Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Výzvy v mediálnom sektore – angažovanosť občanov a verejná sféra

Komisia chce stimulovať živú a rôznorodú verejnú sféru, v ktorej majú občania prístup k spoľahlivým informáciám o EÚ.

    ruky na klávesnici

© marchmeena29 - iStock Getty Images Plus 1600px

Médiá môžu využívať granty v rámcimultimediálnych akcií, ktoré podporujú nezávislú tvorbu a šírenie spravodajského obsahu o záležitostiach EÚ,programKreatívna Európa, ako aj pilotné projekty a prípravné akcie.

Tento oddiel sa vzťahuje len na činnosti, ktoré sa osobitne zaoberajú zapojením občanov a verejnou sférou v oblasti médií. Príležitosti pre médiá nájdete v ďalších dvoch častiach:sloboda a pluralita médií,spoluprácaa inovácie.

 

 

Cieľom tejto výzvy na predkladanie návrhov je určiť spôsoby podpory inkluzívnych sociálnych médií v Európe a zraniteľných skupín, ako sú migranti a utečenci, ktorí si vytvárajú vlastné príbehy o mieste a úlohe utečencov a migrantov v európskych spoločnostiach a komunitách.

Rozpočet: 490 500 EUR

Termín: 15. marca 2023

 

Už tretí rok po sebe bude Európska komisia podporovať tvorbu každodenného, myšlienkového provokovania a spoľahlivého obsahu o aktuálnych udalostiach z celej Európy pre mladých Európanov a pre nich. Cieľom je zvýšiť dostupnosť online informácií v rôznych jazykoch, o európskych témach, ktoré ovplyvňujú mladých ľudí v celej EÚ, prezentovaných v pútavých formátoch a prostredníctvom viacerých hľadísk.

Podpora EÚ: 9 000 000 EUR

Cieľomtejto výzvy na predkladanie návrhov je podporiť a posilniť lepšie pochopenie úlohy politiky súdržnosti medzi širokou verejnosťou a zainteresovanými stranami pri podpore všetkých regiónov EÚ; zvýšiť informovanosť o projektoch financovaných EÚ a podnietiť dialóg a diskusiu o politike súdržnosti, jej výsledkoch, úlohe pri plnení politických priorít EÚ a jej budúcnosti.

Podpora EÚ: 7 000 000 EUR

 

V rámci Európskehostrediska pre monitorovanie digitálnych médií (EDMO)bolo vybraných osem vnútroštátnych centier nakontrolu faktov.

Podpora EÚ: cca 11 000 000 EUR

Európske programy Euronews

Komisia podpísala novú trojročnú rámcovú dohodu o partnerstve s televíznym vysielateľom Euronews v júli 2021, ktorou sa podporuje tvorba obsahu o záležitostiach EÚ vo viacerých jazykoch.

Podpora EÚ: 14EUR,584000 EUR v roku 2022

Trvanie: ročné grantydo júna 2024

Komisiapodporuje pokrytie záležitostí EÚ v rozhlasovýchprogramochv celej Európe. Grant podporuje Euranet Plus pri výrobe a distribúcii obsahu v záležitostiach EÚ najmenej 15 rozhlasových staníc.

Podpora EÚ: až 4 400 000EUR

Trvanie: od januára 2023 do decembra 2024

GR REGIO pravidelne vydáva výzvy na poskytovanie podpory pri tvorbe a šírení informácií a obsahu súvisiacich s politikou súdržnosti EÚ. V rámci tejto výzvy bolo vybraných31 projektov.

Rozpočet: 1 000 000 EUR

Trvanie sa líši v závislosti od projektu, maximálne 24 mesiacov

Konzorcium 18 spravodajských agentúr koordinovaných nemeckou tlačovou agentúrou zriadi „Európska tlačová miestnosť“, priestor pre spravodajcov pre spravodajstvo na spoluprácu a odbornú prípravu s cieľom zlepšiť normy novinárskej kvality v Európe a produkovať a šíriť správy o záležitostiach EÚ.

Rozpočet: 1 760 000 EUR

Trvanie: od januára 2022 do decembra 2023

Dve mediálne konzorciá dostávajú podporu na obohatenie pokrytia záležitostí EÚ z viacerých hľadísk: európske centrum dátových správ, ktoré združuje šesťpopredných európskych tlačových agentúr, ktoré produkujú infografiku, video, audio, podcasty a textové príbehy v deviatich jazykoch, a Európsku sieť dátovej žurnalistiky, sieť 12 hlavných partnerov z celej Európy a pridružené médiá, ktoré produkujú a propagujú pokrytie európskych tém založené na údajoch.

Rozpočet: až 700 000 EUR každý

Trvanie: od roku 2021 do roku 2023

Dve mediálne konzorciá dostávajú podporu pri tvorbe a distribúcii inovatívneho, myšlienkového obsahu okolo súčasných záležitostí pre mladých Európanov.Dvekonzorciá vytvárajú inovatívny obsah vo viacerých jazykoch a šíria ho v rôznych online kanáloch s cieľom osloviť cieľové skupiny vo veku do 34 rokov.

Podpora EÚ: až 800 000 EUR pre Sphera a do 1,2000000 EUR pre ENTR – vaša perspektíva

Trvanie: od marca 2022 do marca 2023

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Výzvy v mediálnom sektore – podpora EÚ sektoru spravodajských médií

Komisia sa zameriava na podporu projektov, ktoré riešia štrukturálne výzvy mediálneho sektora a/alebo ktoré podporujú slobodné, rozmanité a pluralitné prostredie.

Pozri aj

Preskúmajte multimediálne akcie

Multimediálne akcie

Cieľom multimediálnych opatrení EÚ je posilniť spravodajstvo o záležitostiach EÚ z celoeurópskeho...