Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Možnosti financovania zo strany EÚ pre sektor spravodajských médií

Cieľom Európskej komisie je podporovať projekty, ktoré presadzujú slobodné, rozmanité a pluralitné mediálne prostredie a/alebo riešia štrukturálne výzvy v mediálnom sektore.

    vyvolávanie mylnej predstavy o masových online médiách

© metamorworks - iStock Getty Images Plus 1600px

Na tejto stránke sa uvádzajú granty EÚ pre sektor spravodajských médií v troch hlavných kategóriách: „sloboda a pluralita médií“, „spolupráca a inovácie“ a „zapojenie občanov a verejná sféra“. Ak je to relevantné, Komisia do podpísaných grantov zahrnie doložku o nezávislosti, aby príjemcovia fungovali s plnou redakčnou nezávislosťou.

Okrem v súčasnosti otvorených výziev na predkladanie návrhov táto stránka obsahuje aj súčasných príjemcov uzavretých výziev na predkladanie návrhov. Po skončení obdobia financovania sa z tejto stránky odstránia projekty.

Tieto výzvy na predkladanie návrhov sú k dispozícii aj v príručke financovania CulturEU. Informácie o podpore Európskej komisie pre sektor spravodajských médií nad rámec grantov nájdete nastránke „Novinová iniciatíva“.

Možnosti financovania pochádzajú z rôznych nástrojov, ako sú napríklad zavedené programy alebo pilotné projekty a prípravné akcie. Proces podávania žiadostí sa líši od nástroja financovania k inému. Táto stránka vám ponúka odkaz na stránku, na ktorej je zverejnený skutočný hovor, ktorý obsahuje pokyny na podanie žiadosti.

Možnosti financovania sú ďalej rozdelené do týchto kategórií:

  1. Sloboda a pluralita médií
  2. Spolupráca a inovácie
  3. Zapojenie občanov a verejná sféra

 

1. Sloboda a pluralita médií

Sloboda a pluralita médií sú základnými zásadami zakotvenými v Charte základných práv Európskej únie. Nástroje financovania zahŕňajú pilotné projekty a prípravné akcie a od roku 2021 prostredníctvom programu Kreatívna Európa.

 

V tejto kategórii nie sú otvorené žiadne výzvy na predkladanie návrhov.

Žurnalistika Partnerstvá – pluralizmus (2024)

Táto výzva na predkladanie návrhov podporí organizácie/sprostredkovateľov pri vytváraní špecializovaných systémov financovania v oblastiach spravodajských médií, ktoré majú osobitný význam pre demokraciu (ako sú miestne/regionálne médiá, nezávislá a investigatívna žurnalistika a správy vo verejnom záujme).

Rozpočet: 5 miliónov EUR.

Žurnalistika Partnerstvá – pluralizmus (2023)

Po prvýkrát v roku 2023 zahŕňa každoročná výzva na predkladanie návrhov v rámci partnerstiev v oblasti žurnalistiky tému na podporu plurality médií. Vybrali saštyri projekty. POZN. Vo výzve na predkladanie návrhov sa zachováva aj obvyklá téma spolupráce v médiách.

Podpora EÚ: 7 miliónov EUR.

Trvanie: približne 2 roky na projekt.

Systém monitorovania vlastníctvamédií

Na základe databázy vytvorenej v rámci prvého pilotného projektu je cieľom poskytnúť celoštátnu databázu obsahujúcu informácie o vlastníctve médií a systematické posudzovanie príslušných právnych rámcov a rizík pre transparentnosť vlastníctva médií v dvanástich členských štátoch, na ktoré sa prvý pilotný projekt nevzťahuje. Vybraný projekt riadi konzorcium pod vedením Paris-Lodron Universität Salzburg (PLUS).

Podpora EÚ: do 500,000 EUR.

Trvanie: od októbra 2022 do septembra 2023.

Podpora miestnych a regionálnych spravodajských médií vzhľadom na vznikajúce spravodajské púšte

Projekt „Miestne médiá pre demokraciu“ zvýši porozumenie v súvislosti s celoeurópskym fenoménom spravodajských púští a posilní kapacity miestnych a regionálnych médií vzhľadom na ich kľúčový príspevok k miestnej demokracii, sociálnej súdržnosti a občianskej účasti. Projekt koordinuje Európska federácia novinárov.

Podpora EÚ: do 1 990 000 EUR.

Trvanie: od februára 2023 do júla 2024.

Ochrana slobody a plurality médií – mechanizmus rýchlej reakcie

Táto akcia zahŕňa zisťovanie faktov, presadzovanie, monitorovanie a zvyšovanie informovanosti. Postaví porušovanie slobody tlače a médií do popredia a poskytne praktickú pomoc ohrozeným novinárom. Vybraný projekt vedie by Európske centrum pre tlač a médiá.Sloboda,

Podpora EÚ: do 3 100 000 EUR.

Monitorovanie plurality médií v digitálnom veku

Monitorovanie plurality médií je vedecký nástroj určený na identifikáciu potenciálnych rizík pre pluralitu médií. Projekt je pod vedením Centra pre pluralitu médií a slobodu médií.

Podpora EÚ: do 1,1 milióna EUR.

Tlačové a mediálne rady

Cieľom tejto akcie je ďalej posilniť postavenie tlačových a mediálnych rád v konvergovanom mediálnom prostredí a pomôcť pri ďalšom rozvoji deontologických noriem. Jeho výsledky budú zahŕňať vytvorenie a udržiavanie databázy samoregulačných orgánov médií; výmena najlepších postupov; podpora nových mediálnych rád; odborná príprava novinárov; spolupráca s regulačnými orgánmi v oblasti médií; pomoc pri tvorbe novinárskych noriem. Vybraný projekt vedie Fundacion Blanquerna,

Podpora EÚ: 1.000.000EUR.

Európska únia – centrum slobody médií

Cieľom tejto akcie je podporiť existujúce a etablované nezávislé ruské a bieloruské médiá pôsobiace v EÚ. Projekt Free Media Hub EAST vedie pražské centrum občianskej spoločnosti. Poskytne viac ako 2,2 milióna EUR vo forme grantov, poskytne pomoc a psychologickú podporu, investuje do technologických riešení a posilní spoluprácu medzi miestnymi centrami, kde sa tieto exilové médiá nachádzajú v EÚ (najmä Česko, Nemecko, Poľsko, Lotyšsko, Litva).

Podpora EÚ: 3 milióny EUR.

Európsky festival žurnalistiky a mediálnej gramotnosti

Európsky festival žurnalistiky a mediálnej informačnej gramotnosti“ je zameraný na posilnenie dialógu, spolupráce a partnerstva v EÚ medzi novinármi, médiami vrátane verejnoprávnych médií, organizáciami občianskej spoločnosti a odborníkmi na mediálnu gramotnosť so zameraním na kľúčové otázky pre túto profesiu. S osobitnou pozornosťou venovanou mládeži vrátane študentov novinárov, ľudí a sociálnych médií. Vybraný projekt riadi konzorcium pod vedením Európskeho univerzitného inštitútu – EUI.

PodporaEÚ: 834,442 EUR.

Trvanie: od októbra 2023 do marca 2025.

2. Spolupráca a inovácie

Cieľom Komisie je podporiť transformáciu a konkurencieschopnosť sektora spravodajských médií. Táto podpora pochádza z grantov v rámci programov Kreatívna Európa a výskumných programov (Horizont Európa, Digitálna Európa) a pilotných projektov a prípravných akcií.

 

Občania, ktorí čelia európskemu televíznemu a videosprávovému portálu

Vo výzve na predkladanie návrhov sa hľadajú relevantné nápady pre služby založené na umelej inteligencii, ktoré využívajú bohatstvo údajov v mediálnom sektore s cieľom zmeniť spôsob tvorby a spotreby obsahu, čo umožní vytvoriť nové toky príjmov pre toto odvetvie. Podpora šírenia európskeho obsahu a integrácie technológií umelej inteligencie, ktoré predstavujú revolúciu pri tvorbe, organizácii a prezentácii obsahu v rámci európskeho mediálneho prostredia. Cieľom tejto iniciatívy je využiť umelú inteligenciu na prezentáciu personalizovaného obsahu na požiadanie na základe existujúceho obsahu, a to aj v oblasti správ, dokumentárnych filmov, beletrie a športu.

Rozpočet: 2,5 milióna EUR.

Konečný termín: Mája 2024.

Žurnalistika Partnerstvá – spolupráca

Prostredníctvom tejto výzvy na predkladanie návrhov bude EÚ financovať cezhraničné návrhy spolupráce medzi spravodajskými mediálnymi organizáciami so zameraním na inovatívne obchodné modely a/alebo novinárske projekty v celej Európe.

Financovanie z prostriedkov EÚ: 6 miliónov EUR.

Trvanie: približne 2 roky na projekt.

Európske mediálne platformy (2023)

Grantmi sa podporia projekty, ktorých cieľom je zlepšiť prístup občanov k dôveryhodným informáciám, a to zlepšením a rozšírením technických mediálnych systémov poskytujúcich spravodajský mediálny obsah a/alebo programovanie.

Financovanie z prostriedkovEÚ: 6 miliónov EUR.

Trvanie: medzi 12 a 15 mesiacmi.

Partnerstvá voblasti žurnalistiky (2021, 2022 a 2023)

Prvá dvojročná výzva na predkladanie návrhov pre partnerstvá v oblasti žurnalistiky vyústila do siedmich projektov v roku 2021, dvanástich projektov v roku 2022 a štyroch projektov v roku 2023 s cieľom podporiť celoodvetvovú cezhraničnú spoluprácu medzi spravodajskými mediálnymi organizáciami v celej Európe. POZN. Po prvýkrát v roku 2023 výzva obsahuje aj druhú tému na podporu plurality médií.

Podpora EÚ: 8 mil. EUR v roku 2021, 14 mil. EUR v roku 2022, 5 mil. EUR v roku 2023.

Trvanie: približne 2 roky na projekt.

Európske mediálne platformy (2022)

Tri projekty dostávajú podporu na zlepšenie prístupu občanov k dôveryhodným informáciám zlepšením a rozšírením technických mediálnych systémov poskytujúcich spravodajský mediálny obsah a/alebo programovanie.

Podpora EÚ: 6 miliónov EUR.

Dĺžka trvania sa líši v závislosti od projektu.

Inovácie pre médiá vrátane eXtended reality (IA)

Štyri vybrané projekty vyvíjajú nové modulárne nástroje, komponenty a/alebo služby zamerané na technické, organizačné, obchodné a právne aspekty správy a využívania údajov pre nové mediálne aplikácie.

Podpora EÚ: 26 miliónov EUR.

Dátový priestor pre médiá (nasadenie)

V nadväznosti na výzvu na predkladanie návrhov v roku 2022 jedno celoeurópske konzorcium vytvorí a nasadí bezpečný a dôveryhodný dátový priestor s cieľom umožniť posilnenú spoluprácu medzi mediálnymi organizáciami EÚ na základe údajov. Zároveň vytvorí nové obchodné príležitosti založené na údajoch na podporu mediálneho sektora EÚ pri riešení existujúcich a nových výziev digitálneho hospodárstva.

Podpora EÚ: 8 miliónov EUR.

Trvanie: od 1. októbra 2023 do 30. septembra 2026.

3. Zapojenie občanov a verejná sféra

Komisia chce stimulovať živú a rozmanitú verejnú sféru, v ktorej majú občania prístup k spoľahlivým informáciám o EÚ. Podpora nezávislej tvorby a šírenia spravodajského obsahu o záležitostiach EÚ je dostupná prostredníctvom multimediálnych akcií. Komisia okrem toho podporuje rozvoj inovačných a atraktívnych projektov zameraných na zapojenie občanov, ako aj mediálnu gramotnosť.

  • Postup uplatňovania týchto možností financovania sa mení v závislosti od zdroja financovania.
  • V rámci zavedených programov (napr. program Kreatívna Európa, Horizont Európa) sú postupy centralizované na portáli financovania a ponúk ako jedinečné miesto, kde sa uverejňujú výzvy na predkladanie návrhov, kde žiadatelia musia nahrať svoje žiadosti a kde sa uverejňuje zoznam príjemcov a opisy projektov.

 

 

Mediálna gramotnosť

Táto výzva na predkladanie návrhov podporí výmenu poznatkov a výmenu poznatkov o politikách a postupoch mediálnej gramotnosti s cieľom umožniť rozvoj inovačných iniciatív cezhraničnej mediálnej gramotnosti a komunít v jednotlivých krajinách, pričom sa zohľadní súčasné správanie používateľov medzi rôznymi vekovými skupinami.

Rozpočet: 2 milióny EUR.

Konečný termín: Marec 2024.

Európske mediálne centrá (2023)

Cieľom tejto akcie je vytvárať a distribuovať spravodajstvo a faktické programovanie o európskych záležitostiach prostredníctvom zriadenia alebo rozširovania mediálnych centier (napr. fyzických/virtuálnych redaktorov).

Podpora EÚ: 8 000 000 EUR.

Informačné opatrenia pre politiku súdržnosti EÚ

Cieľom tejto výzvy na predkladanie návrhov je poskytnúť podporu pri tvorbe a šírení informácií a obsahu súvisiaceho s politikou súdržnosti EÚ.

Rozpočet: 7 miliónov EUR.

Európska verejná sféra: nová online mediálna ponuka pre mladých Európanov (2023)

Prostredníctvom tejto výzvy bude EÚ podporovať tvorbu každodenného, myšlienkového a dôveryhodného obsahu o aktuálnych záležitostiach z celej Európy pre mladých Európanov a pre mladých Európanov.

Rozpočet: 9 miliónov EUR.

Zriadenie národných centier EDMO

Na zvýšenie kapacity odhaľovania, analýzy a odhaľovania dezinformačných kampaní na vnútroštátnej/regionálnej úrovni v rámciEurópskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií (EDMO) bolo vybraných osem vnútroštátnychcentier na overovanie faktov.

Podpora EÚ: približne 11 miliónov EUR.

Európske programy Euronews

Komisia podpísala novú trojročnú rámcovú dohodu o partnerstve s televíznym vysielateľom Euronews v júli 2021, ktorou sa podporuje tvorba obsahu o záležitostiach EÚ vo viacerých jazykoch.

Podpora EÚ: 14 584 000 EUR v roku 2022.

Trvanie: ročné granty do júna 2024.

Pokrytie záležitostí EÚ prostredníctvom rádia

Komisia podporuje pokrytie záležitostí EÚ v rozhlasových programoch v celej Európe. Grant podporuje Euranet Plus vo výrobe a distribúcii obsahu o záležitostiach EÚ najmenej 15 rozhlasovými stanicami.

Podpora EÚ: do4,4 milióna EUR.

Trvanie: od januára 2023 do decembra 2024.

Informačné opatrenia týkajúce sa politiky súdržnosti EÚ (2022)

GR REGIO podporuje tvorbu a šírenie informácií a obsahu súvisiaceho s politikou súdržnosti EÚ. Ak chcete vidieť príjemcov tejto výzvy, prejdite na spodnú časť tejto stránky.

Podpora EÚ: 7 miliónov EUR.

Dĺžka trvania sa líši v závislosti od projektu, približne 12 mesiacov.

Pokrytie záležitostí EÚ prostredníctvom viacjazyčných platforiem

Konzorcium 18 spravodajských agentúr koordinovaných nemeckou tlačovou agentúrou zriadi „European Newsroom“ – priestor pre spravodajcov na spoluprácu a odbornú prípravu s cieľom zlepšiť normy novinárskej kvality v Európe a produkovať a šíriť správy o záležitostiach EÚ.

Podpora EÚ: 1 760 000 EUR.

Trvanie: od januára 2022 do decembra 2023.

Pokrytie záležitostí EÚ založené naúdajoch

Dve mediálne konzorciá dostávajú podporu na obohatenie pokrytia záležitostí EÚ z viacerých hľadísk: európske dátové spravodajské centrum, ktorézhromažďuje šesťpopredných európskych tlačových agentúr, ktoré produkujú infografiku, video, audio, podcasty a textové príbehy v deviatich jazykoch, a Európsku sieť dátovej žurnalistiky, sieť 12 hlavných partnerov z celej Európy, ako aj súvisiace médiá, ktorá vytvára a podporuje pokrytie európskych tém založené na údajoch.

Podpora EÚ: každý do výšky 700,000 EUR.

Trvanie: 2 roky od jari 2023.

Európska verejná sféra: nová online mediálna ponuka pre mladých Európanov (2022)

Štyri mediálne konzorciá dostávajú podporu na výrobu a distribúciu inovatívneho, myšlienkového obsahu o aktuálnych udalostiach pre mladých Európanov. Konzorciá vytvárajú inovatívny obsah vo viacerých jazykoch a šíria ho v rôznych online kanáloch s cieľom osloviť cieľové publikum až 34 rokov.

Podpora EÚ: 9 miliónov EUR.

Trvanie: 17/18 mesiacov so začiatkom v apríli 2023.

Mediálna gramotnosť

Pozri príjemcov výziev na predkladanie návrhov v rokoch 2022 a 2023 v dolnej časti strán.

Podpora EÚ: 2 000 000 EUR ročne.

Trvanie: projekty trvajú dva roky.

Mediálne zastúpenie a začlenenie utečencov a migrantov – fáza 2

Cieľom tohto projektu je identifikovať spôsoby podpory inkluzívnych sociálnych médií v Európe a zraniteľných skupín, ako sú migranti a utečenci, ktorí si vytvárajú vlastný príbeh o mieste a úlohe utečencov a migrantov v európskych spoločnostiach a komunitách. Víťaznú „MIGRAVOICE“ koordinuje F undaciónMaldita.es.

Podpora EÚ: 490,500 EUR.

Začiatok: Január 2024.

Trvanie: 18 mesiacov.

 

Nedávne výzvy na podporu sektora spravodajských médií

CALL FOR PROPOSALS |
Žurnalistika Partnerstvá – spolupráca (2024)

EÚ vyzýva na cezhraničné návrhy spolupráce medzi spravodajskými mediálnymi organizáciami so zameraním na inovatívne obchodné modely a/alebo novinárske projekty v celej Európe.

CALL FOR PROPOSALS |
Žurnalistika Partnerstvá – pluralizmus (2024)

EÚ vyzýva organizácie/sprostredkovateľské organizácie, aby vytvorili špecializované systémy financovania v oblastiach spravodajských médií, ktoré majú osobitný význam pre demokraciu (ako sú miestne/regionálne médiá, nezávislá a investigatívna žurnalistika a správy vo verejnom záujme).

CALL FOR PROPOSALS |
Európske mediálne platformy – 2023

Komisia v roku 2023 zverejňuje novú výzvu na predkladanie návrhov v hodnote 6 miliónov EUR na vytvorenie projektov európskych mediálnych platforiem s cieľom zlepšiť prístup občanov EÚ k dôveryhodným informáciám v celej Európskej únii.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Podpora médií a digitálnej kultúry

Komisia podporuje jednotný prístup k mediálnym politikám, ktorý zahŕňa právne predpisy o mediálnych službách a zachovávaní európskeho kultúrneho dedičstva.