Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Skupina zainteresovaných strán pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti

Skupina zainteresovaných strán pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti bola zriadená s cieľom poskytovať poradenstvo v strategických otázkach týkajúcich sa certifikácie kybernetickej bezpečnosti.

    Logo skupiny zainteresovaných strán pre spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti

O skupine

Celkovým poslaním skupiny zainteresovaných strán pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti (SCCG) je podporovať a uľahčovať strategické otázky týkajúce sa európskeho rámca certifikácie kybernetickej bezpečnosti. Skupina bude na požiadanie poskytovať agentúre ENISA poradenstvo vo všeobecných a strategických otázkach týkajúcich sa úloh agentúry ENISA týkajúcich sa trhu, normalizácie a certifikácie kybernetickej bezpečnosti.  

Skupina bude tiež pomáhať Európskej komisii pri príprave priebežného pracovného programu Únie uvedeného v článku 47 zákona o Cybsercurity. Vydá stanovisko k priebežnému pracovnému programu Únie a v naliehavých prípadoch poskytne Komisii a Európskej skupine pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti (ECCG) poradenstvo o potrebe dodatočných certifikačných systémov, ktoré nie sú zahrnuté do priebežného pracovného programu Únie.

V súlade s aktom o kybernetickej bezpečnosti bude Európska komisia spolu s agentúrou ENISA spolupredsedať zasadnutiam skupiny zainteresovaných strán pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti. Agentúra ENISA bude takisto zabezpečovať sekretariát skupiny. V zásade by sa skupina mala stretávať trikrát ročne. 

Európska komisia sprístupňuje programy zasadnutí a zápisnice.

Členovia

SCCG sa skladá z najviac 50 členov z rôznych organizácií vrátane okrem iného akademických inštitúcií, spotrebiteľských organizácií, orgánov posudzovania zhody, organizácií, ktoré vyvíjajú normy, spoločností a obchodných združení a iných členských organizácií pôsobiacich v Európe so záujmom o certifikáciu kybernetickej bezpečnosti.

Skupina zahŕňa členov vymenovaných z európskych normalizačných organizácií, ako sú CEN – Európsky výbor pre normalizáciu, Cenelec – Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike, ETSI – Európsky inštitút pre telekomunikačné normy. Do skupiny sú zapojené aj medzinárodné normalizačné orgány, ako sú Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO), Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC) a Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU), Európska spolupráca pre akreditáciu (EA) a Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB).

Prístup k úplnému zoznamu členských organizácií (.pdf)

Stretnutia

SCCG Dokumenty

Najnovšie správy

DIGIBYTE |
Kybernetická bezpečnosť: EÚ vedie 8. dialóg so Spojenými štátmi

Európska únia a Spojené štáty uskutočnili 15. a 16. decembra 2022 ôsmy kybernetický dialóg medzi EÚ a USA vo Washingtone, DC. Stalo sa tak v kontexte dramaticky zhoršeného prostredia kybernetických hrozieb v dôsledku nezákonnej vojenskej agresie Ruska voči Ukrajine, v ktorom sa zdôraznila potreba posilnenej transatlantickej spolupráce a koordinácie s cieľom predchádzať škodlivým kybernetickým činnostiam, odhaľovať ich a reagovať na ne, a zdôraznila sa potreba zaistiť, aby kritická infraštruktúra bola bezpečná a odolná.

PRESS RELEASE |
Cybersecurity: EU launches first phase of deployment of the European infrastructure of cross-border security operations centres

The Commission, in coordination with the European Cybersecurity Competence Centre (ECCC), is launching a call for expression of interest to select entities in Member States which will host and operate cross-border cyber threat detection platforms, each bringing together relevant public entities from several Member States, as well as private entities.

Related Content

Big Picture

Politiky kybernetickej bezpečnosti

Európska únia pracuje na rôznych frontoch s cieľom podporovať kybernetickú odolnosť, chrániť našu komunikáciu a údaje a udržiavať bezpečnosť online spoločnosti a hospodárstva.

See Also

Akt EÚ o kybernetickej bezpečnosti

Aktom o kybernetickej bezpečnosti sa posilňuje Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a zriaďuje sa rámec certifikácie kybernetickej bezpečnosti pre produkty a služby.