Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Success story | Objava

Eksperimentiranje z ZDTI je privedlo do novih razsežnosti v informacijah o trgu dela

Zagotavljanje objektivnih informacij o trgu dela je pomembno za oblikovalce politik in odločevalce, da se zagotovi konkurenčnost Evrope in da znanja in spretnosti delovne sile zadostijo povpraševanju.

people working in a factory

© Smederevac - iStock Getty Images Plus

Ker se velik delež ponudb za zaposlitev oglašuje na spletu, podatki, ki jih vsebujejo, vsebujejo dragocene informacije o sedanjem trgu dela. Uporaba teh podatkov s tehnologijami masovnih podatkov lahko pomaga razumeti na primer trende v zvezi s potrebnimi obstoječimi in nastajajočimi znanji in spretnostmi ter število prostih delovnih mest. Zagotavljanje objektivnih informacij o trgu dela je pomembno za oblikovalce politik in odločevalce, da se zagotovi konkurenčnost Evrope in da znanja in spretnosti delovne sile zadostijo povpraševanju. Pri iskanju novih podatkovno vodenih rešitev orodje Evropske komisije za preskušanje masovnih podatkov pomaga pri preizkušanju dejanskih podatkov pred začetkom razvoja sistema.

Kratka dejstva

 Odlični partnerji

CEDEFOP in Eurostat sta pred približno polovico desetletja ugotovila, da si močno prizadevata za iste podatke, da bi pridobila podoben vpogled v evropski trg dela. Po eni strani je CEDEFOP agencija, ki potrebuje podatke o trgu dela, da bi oblikovalcem politik in drugim akterjem na trgu dela na ravni EU in nacionalni ravni pomagala razumeti trende v ponudbi in povpraševanju po poklicnem delu ter znanjih in spretnostih ter morebitna neravnovesja med njimi. Po drugi strani Eurostat, Statistični urad Evropske unije, pomaga nosilcem politik in odločanja z zbiranjem in zagotavljanjem uradnih statističnih podatkov o družbi, gospodarstvu in okolju EU, vključno z evropskim trgom dela. Obe sta želeli uporabiti spletne oglase za delovna mesta (OJA) za raziskovanje in pridobivanje novih vrst informacij z uporabo tehnologij masovnih podatkov.

Marca 2019 je CEDEFOP uvedel orodje za spletno analizo ponudbe znanj in spretnosti za Evropo (Skills-OVATE), ki je že pri prvem omejenem izvajanju dokazalo potencial sistema za obdelavo in analizo podatkov OJA za povpraševanje po znanjih in spretnostih. Eurostat spodbuja uporabo podatkov ULA s strani nacionalnih statističnih uradov za izboljšanje uradne statistike trga dela, pri čemer od leta 2015 podpira velepodatke ESSnet. Cedefop in Eurostat sta sprejela ukrepe za razširitev strokovnega znanja in spretnosti Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP), da bi ga prilagodila pripravi evropske uradne statistike; ter ga razširiti na raziskovanje številnih drugih virov spletnih podatkov z ustanovitvijo Evropskega spletnega obveščevalnega vozlišča.

Koristi ZDTI

Preden so nacionalni statistični uradi začeli uporabljati orodje Evropske komisije za velepodatke, so poskušali sami zbirati in analizirati podatke OJA, vendar so se srečevali s tehničnimi težavami v zvezi z nezadostno računalniško zmogljivostjo in spominom. Zaradi narave velepodatkov OJA je bila potrebna zanesljivejša infrastruktura, ki jo je združenje BDTI zagotavljalo brezplačno. Združenje BDTI je zagotovilo lahko dostopno preskusno okolje z možnostmi prilagajanja in podpornimi storitvami. Njegove predloge za virtualno okolje delujejo z različnimi viri podatkov, programskimi orodji in tehnikami masovnih podatkov. Združenje BDTI je agencijam omogočilo, da se osredotočijo na zbiranje znanja, vpogleda in vrednosti na podlagi svojih podatkov, namesto da bi si prizadevale za vzpostavitev kompleksnega eksperimentalnega preskusnega prostora. To omogoča oblikovanje hitrih prototipov za preverjanje in preskušanje hipotez, metodologij in vizualizacije podatkov. 

Leta 2019 je skupina BDTI vzpostavila okolje za testiranje podatkov za štirimesečno obdobje in organizirala usposabljanje za izbrane nacionalne statistične urade. Cilj je bil poučevati in opolnomočiti nacionalne statistične urade, da bi raziskali dejanske podatke OJA z nacionalnega vidika. Te podatke je CEDEFOP zbiral več kot eno leto. ZDTI je pripomogla k prihranku časa, stroškov in prizadevanj pri inovacijah in potrjevanju, kateri statistični podatkovni produkti so izvedljivi in vredno razviti v okviru programa Skills-OVATE. V okviru tega izvajanja je združenje BDTI obravnavalo 15 terabajtov podatkov OJA in več milijonov poizvedb.

 

Združenje BDTI nam je zelo pomagalo, saj nam je zelo hitro omogočilo ustrezno okolje za izobraževalni dogodek in nadaljnje raziskovanje podatkov OJA.

Fernando Reis, statistični podatki velepodatkov, Eurostat

Kaj je novo v ULA?

Podatki Oja omogočajo oblikovanje edinstvenih in inovativnih kazalnikov, ki dopolnjujejo tradicionalne uradne statistike. Ne bodo se uporabljale za nadomestitev obstoječih statističnih podatkov, temveč za uvajanje novih razsežnosti v informacije o trgu dela. Tradicionalna sredstva za doseganje statistike vključujejo dolgotrajnejše postopke z anketami, ki raziskujejo delovno silo (stran ponudbe) in prosta delovna mesta (na strani povpraševanja). Podatki Oja prinašajo statistične podatke v skoraj realnem času ter več podrobnosti o znanjih in spretnostih ter povpraševanju po njih.

Več koristi za statistiko, ki temelji na velepodatkih ULA:

  • Se lahko pripravijo pogosteje in hitreje kot tradicionalna statistika (sproščena četrtletno).
  • Zagotavlja informacije o opuščenih delovnih mestih v tradicionalnih kanalih, npr. na mednarodnih delovnih mestih.
  • Učinkovit način za preučevanje celo podnacionalnih trgov dela
  • Možnost pridobivanja podrobnejših informacij o nazivu, poklicu, spretnostih in lokaciji

Delovanje sklada

Za pridobivanje podatkov iz ULA je treba digitalni odtis, ki ga podjetja pustijo na spletnem trgu dela, pretvoriti v 10 ustreznih statističnih spremenljivk. Ker se noben od zbranih in analiziranih podatkov ne nanaša na osebne informacije, sistem ne spada na področje uporabe zakonodaje EU o varstvu podatkov. Dve vrsti zbranih podatkov sta:

  • Strukturirani podatki v podatkovnih poljih, kot sta lokacija delovnega mesta in datum objave, ki jih hitro zberejo strgalniki podatkov.
  • Naravni jezik je v prostem besedilu. Tukaj se umetna inteligenca, ki združuje obdelavo naravnega jezika (NLP) in algoritme strojnega učenja, uporablja za čiščenje prostega besedila in pridobivanje ustreznih podatkov o poklicu, zahtevani izobrazbi in spretnostih, plači itd.

Združenje BDTI je pomagalo načrtovati bolj ciljno usmerjeno uporabo virov pri širitvi spretnosti in znanja na statistiko ter izpopolniti tehnične zahteve za njihovo pripravo. NSU so na primer vedeli, da se OJA ne prevaja vedno v prosta delovna mesta. Prosto delovno mesto se lahko oglašuje na več platformah, za enim ULA pa je lahko več prostih delovnih mest. Delovna skupina zahvaljujoč ZDTI bolje razume, kako vzpostaviti metodo za izračun kazalnikov brez pristranskosti, preden si vzame čas in si prizadeva za kodiranje funkcionalnosti v orodju Skills-OVATE.

Naslednji koraki

V sistemu Skills-OVATE se zdaj zbirajo podatki OJA iz vseh držav članic EU in več kot 94,000 spletnih strani, vključno z javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ), zasebnimi službami za zaposlovanje, agencijami za zaposlovanje, spletišči podjetij in spletnimi časopisi. Pričakuje se, da bo OVATE v celoti operativen pozneje v letu 2020 in bo zagotovil enoten, centraliziran vseevropski sistem za vse deležnike na vseh ravneh: EU, nacionalni in regionalni. 

Naslednji koraki za spletno obveščevalno vozlišče vključujejo vzpostavitev postopkov spremljanja kakovosti podatkov, opredelitev modela upravljanja in razširitev sistema za obsežno pripravo uradne statistike na področju informacij o trgu dela in širše. Vozlišče bo temeljilo na sistemu Skills-OVATE in spodbujalo sodelovanje med nacionalnimi statističnimi uradi, ki se je začelo z okoljem BDTI in usposabljanjem.