Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Vykonávanie smernice NIS v Dánsku

Na tejto stránke sa uvádza súčasný stav vykonávania smernice NIS v Dánsku a kontaktné miesta.

    vlajka Dánska

Obsah sa bude postupne aktualizovať, keďže informácie budú sprístupnené Komisii bez toho, aby bolo dotknuté formálne posúdenie súladu transpozičných opatrení s požiadavkami smernice NIS. 

Stav transpozície

Transponované.

Národná stratégia v oblasti bezpečnosti sietí a informačných systémov

Stratégia je k dispozícii online.

Jednotné kontaktné miesto

Dánske centrum pre kybernetickú bezpečnosť

E-mail: cert@cert.cfcs.dk

Telefón: + 45 333 25 580

Kontaktné hodiny: 24/7

Príslušný vnútroštátny orgán pre DSPs

Dánsky podnikateľský orgán

E-mail: nistilsyn@erst.dk 

Kontaktné hodiny: Po-Pri, 08:00 – 16:00

Príslušné vnútroštátne orgány pre OES

Energetika (všetky sektory)

Dánska energetická agentúra

beredskab@ens.dk

Doprava (letecká, železničná, cestná a prístavná bezpečnosť)

Dánsky úrad pre dopravu, výstavbu a bývanie

cyber@tbst.dk

Telefón: + 45 417 80 431, + 45 417 80 540

Doprava (námorná)

Dánsky námorný úrad

sfs-dcis@dma.dk

Telefón: + 45 721 96 000

Infraštruktúry bankového a finančného trhu 

Dánsky úrad pre finančný dohľad

dcis@ftnet.dk

Telefón: + 45 335 58 310, + 45 419 33 575

Sektor zdravotníctva

Dánsky úrad pre zdravotné údaje

dcissund@sundhedsdata.dk

Telefón: + 45 722 16 841

Zásobovanie a distribúcia pitnej vody

Ministerstvo životného prostredia a potravinárstva

mfvm@mfvm.dk

NárodnéCSIRT

Rovnako ako jednotné kontaktné miesto.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Súčasný stav transpozície smernice NIS

Komisia spolu s Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť úzko spolupracuje s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť transpozíciu smernice NIS do vnútroštátnych právnych predpisov.

Pozri aj