Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopasovne povezave na Češkem

V nacionalnem načrtu za razvoj zelo visokozmogljivih omrežij, odobrenem marca 2021, je opredeljen strateški pristop Češke republike k izgradnji zelo visokozmogljivih omrežij.

Povzetek razvoja širokopasovnih povezav na Češkem

Nacionalni načrt za razvoj zelo visokozmogljivih omrežij opredeljuje strateški pristop Češke republike k izgradnji zelo visokozmogljivih omrežij. S ciljno usmerjeno javno podporo bo poudarek na zalednem omrežju in dostopovnih omrežjih.

Nacionalna strategija in politika na področju širokopasovnih povezav

Pristojni organi

 • Ministrstvo za industrijo in trgovino (Ministerstvo průmyslu a obchodu) je glavni pristojni organ za širokopasovno strategijo in politike.
 • Ministrstvo za notranje zadeve (Ministerstvo vnitra) opravlja naloge, namenjene e-upravi, elektronskemu podpisu in digitalizaciji državne uprave.
 • Ministrstvo za promet (Ministerstvodopravy)sodeluje pri izvajanju nacionalnega načrta za širokopasovne povezave.
 • Češki urad za telekomunikacije (Českýtelekomunikační úřad) ureja, zbira podatke in z njimi povezane statistične podatke v zvezi z razvojem širokopasovnih povezav v državi.

Glavni cilji razvoja širokopasovnih povezav

Nacionalni načrt za razvoj zelo visokozmogljivih omrežij je bil odobren 1. marca 2021. V načrtu so navedeni potrebni predpogoji za spodbujanje naložb v zelo visokozmogljiva omrežja in opredelitev strateških postopkov za izgradnjo teh omrežij, hkrati pa zagotavlja neposredno podporo iz javnih virov, hkrati pa zmanjšuje motnje na trgu.

Načrt določa strateške cilje in prednostne naloge za razvoj zelo visokozmogljivih omrežij:

 1. Izgradnja trdne, varne in zanesljive infrastrukture za elektronske komunikacije (VHCN), predvsem za vse spodbujevalce socialno-ekonomskega razvoja in območja brez take infrastrukture.
 2. Ustvariti pogoje za zagotavljanje visokohitrostnega internetnega dostopa prek zelo visokozmogljivega omrežja na podeželskih in mestnih območjih: a) dostop do hitrosti prenosa vsaj 100 Mb/s z možnostjo nadgradnje na 1 Gb/s za vsa gospodinjstva, b) dostop do minimalne gigabitne hitrosti (simetrične) za podjetja, državno upravo, lokalne samouprave in socialno-ekonomske subjekte.
 3. Ustvariti ustrezne pogoje za gradnjo nejavnih zelo visokozmogljivih omrežij
 4. Ustvariti ustrezne pogoje za visokohitrostni dostop do interneta za gospodinjstva na podeželskih območjih z izjemno težkimi možnostmi za upravljanje elektronskih komunikacijskih omrežij, npr. na območjih, kjer pričakovani prihodki iz poslovanja ne krijejo operativnih stroškov operaterjev.
 5. Ustvariti ustrezne pogoje za povezovanje občin z zelo visokozmogljivimi omrežji
 6. Zagotovitev optimalnega razvoja omrežij 5G na vseh mestnih in podeželskih območjih ter vzdolž glavnih prometnih koridorjev.
 7. Ustvariti ustrezne pogoje za nadaljnjo pokritost ozemlja Češke republike z mobilnimi storitvami na redko poseljenih območjih.
 8. Ustvariti ustrezne pogoje za pokrivanje železniških koridorjev, vključno s predori, z mobilnimi omrežji.
 9. Zagotavljanje ciljno usmerjene podpore iz javnih sredstev za postavitev zelo visokozmogljivih omrežij v skladu z načelom tehnološke nevtralnosti na belih lisah, kjer operaterji ne nameravajo vlagati v tako infrastrukturo.
 10. Poiščite možnosti za kritje operativnih stroškov, zlasti za spodbujevalce socialno-ekonomskega razvoja.

Češka je že razvila hrbtenično optično infrastrukturno omrežje do ravni okrožnih mest, zato bosta nadaljnji razvoj in morebitna subvencijska podpora usmerjena predvsem v odsotne vmesne povezovalne povezave in dostopovne dele omrežij. Zato bo podpora iz javnih virov usmerjena na dve hierarhično najnižji ravni omrežja, da bi se ustvarile povezovalne točke, ki bi imele zadostno zmogljivost za zagotovitev strateških ciljev, in zgradila dostopovna omrežja s parametri zelo visokozmogljivih omrežij (v idealnem primeru z uporabo optične infrastrukture).

Digitalna Češka 3 je bila sprejeta leta 2018 in je sestavljena iz sklopa konceptov, ki zagotavljajo dolgoročno blaginjo Češke republike v okolju sedanje digitalne revolucije. Ta strategija je sestavljena iz glavnih ciljev treh delnih strategij: (1) Sodelovanje Češke republike v Evropski uniji na področju digitalne agende, (2) Digitalna javna uprava ter (3) Priprava in interakcija češke družbe in gospodarstva za potrošnjo digitalizacije.

Strateški dokument Izvajanje in razvoj omrežij 5G na Češkem je bil odobren januarja 2020. V njem je določena nacionalna strategija za uvedbo 5G v prihodnjih letih. Je del koncepta digitalne Češke republike in inovacijske strategije Češke republike za obdobje 2019–2030.

Ukrepi in finančni instrumenti

Širokopasovno kartiranje: češki urad za telekomunikacije (CTU) je vzpostavil spletišče za kartiranje infrastrukture. Kartiranje je zagotovljeno na ravni tako imenovanih „osnovnih poravnalnih enot“. Za te enote se oceni, ali je lokacija primerna za javno subvencijo. Kar zadeva kartiranje pokritosti, se razlikujejo tri skupine pasovnih širin: do 30 Mbps, 30-100 Mbps, 100 Mbps in več. Obstoječe in načrtovane mreže (napoved za tri leta) je treba vključiti v podatkovno zbirko.

V nacionalnem načrtu za razvoj zelo visokozmogljivih omrežij je naložbena vrzel za zaledna in dostopovna omrežja ocenjena na 15,3 milijarde CZK (0,58 milijarde EUR). Na podlagi 75-odstotne stopnje sofinanciranja znaša načrtovana javna podpora približno 11,5 milijarde CZK. Načrt predvideva ukrepe na strani ponudbe in povpraševanja. Predvidena je uporaba sredstev iz več virov financiranja: Integrirani regionalni operativni program (IROP) za obdobje 2021–2027, program Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE 2), program za digitalno Evropo, Sklad za pravični prehod (SPP), InvestEU ter mehanizem za okrevanje in odpornost.

Pomemben vidik nacionalnega načrta za razvoj zelo visokozmogljivih omrežij je zemljevid pokritosti z infrastrukturo, ki prikazuje območja brez dostopa do zelo visokozmogljivih omrežij in na katerih jih zasebni operaterji ne nameravajo zgraditi.

Časovni načrt za izvajanje nabora orodij za povezljivost: ugotovljeno je bilo število reform, na primer za uvedbo izjem od dovoljenj in hitrih postopkov za postavitev omrežja, spodbujanje uporabe elektronskih postopkov za oddajo vlog za dovoljenja in vzporednega spravnega mehanizma v primeru sporov glede dostopa do infrastrukture.

Načrt za okrevanje in odpornost: V komponenti 1.3 načrta so opisane reforme in naložbe v povezljivost s skupnim proračunom v višini približno 227 milijonov EUR. Naložbe v zelo visokozmogljiva omrežja so usmerjene v oddaljena območja, kjer tržne rešitve niso dobičkonosne. Do leta 2026 naj bi dostop do gigabitne povezljivosti dobilo 23 000 novih enot. Z načrtovanimi ukrepi naj bi se izboljšali digitalni tehnični zemljevidi in spremljanje kakovosti povezljivosti ter uvedla zakonodaja za lažjo uvedbo širokopasovnih povezav. Cilj komponente 1.3 je razviti ekosistem 5G za tehnologijo 5G na prometnih koridorjih, vključno s čezmejnimi odseki. Načrt za okrevanje in odpornost predvideva opremljanje 350 železniških vagonov s ponavljalniki ali pasivnimi stenami za signale 5G. Načrt naj bi spodbudil raziskave na področju aplikacij 5G, zlasti v avtomobilskem sektorju. 5G bi bilo treba uvesti tudi v oddaljenih regijah.

Podatki o širokopasovnem razvoju in tehnologijah na Češkem

Najnovejši podatki o pokritosti s širokopasovnimi povezavami, naročninah in gostotah, pokritosti z različnimi širokopasovnimi tehnologijami in stroških so na voljo v poročilih o pregledu stanja in poročilih za posamezne države v okviru indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI).

Dodelitev spektra za brezžične širokopasovne povezave

Podrobnosti o usklajenih dodelitvah spektra so na voljo v evropskem observatoriju 5G.

Publikacije in dokumenti za medije na nacionalni ravni in ravni EU

angleščini

češčini

Kontaktni podatki

BCO Češka (nacionalni kompetenčni urad za širokopasovne povezave): Ministrstvo za industrijo in trgovino (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

Naslov: Na Františku 1039/32, 110 15 Staré Město, Češka
Kontakt po elektronski pošti
Telefon: +420 602 118 614
Spletna stran

Ministrstvo za notranje zadeve (Ministerstvo vnitra)

Naslov: Nad Stolou 3, 17000 Praga 7, Češka
republika Kontakt preko e-pošte
Telefon: +420 974 811 111
Spletna stran

Češki urad za telekomunikacije (Český telekomunikační úřad)

Naslov: Sokolovská 219, 19000 Praha 9, Češka republika
Kontakt preko e-pošte
Telefon: +420 224 004 111
Spletna stran

Zadnje novice

Evropski teden regij in mest: Premostitev digitalnega razkoraka s podpiranjem digitalne infrastrukture za pametne in trajnostne regije

Delavnica na temo pametne in trajnostne rasti za regije obravnava ključno vprašanje digitalnega razkoraka ter preučuje njegove posledice za socialno kohezijo in splošno rast v Evropski uniji.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Povezane vsebine

Širša slika

Širokopasovne povezave v državah EU

Poiščite aktualne informacije o razvoju širokopasovnih povezav v vsaki državi ter nacionalne strategije in politike za razvoj širokopasovnih povezav.

Glej tudi

Širokopasovne povezave na Švedskem

Švedski nacionalni načrt za širokopasovne povezave, sprejet leta 2016, ima vizijo popolnoma povezane Švedske ter cilje glede pokritosti z mobilnimi omrežji in visokohitrostnih širokopasovnih povezav za gospodinjstva in podjetja.

Širokopasovne povezave v Sloveniji

Slovenija se pri razvoju širokopasovnih omrežij odloča za tehnološko nevtralnost in tržno dinamiko, zlasti konkurenco na področju infrastrukture in storitev.

Širokopasovne povezave na Portugalskem

Agenda Portugal Digital in nacionalna strategija za povezljivost v zelo visokozmogljivih elektronskih komunikacijskih omrežjih za obdobje 2023–2030 oblikujeta razvoj digitalne infrastrukture na Portugalskem.

Širokopasovne povezave na Nizozemskem

Vsa gospodinjstva na Nizozemskem bi morala imeti možnost dostopa do širokopasovnih omrežij s hitrostjo vsaj 100 Mb/s, velika večina pa bi morala do leta 2023 izkoristiti hitrost 1 Gb/s.

Širokopasovne povezave v Luksemburgu

Razvoj komunikacijske infrastrukture s ciljem gigabitnega širokopasovnega dostopa po vsej državi je ena od prednostnih nalog luksemburškega vladnega programa.

Širokopasovne povezave v Litvi

Litva namerava do leta 2027 podeželskim območjem zagotoviti hitrosti 100 Mb/s in podpreti cilje gigabitne družbe za leto 2025.

Širokopasovne povezave v Latviji

Latvija podpira cilje gigabitne družbe in si prizadeva za hitrosti 100 Mb/s, ki jih je mogoče nadgraditi v gigabitne, za mestna in podeželska območja ter pokritost z omrežjem 5G za vsa velika mestna območja.

Širokopasovne povezave v Italiji

Cilj italijanske strategije za ultraširokopasovne povezave do gigabitne družbe je vsem zagotoviti gigabitno povezljivost do leta 2026.

Širokopasovne povezave na Irskem

Nacionalni širokopasovni načrt za Irsko predvideva, da bodo do leta 2026 vsi prostori na Irskem imeli dostop do visokohitrostnih širokopasovnih povezav.

Širokopasovne povezave na Madžarskem

Cilj madžarske nacionalne strategije za digitalizacijo za obdobje 2021–2030 je doseči cilj, da bi bilo do leta 2030 95 % gospodinjstev pokritih z gigabitnimi omrežji.

Širokopasovne povezave v Grčiji

Nacionalni načrt za širokopasovne povezave za obdobje 2021–2027 spodbuja uporabo fiksnih zelo visokozmogljivih omrežij in omrežij 5G. Grška Biblija o digitalni preobrazbi za obdobje 2020–2025 poudarja povezljivost kot eno od petih strateških osi in priznava cilje gigabitne družbe...

Širokopasovne povezave v Nemčiji

Koalicijski sporazum nemške zvezne vlade iz leta 2021, digitalna strategija in gigabitna strategija iz leta 2022 dajejo prednost nacionalni oskrbi z omrežji FTTH in 5G.

Širokopasovne povezave v Franciji

Nacionalni program za širokopasovne povezave France Très Haut Débit določa cilj hitrega širokopasovnega dostopa za vsa gospodinjstva do leta 2022 in optičnega dostopa za vse do leta 2025.

Širokopasovne povezave na Finskem

Finski organi dajejo prednost uvedbi optičnega omrežja, ki temelji na konkurenci, s pomočjo javnih sredstev za slabo pokrita območja in svetovanja lokalnim občinam o tem, kako vzpostaviti širokopasovna omrežja.

Širokopasovne povezave v Estoniji

Estonija je vzpostavila osnovno širokopasovno pokritost po vsej državi. Estonska digitalna agenda določa ambiciozne cilje za leto 2030.

Širokopasovne povezave na Danskem

Številne politične pobude, katerih cilj je pokritost s fiksnimi in mobilnimi širokopasovnimi povezavami po vsej državi, podpirajo danske širokopasovne cilje. Vlada si prizadeva, da bi Danska postala vodilna na digitalnem področju, in sicer z vzpostavitvijo temeljev, na katerih bi...

Širokopasovne povezave na Cipru

Ciprski načrt za širokopasovne povezave določa strateške cilje za obdobje 2021–2025 ter vključuje zakonodajne in regulativne ukrepe ter praktično podporo za razvoj širokopasovne infrastrukture.

Širokopasovne povezave na Hrvaškem

Hrvaški nacionalni načrt za razvoj širokopasovnih povezav za obdobje 2021–2027 ustreza ciljem evropske gigabitne družbe za leto 2025 in delno digitalnim ciljem za leto 2030.

Širokopasovne povezave v Bolgariji

Nacionalni načrt širokopasovne infrastrukture za dostop naslednje generacije „Povezana Bolgarija“ in politika o elektronskih komunikacijah sta bila posodobljena in sprejeta avgusta 2020.

Širokopasovne povezave v Belgiji

Belgijska strategija za širokopasovne povezave je vključena v širšo strategijo politike Digitalna Belgija. Cilj nacionalnega načrta za fiksne in mobilne širokopasovne povezave je odpraviti preostala bela območja, kjer visokohitrostne storitve niso na voljo. Belgija z znižanjem...

Širokopasovne povezave v Avstriji

Avstrijska širokopasovna strategija se osredotoča na oskrbo z gigabitnimi povezavami (fiksnimi in mobilnimi) po vsej državi do leta 2030.