Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Program Kreatívna Európa MEDIA

Podprogram MEDIA v rámci programu Kreatívna Európa je určený na podporu európskeho filmového a iného audiovizuálneho priemyslu.

    Banner na 30 rokov programu MEDIA

Čo je program Kreatívna Európa MEDIA?

Kreatívna Európa je program EÚ na podporu sektorov kultúry a tvorivej činnosti. Nová Kreatívna Európa na roky 2021 – 2027 s rozpočtom 2,44 miliardy EUR bude investovať do opatrení, ktoré posilňujú kultúrnu rozmanitosť a reagujú na potreby a výzvy kultúrneho a kreatívneho sektora. Jej novinky prispejú k oživeniu týchto odvetví a posilnia ich úsilie o to, aby sa stali digitálnejšími, ekologickejšími, odolnejšími a inkluzívnejšími.

Program je rozdelený do troch rôznych oblastí: Médiá, KULTÚRA a KROSS-SECTORAL.

V roku 2021 program MEDIA oslávil 30 rokov podpory európskeho audiovizuálneho obsahu a začal nový program na obdobie 2021 – 2027, ktorý je rozdelený do štyroch tematických klastrov podľa cieľov, ktoré sledujú:

  1. obsah: podpora spolupráce a inovácií pri tvorbe a výrobe vysokokvalitných diel.
  2. obchodné: podpora podnikateľských inovácií, konkurencieschopnosti, škálovateľnosti a talentov s cieľom posilniť európsky priemysel vo vzťahu k globálnym konkurentom.
  3. publikum: posilnenie dostupnosti a viditeľnosti diel pre ich potenciálne publikum prostredníctvom distribučných kanálov a iniciatív na rozvoj publika.
  4. politika: podpora politických diskusií/výmenných fór, štúdií a správ. Podpora činností zameraných na zvyšovanie informovanosti.

Podprogram MEDIA sa zameriava na:

  • podpora spolupráce v celom hodnotovom reťazci, ako aj na úrovni EÚ s cieľom rozšíriť audiovizuálne podniky a európsky obsah na celom svete;
  • podpora talentov bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú, a rozšírenie účasti a spolupráce medzi krajinami;
  • posilnenie celosvetového obehu, propagácie a distribúcie európskych audiovizuálnych diel s prihliadnutím na nové digitálne prostredie;
  • podpora zapojenia a rozvoja publika všetkých vekových kategórií, najmä mladého publika, v celej Európe aj mimo nej.

Médiá v roku 2022

Komisia každoročne vypracúva ročný pracovný program na vykonávanie programu Kreatívna Európa. Rozpočet na program Kreatívna Európa na rok 2022 je 385,6 milióna EUR, z čoho 226,5 milióna EUR sa vyčlení na podprogram MEDIA, čo je nárast o 31 % v porovnaní s rokom 2021.

S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a hospodársky potenciál sektora audiovizuálnych a spravodajských médií sa program MEDIA posilnil pridaním nových akcií do svojho programu a zameraním sa na zintenzívnenie spolupráce na úrovni EÚ prostredníctvom podpory koprodukcií, štruktúrovaných sietí a partnerstiev.

Pozrite si ročný pracovný program na rok 2022

Výzvy v rámci programu Kreatívna Európa v rámci programu MEDIA2022 budú zverejnené tu

Prečo?

Digitálna revolúcia a kríza spôsobená ochorením COVID-19 zmenili audiovizuálny sektor. Ako kľúčové výzvy sa objavili nové otázky, ako je ochrana duševného vlastníctva, zabezpečenie prístupu k financovaniu v rýchlo sa meniacom odvetví a zabezpečenie riadnej distribúcie diel.

Cieľom programu Kreatívna Európa je zamerať sa na iniciatívy, ktoré môžu mať skutočný vplyv na odvetvie v celej Európe. Tento vplyv môže vyplývať buď z podpory jednotlivých prác a iniciatív, ktoré podporujú nové zručnosti v tomto odvetví, alebo z iniciatív v prospech medzinárodnej spolupráce v tomto odvetví.

Program okrem toho podporuje úsilie a najlepšie postupy, ktoré prispievajú k dosiahnutiu kľúčových priorít Európskej komisie, ako je zelená dohoda, inkluzívnosť a rodová rovnováha.

V čase, keď sa všetky múzeá, kiná, lokality kultúrneho dedičstva, divadlá začínajú znovu otvárať, chcem opätovne zdôrazniť podporu Komisie pre sektory kultúry a tvorivej činnosti. Vďaka zvýšenému rozpočtu sa bude program Kreatívna Európa usilovať o posilnenie obnovy odvetví a zároveň podporovať nesmiernu rozmanitosť a kreativitu, ktorú nám ponúkajú.

Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež

Kde sa môžem dozvedieť viac?

Najnovšie správy

DIGIBYTE |
Creative Europe MEDIA at the 79th Venice International Film Festival

The 79th edition of the Venice International Film Festival will take place from 31 August until 10 September 2022, with the participation of 9 EU-supported films under the Creative Europe MEDIA programme. MEDIA will also host 3 events under the theme ‘Europe in Focus’ at Venice Production Bridge.

Related Content

Big Picture

Audiovizuálne a mediálne služby

V dnešnej dobe môžeme sledovať naše obľúbené programy nielen v televízii, ale aj online. Tieto výstavy podliehajú pravidlám jednotného trhu.

Dig deeper

See Also

Mediálna konvergencia

Transformácia audiovizuálneho mediálneho prostredia ponúka potenciál pre nové skúsenosti a príležitosti. To tiež kladie pre nás veľa otázok.

Európske filmové fórum

Európske filmové fórum je platformou pre štruktúrovaný dialóg medzi tvorcami politík a zainteresovanými stranami v audiovizuálnom sektore.