica o výkone autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na určité online prenosy vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov („Satelit a kábel II“), 17. apríla 2019

Tri ďalšie nástroje (smernica 87/54/ES, rozhodnutie Rady 94/824/ES a rozhodnutie Rady96/644/ES) harmonizujú právnu ochranu topografií polovodičových výrobkov. Okrem toho smernica o elektronickom obchode a smernicao podmienenom prístupe obsahujú aj ustanovenia týkajúce sa výkonu a presadzovania autorských práv.

Celkovým cieľom úsilia EÚ o harmonizáciu je umožniť voľný pohyb tovaru chráneného autorským právom (napr. kníh, hudby, filmov, softvéru atď.) a služieb (napr. služieb, ktoré ponúkajú prístup k týmto tovarom) v rámci vnútorného trhu.

Medzinárodný rámec

Mnohé smernice EÚ odrážajú záväzky členských štátov vyplývajúce z Bernského dohovoru a Rímskeho dohovoru, ako aj povinnosti EÚ a jej členských štátov vyplývajúce z dohody TRIPS Svetovej obchodnej organizácie a dvoch zmlúv Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) o internete z roku 1996 (ZmluvaWIPOo autorskom práve a Zmluva WIPO o umeleckých výkonoch a zvukových záznamoch).

V posledných rokoch EÚ podpísala ďalšie dve zmluvy WIPO: Pekinská zmluva o ochrane audiovizuálnych výkonov a Marrákešská zmluva o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania.

Okrem toho dohody o voľnom obchode, ktoré EÚ uzavrela s veľkým počtom tretích krajín, odrážajú mnohé ustanovenia práva EÚ.

Vykonávanie rámca EÚ

Komisia monitoruje včasné a správne vykonávanie autorského práva EÚ a v posledných rokoch Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) vypracoval hmotnoprávny súbor judikatúry, ktorá vykladá ustanovenia smerníc.

To významne prispelo k jednotnému uplatňovaniu pravidiel v oblasti autorských práv v celej EÚ.

Najnovšie správy

REPORT / STUDY |
Správa o uplatňovaní smernice o terénnych prácach

Cieľom smernice o terénnych dielach je podporovať digitalizáciu a zákonný online prístup k osiroteným dielam v rámci EÚ (t. j. dielam, ako sú knihy, časopisy, filmy, ktorých nositeľ práv nie je známy alebo ich nemožno nájsť) obsiahnutým v zbierkach verejne prístupných knižníc, vzdelávacích zariadení, múzeí, ako aj v zbierkach archívov, inštitúcií zaoberajúcich sa filmovým a zvukovým dedičstvom a v archívoch verejnoprávnych rozhlasových a televíznych organizácií v celej EÚ.

PRESS RELEASE |
Copyright: Commission urges Czechia to fully transpose EU copyright rules into national law

Today, the Commission has decided to send two reasoned opinions to Czechia over their failure to notify the Commission of transposition measures under two Directives, firstly with respect to copyright and related rights applicable to certain online transmissions (Directive (EU) 2019/789), and secondly, on copyright and related rights in the Digital Single Market (Directive (EU) 2019/790).

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Autorské práva

Európska komisia prispôsobuje pravidlá EÚ v oblasti autorských práv novým správaním spotrebiteľov v Európe, ktorá si cení svoju kultúrnu rozmanitosť.

Pozri aj

Ochrana databáz

Databázy v Európskej únii sú chránené právom EÚ. Smernica o právnej ochrane databáz bola prijatá v roku 1996 a bola vyhodnotená v roku 2018.