Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Skupina pre spoluprácu v oblasti bezpečnosti sietí a informácií

Skupina pre spoluprácu sietí a informačných systémov bola zriadená smernicou NIS s cieľom zabezpečiť spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi.

    Logo skupiny pre spoluprácu v oblasti bezpečnosti sietí a informácií

O skupine pre spoluprácu v oblasti bezpečnosti sietí a informácií

Celkovým poslaním skupiny je dosiahnuť vysokú spoločnú úroveň bezpečnosti sietí a informačných systémov v Európskej únii. Podporuje a uľahčuje strategickú spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi EÚ. Úlohy skupiny pre spoluprácu v oblasti bezpečnosti sietí a informácií sú výslovne opísané v článku 11 smernice NIS.

Skupina pre spoluprácu v oblasti bezpečnosti sietí a informácií funguje podľa vykonávacieho rozhodnutia Európskej komisie z 1. februára 2017 a dodržiava svoj rokovací poriadok (.pdf).Európska komisia slúži ako sekretariát skupiny. Skupina pre spoluprácu sa pravidelne stretáva. Európska komisia uverejňuje programy všetkých stretnutí v oblasti spolupráce v oblasti bezpečnosti sietí a informácií.

Pokiaľ ide o operačnú stránku, skupina pre spoluprácu v oblasti bezpečnosti sietí a informácií je podporovaná prácou siete tímov reakcie na počítačové bezpečnostné incidenty (CSIRT), ktoré sú zamerané na výmenu informácií o rizikách a prebiehajúcich hrozbách a spoluprácu na konkrétnych kybernetickobezpečnostných incidentoch. Sieť jednotiek CSIRT bola zriadená podľa článku 12 smernice NIS, v ktorom sa vymedzuje aj jej úloha. Skupina pre spoluprácu v oblasti bezpečnosti sietí a informácií poskytuje strategické usmernenia pre činnosti siete jednotiek CSIRT.

Skupina pre spoluprácu v oblasti bezpečnosti sietí a informácií tiež úzko spolupracuje so sieťou európskej spolupráce v oblasti volieb s cieľom bojovať proti hrozbám pre volebné procesy v rámci nového spoločného operačného mechanizmu zriadeného ako súčasť akčného plánu pre európsku demokraciu.

Členovia

Skupina pre spoluprácu v oblasti bezpečnosti sietí a informácií sa skladá zo zástupcov členských štátov EÚ, Európskej komisie a Agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA). Predsedníctvo je obsadené členským štátom, ktorý predsedá Rade Európskej únie (EÚ).

Každý členský štát EÚ určil jednotné kontaktné miesto (.pdf) pre bezpečnosť sietí a informačných systémov, ktoré je zodpovedné za zabezpečenie cezhraničnej spolupráce s ostatnými členskými štátmi a so skupinou pre spoluprácu.

Publikácie

Medzi kľúčové výstupy skupiny pre spoluprácu v oblasti bezpečnosti sietí a informácií patria nezáväzné usmernenia pre členské štáty EÚ s cieľom umožniť účinné a jednotné vykonávanie smernice NIS v celej EÚ a riešiť širšie otázky politiky kybernetickej bezpečnosti.

Skupina od svojho založenia uverejnila tieto dokumenty:

Skupina uverejnila aj dokumenty týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti sietí 5G:

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Komisia zverejnila odporúčanie o postkvantovej kryptografii

Komisia dnes uverejnila odporúčanie o postkvantovej kryptografii s cieľom povzbudiť členské štáty, aby vypracovali a zaviedli harmonizovaný prístup ako prechod EÚ na postkvantovú kryptografiu. To pomôže zabezpečiť, aby boli digitálne infraštruktúry a služby EÚ bezpečné v nasledujúcom digitálnom veku.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Smernica o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii (smernica NIS2)

Smernica NIS2 je celoeurópskou legislatívou v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Poskytuje právne opatrenia na zvýšenie celkovej úrovne kybernetickej bezpečnosti v EÚ.

Pozri aj

Súčasný stav transpozície smernice NIS

Komisia spolu s Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť úzko spolupracuje s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť transpozíciu smernice NIS do vnútroštátnych právnych predpisov.