Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Vykonávanie nariadenia o geografickom blokovaní v Írsku

Na tejto stránke sa uvádza aktuálny stav vykonávania geografického blokovania v Írsku a miestne kontaktné miesta.

    vlajka Írskej republiky

Orgán presadzovania práva 

Lo-call linka pomoci: 1890 432 432

Národná linka pomoci: 01 402 5555

Kontaktujte nás

Pomoc spotrebiteľským orgánom

Telefón: 01 – 8797620

E-mail: info@eccireland.ie

Opatrenia uplatniteľné na porušenia právnych predpisov

  • Obchodník, ktorý spácha trestný čin podľa nariadenia o geografickom blokovaní, zodpovedá za skrátené odsúdenie na pokutu triedy A alebo trest odňatia slobody na obdobie nepresahujúce 12 mesiacov alebo oboje.
    Okrem toho sa § 77, 78, 80 a 84 zákona o ochrane spotrebiteľa z roku 2007 (č. 19 z roku 2007) vzťahujú na delikt podľa týchto predpisov v rozsahu, v akom sa vzťahujú na delikt podľa tohto zákona, a preto sa odkazy v týchto oddieloch na trestný čin podľa tohto zákona považujú za odkazy na trestný čin podľa týchto predpisov.
    (pozri súvisiacu webovú stránku)
  • S.I. č. 513 nariadenia Európskej únie (neodôvodnené geografické blokovanie spotrebiteľov) z roku 2018 sa zaoberá trestnými činmi podľa nariadenia. (pozri súvisiacu webovú stránku)

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Geografické blokovanie

Komisia ukončila neodôvodnené pravidlá geografického blokovania, ktoré oslabujú online nakupovanie a cezhraničný predaj v EÚ.

Pozri aj