Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Európsky akčný plán pre médiá a audiovizuálny sektor

Cieľom akčného plánu pre médiá a audiovizuálny sektor (MAAP) je posilniť európske médiá a pomôcť zachovať európsku kultúrnu a technologickú autonómiu v digitálnom desaťročí.

  Žena stojaca pred rôznymi obrazovkami ponúkajúcimi streamingový obsah

Akčný plán pre médiá a audiovizuálny sektor sa zameriava na sektor spravodajských médií – tlačenú a online tlač, rozhlas a audiovizuálne služby – a audiovizuálny sektor – kino, televíziu, video streaming, videohry a inovatívne formáty, ako sú skúsenosti s virtuálnou realitou.

Tieto dva sektory čelia významným trendom a výzvam, ktoré sa urýchlili v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID-19. V tejto súvislosti Európska komisia pomôže európskym médiám nielen byť odolné, ale aj zostať konkurencieschopné na európskej a celosvetovej úrovni, a to spojením investícií s politickými opatreniami.

Na dosiahnutie týchto cieľov je oznámenie založené na troch témach a desiatich opatreniach:

 1. Obnoviť: pomôcť audiovizuálnym a mediálnym spoločnostiam prekonať súčasnú búrku a poskytnúť likviditu a finančnú podporu prostredníctvom:
  • poskytovanie interaktívneho nástroja na poskytovanie usmernení európskym audiovizuálnym a spravodajským mediálnym spoločnostiam o rôznych zdrojoch podpory EÚ;
  • podpora investícií na podporu európskej audiovizuálnej produkcie a distribúcie posilnením kapitálových investícií v tejto oblasti;
  • spustenie iniciatívy NEWS, ktorá spojí činnosti a podporu spravodajských médií. 
 2. Transformácia: riešiť štrukturálne problémy tým, že pomôže priemyslu čeliť zelenej a digitálnej dvojakej transformácii v kontexte silnej celosvetovej hospodárskej súťaže. To sa dosiahne prostredníctvom:
  • vytvorenie európskeho priestoru pre mediálne údaje s cieľom podporiť mediálne spoločnosti pri výmene údajov a vývoji inovačných riešení;
  • podpora európskej priemyselnej koalície pre virtuálnu a rozšírenú realitu (VR/AR) s cieľom pomôcť médiám EÚ profitovať z pokroku týchto pohlcujúcich médií;
  • pomôcť priemyslu stať sa klimaticky neutrálnym do roku 2050 uľahčením výmeny najlepších postupov a väčším dôrazom na environmentálnu udržateľnosť v rámci programu Kreatívna Európa MEDIA. 
 3. Povoliť a posilniť postavenie: stanoviť podmienky, ktoré umožnia viac inovácií v tomto odvetví a zároveň zabezpečiť skutočne rovnaké podmienky a umožniť občanom ľahšie získať prístup k obsahu a prijímať informované rozhodnutia prostredníctvom:
  • začatie dialógu s audiovizuálnym priemyslom s cieľom dohodnúť sa na konkrétnych krokoch na zlepšenie prístupu k audiovizuálnemu obsahu a jeho dostupnosti v celej EÚ;
  • podpora európskych mediálnych talentov prostredníctvom mentorstva a odbornej prípravy, ako aj skautingu a podpory sľubných európskych mediálnych startupov;
  • posilnenie mediálnej gramotnosti zamerané na posilnenie postavenia občanov prostredníctvom súboru nástrojov a usmernení pre členské štáty, pokiaľ ide o nové povinnosti v oblasti mediálnej gramotnosti stanovené v smernici o audiovizuálnych mediálnych službách, a podpora vytvárania nezávislých alternatívnych agregačných služieb spravodajstva schopných ponúknuť rôznorodý súbor prístupných informačných zdrojov;
  • posilnenie rámca spolupráce medzi európskymi mediálnymi regulačnými orgánmi v rámci skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA).

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
2 milióny EUR na mapovanie spravodajských púští v Európe a poskytovanie grantov miestnym, regionálnym a komunitným médiám

Komisia podpísala dohodu o grante vo výške 2 milióny EUR s konzorciom organizácií na podporu miestnych médií a riešenie vzniku spravodajských púští, konkrétne tých geografických oblastí alebo komunít, ktoré majú málo alebo nemajú žiadne spravodajské kanály, ktoré im poskytujú relevantné a nezávislé správy.

PRESS RELEASE |
EU anti-disinformation Hubs now extend to all EU countries

The Commission announced the creation of six new anti-disinformation hubs that will become part of the European Digital Media Observatory (EDMO), the independent platform for fact-checkers, academic researchers and other relevant stakeholders contributing to addressing disinformation in Europe.

Related Content

Big Picture

Audiovizuálne a mediálne služby

V dnešnej dobe môžeme sledovať naše obľúbené programy nielen v televízii, ale aj online. Tieto výstavy podliehajú pravidlám jednotného trhu.

Dig deeper

„Nová iniciatíva“

Slobodné, životaschopné a pluralitné mediálne prostredie je kľúčom k udržaniu informovanosti občanov, držaniu moci na zodpovednosť a posilneniu otvorených, demokratických spoločností.

See Also

Mediálna konvergencia

Transformácia audiovizuálneho mediálneho prostredia ponúka potenciál pre nové skúsenosti a príležitosti. To tiež kladie pre nás veľa otázok.

Program Kreatívna Európa MEDIA

Podprogram MEDIA v rámci programu Kreatívna Európa je určený na podporu európskeho filmového a iného audiovizuálneho priemyslu.

Európske filmové fórum

Európske filmové fórum je platformou pre štruktúrovaný dialóg medzi tvorcami politík a zainteresovanými stranami v audiovizuálnom sektore.