Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Skupina zainteresovaných strán pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti

Skupina zainteresovaných strán pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti bola zriadená s cieľom poskytovať poradenstvo v strategických otázkach týkajúcich sa certifikácie kybernetickej bezpečnosti.

    Logo skupiny zainteresovaných strán pre spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti

O skupine

Celkovým poslaním skupiny zainteresovaných strán pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti (SCCG) je podporovať a uľahčovať strategické otázky týkajúce sa európskeho rámca certifikácie kybernetickej bezpečnosti. Skupina bude na požiadanie poskytovať agentúre ENISA poradenstvo vo všeobecných a strategických otázkach týkajúcich sa úloh agentúry ENISA týkajúcich sa trhu, normalizácie a certifikácie kybernetickej bezpečnosti.  

Skupina bude tiež pomáhať Európskej komisii pri príprave priebežného pracovného programu Únie uvedeného v článku 47 zákona o Cybsercurity. Vydá stanovisko k priebežnému pracovnému programu Únie a v naliehavých prípadoch poskytne Komisii a Európskej skupine pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti (ECCG) poradenstvo o potrebe dodatočných certifikačných systémov, ktoré nie sú zahrnuté do priebežného pracovného programu Únie.

V súlade s aktom o kybernetickej bezpečnosti bude Európska komisia spolu s agentúrou ENISA spolupredsedať zasadnutiam skupiny zainteresovaných strán pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti. Agentúra ENISA bude takisto zabezpečovať sekretariát skupiny. V zásade by sa skupina mala stretávať trikrát ročne. 

Európska komisia sprístupňuje programy zasadnutí a zápisnice.

Členovia

SCCG sa skladá z najviac 50 členov z rôznych organizácií vrátane okrem iného akademických inštitúcií, spotrebiteľských organizácií, orgánov posudzovania zhody, organizácií, ktoré vyvíjajú normy, spoločností a obchodných združení a iných členských organizácií pôsobiacich v Európe so záujmom o certifikáciu kybernetickej bezpečnosti.

Skupina zahŕňa členov vymenovaných z európskych normalizačných organizácií, ako sú CEN – Európsky výbor pre normalizáciu, Cenelec – Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike, ETSI – Európsky inštitút pre telekomunikačné normy. Do skupiny sú zapojené aj medzinárodné normalizačné orgány, ako sú Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO), Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC) a Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU), Európska spolupráca pre akreditáciu (EA) a Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB).

Prístup k úplnému zoznamu členských organizácií (.pdf)

Stretnutia

SCCG Dokumenty

Najnovšie správy

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Politiky kybernetickej bezpečnosti

Európska únia pracuje na rôznych frontoch s cieľom podporovať kybernetickú odolnosť, chrániť našu komunikáciu a údaje a udržiavať bezpečnosť online spoločnosti a hospodárstva.

Pozri aj

Akt EÚ o kybernetickej bezpečnosti

Aktom o kybernetickej bezpečnosti sa posilňuje Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a zriaďuje sa rámec certifikácie kybernetickej bezpečnosti pre produkty a služby.