Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Program Kreatívna Európa MEDIA

Podprogram MEDIA v rámci programu Kreatívna Európa je určený na podporu európskeho filmového a iného audiovizuálneho priemyslu.

    Banner na 30 rokov programu MEDIA

Čo je program Kreatívna Európa MEDIA?

Kreatívna Európa je program EÚ na podporu sektorov kultúry a tvorivej činnosti. Nová Kreatívna Európa na roky 2021 – 2027 s rozpočtom 2,44 miliardy EUR bude investovať do opatrení, ktoré posilňujú kultúrnu rozmanitosť a reagujú na potreby a výzvy kultúrneho a kreatívneho sektora. Jej novinky prispejú k oživeniu týchto odvetví a posilnia ich úsilie o to, aby sa stali digitálnejšími, ekologickejšími, odolnejšími a inkluzívnejšími.

Program je rozdelený do troch rôznych oblastí: Médiá, KULTÚRA a KROSS-SECTORAL.

V roku 2021 program MEDIA oslávil 30 rokov podpory európskeho audiovizuálneho obsahu a začal nový program na obdobie 2021 – 2027, ktorý je rozdelený do štyroch tematických klastrov podľa cieľov, ktoré sledujú:

  1. obsah: podpora spolupráce a inovácií pri tvorbe a výrobe vysokokvalitných diel.
  2. obchodné: podpora podnikateľských inovácií, konkurencieschopnosti, škálovateľnosti a talentov s cieľom posilniť európsky priemysel vo vzťahu k globálnym konkurentom.
  3. publikum: posilnenie dostupnosti a viditeľnosti diel pre ich potenciálne publikum prostredníctvom distribučných kanálov a iniciatív na rozvoj publika.
  4. politika: podpora politických diskusií/výmenných fór, štúdií a správ. Podpora činností zameraných na zvyšovanie informovanosti.

Podprogram MEDIA sa zameriava na:

  • podpora spolupráce v celom hodnotovom reťazci, ako aj na úrovni EÚ s cieľom rozšíriť audiovizuálne podniky a európsky obsah na celom svete;
  • podpora talentov bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú, a rozšírenie účasti a spolupráce medzi krajinami;
  • posilnenie celosvetového obehu, propagácie a distribúcie európskych audiovizuálnych diel s prihliadnutím na nové digitálne prostredie;
  • podpora zapojenia a rozvoja publika všetkých vekových kategórií, najmä mladého publika, v celej Európe aj mimo nej.

Médiá v roku 2022

Komisia každoročne vypracúva ročný pracovný program na vykonávanie programu Kreatívna Európa. Rozpočet na program Kreatívna Európa na rok 2022 je 385,6 milióna EUR, z čoho 226,5 milióna EUR sa vyčlení na podprogram MEDIA, čo je nárast o 31 % v porovnaní s rokom 2021.

S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a hospodársky potenciál sektora audiovizuálnych a spravodajských médií sa program MEDIA posilnil pridaním nových akcií do svojho programu a zameraním sa na zintenzívnenie spolupráce na úrovni EÚ prostredníctvom podpory koprodukcií, štruktúrovaných sietí a partnerstiev.

Pozrite si ročný pracovný program na rok 2022

Výzvy v rámci programu Kreatívna Európa v rámci programu MEDIA2022 budú zverejnené tu

Prečo?

Digitálna revolúcia a kríza spôsobená ochorením COVID-19 zmenili audiovizuálny sektor. Ako kľúčové výzvy sa objavili nové otázky, ako je ochrana duševného vlastníctva, zabezpečenie prístupu k financovaniu v rýchlo sa meniacom odvetví a zabezpečenie riadnej distribúcie diel.

Cieľom programu Kreatívna Európa je zamerať sa na iniciatívy, ktoré môžu mať skutočný vplyv na odvetvie v celej Európe. Tento vplyv môže vyplývať buď z podpory jednotlivých prác a iniciatív, ktoré podporujú nové zručnosti v tomto odvetví, alebo z iniciatív v prospech medzinárodnej spolupráce v tomto odvetví.

Program okrem toho podporuje úsilie a najlepšie postupy, ktoré prispievajú k dosiahnutiu kľúčových priorít Európskej komisie, ako je zelená dohoda, inkluzívnosť a rodová rovnováha.

V čase, keď sa všetky múzeá, kiná, lokality kultúrneho dedičstva, divadlá začínajú znovu otvárať, chcem opätovne zdôrazniť podporu Komisie pre sektory kultúry a tvorivej činnosti. Vďaka zvýšenému rozpočtu sa bude program Kreatívna Európa usilovať o posilnenie obnovy odvetví a zároveň podporovať nesmiernu rozmanitosť a kreativitu, ktorú nám ponúkajú.

Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež

Kde sa môžem dozvedieť viac?

Najnovšie správy

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Audiovizuálne a mediálne služby

V dnešnej dobe môžeme sledovať naše obľúbené programy nielen v televízii, ale aj online. Tieto výstavy podliehajú pravidlám jednotného trhu.

Hlbší pohľad

Pozri aj

Mediálna konvergencia

Transformácia audiovizuálneho mediálneho prostredia ponúka potenciál pre nové skúsenosti a príležitosti. To tiež kladie pre nás veľa otázok.

Európske filmové fórum

Európske filmové fórum je platformou pre štruktúrovaný dialóg medzi tvorcami politík a zainteresovanými stranami v audiovizuálnom sektore.