Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Iniciatívy v oblasti digitálnych zručností

Európska komisia podporuje niekoľko iniciatív na podporu excelentnosti v oblasti digitálnych zručností v rôznych organizáciách, odvetviach a krajinách.

    Maltová tabuľa zobrazená v digitálnej podobe prepojená s inými ikonami reprezentujúcimi učenie

© iStock by Getty Images - 1177184973 Blue Planet Studio

Iniciatívy

Komisia ponúka širokú škálu iniciatív v oblasti digitálnych zručností. Všetky tieto činnosti smerujú k splneniu cieľov digitálneho desaťročia, ktorými je zabezpečiť, aby 80 % dospelých malo základné digitálne zručnosti a aby do roku 2030 dosiahlo 20 miliónov zamestnaných odborníkov v oblasti IKT s rodovou rovnováhou.

Komisia sleduje pokrok pri dosahovaní týchto cieľov vo svojich výročných správach o stave digitálneho desaťročia. Správa o stave digitálneho desaťročia za rok 2023 bola uverejnená 27. septembra 2023 a bola doplnená pracovným dokumentom útvarov Komisie. Dokument načrtáva hlavné body digitálneho desaťročia v štyroch oblastiach vrátane digitálnych zručností.

V prvej kapitole tohto dokumentu sa hodnotí pokrok EÚ pri dosahovaní cieľov v oblasti digitálnych zručností stanovených v programe politiky digitálneho desaťročia do roku 2030. Podrobne opisuje aj nedávne opatrenia a iniciatívy prijaté tak na úrovni členských štátov, ako aj na úrovni EÚ v oblasti digitálnych zručností.

Tieto iniciatívy podporujú zainteresované strany v ich práci na zlepšovaní úrovne digitálnych zručností v Európe.

Zahŕňajú:

Existuje mnoho ďalších oblastí politiky, ktoré sú podkladom pre prácu Komisie v oblasti digitálnych zručností. Napríklad:

Financovanie

Na riešenie nedostatku digitálnych zručností sú potrebné značné investície. Nástroje zavedené na úrovni EÚ pre rozpočet na roky 2021 – 2027 poskytujú členským štátom veľké príležitosti na podporu udržateľného rozvoja digitálnych zručností.

Možnosti financovania zahŕňajú:

  • Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti: viac ako 18 % jej finančných prostriedkov (t. j. 23 miliárd EUR) sa použije na investície do podpory digitálnych zručností na všetkých úrovniach.
  • Program Digitálna Európa: podpora digitálnych zručností je základným prvkom tohto nového financovania, pričom rozpočet na prvé tri roky programu na roky 2021 až 2023 predstavuje 224 miliónov EUR.
  • Erasmus +: program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Okrem iného podporuje rozvoj digitálnych zručností prostredníctvom iniciatívy zameranej na centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy vo výške 400 miliónov EUR v období 2021 – 2027.
  • Európsky sociálny fond plus: fond na podporu členských štátov EÚ pri reforme vnútroštátnych systémov vzdelávania a odbornej prípravy na podporu kľúčových zručností. Viac ako 99 miliónov EUR sa vyčlení na posilnenie digitálnych zručností prostredníctvom ESF+ v období 2021 – 2027.
  • Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (EGF): podporuje odbornú prípravu v oblasti digitálnych zručností s cieľom pomôcť prepusteným pracovníkom nájsť si inú prácu alebo založiť si vlastný podnik.
  • Horizont Európa: financuje granty na magisterské, doktorandské a postgraduálne výskumné činnosti vo všetkých oblastiach vrátane digitálnych prostredníctvom akcií Marie Skłodowska-Curie, ako aj Európskeho inovačného a technologického inštitútu.

Najnovšie správy

NEWS ARTICLE |
Canada – European Union Digital Partnership

The EU-Canada Digital Partnership reflects a shared vision for a positive and human-centric digital economy and society in a context of accelerating digital transformation and geopolitical uncertainty.

NEWS ARTICLE |
Digitálne partnerstvo medzi Kanadou a Európskou úniou

Digitálne partnerstvo medzi EÚ a Kanadou odráža spoločnú víziu pozitívneho digitálneho hospodárstva a spoločnosti zameranej na človeka v kontexte urýchlenia digitálnej transformácie a geopolitickej neistoty.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Digitálne zručnosti a pracovné miesta

Európska komisia je odhodlaná riešiť nedostatok digitálnych zručností a podporovať projekty a stratégie na zlepšenie úrovne digitálnych zručností v Európe.

Hlbší pohľad

Prísľuby konať

Všetky organizácie, podniky a vládne orgány sa vyzývajú, aby prijali konkrétny záväzok vykonávať opatrenia na zníženie nedostatku digitálnych zručností v Európe.

Pozri aj

Digitálne vzdelávanie a IKT vo vzdelávaní

Cieľom Európskej komisie je modernizovať vzdelávanie a odbornú prípravu financovaním výskumu a inovácií a podporou digitálnych technológií používaných na vzdelávanie.