Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopasovni glosar

To je neizčrpen seznam izrazov, ki se nanašajo na širokopasovne povezave.

KAJ? -NE.

3LOM

Trislojni odprti model

5G

Brezžična tehnologija pete generacije za digitalna celična omrežja

 

A

Dostop (do opreme, objektov, storitev itd.)

Dajanje naprav in/ali storitev na voljo drugemu podjetju pod določenimi pogoji na izključni ali neizključni podlagi za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev, tudi kadar se uporabljajo za zagotavljanje storitev informacijske družbe ali storitev radiodifuznih vsebin. Med drugim zajema: dostop do omrežnih elementov in pripadajočih naprav, ki lahko vključuje priključitev opreme, s fiksnimi ali nefiksnimi sredstvi (zlasti dostop do krajevne zanke ter naprav in storitev, potrebnih za zagotavljanje storitev prek krajevne zanke); dostop do fizične infrastrukture, vključno s stavbami, kanali in drogovi; dostop do ustreznih sistemov programske opreme, vključno s sistemi operativne podpore; dostop do informacijskih sistemov ali podatkovnih zbirk za prednaročanje, zagotavljanje, naročanje, vzdrževanje in popravilo zahtevkov ter zaračunavanje; dostop do prevajanja številk ali sistemov z enakovredno funkcionalnostjo; dostop do fiksnih in mobilnih omrežij, zlasti za gostovanje; dostop do sistemov s pogojnim dostopom za digitalne televizijske storitve in dostop do virtualnih omrežnih storitev.

ADC – stroški primanjkljaja dostopa

Kritje vrzeli med tarifo in stroški – primanjkljaj pri dostopu nastane, kadar tarifa, določena za dostop, ne krije stroškov zagotavljanja dostopa.

ADSL – Asimetrična digitalna naročniška linija

Tehnologija, ki omogoča, na primer, hiter dostop do interaktivnih širokopasovnih storitev in video na zahtevo prek bakrene žice, ki se uporablja v obstoječi lokalni telefonski zanki, ADSL v svoji „2+“ iteraciji podpira enosmerni prenos z bitno hitrostjo do 24 Mbps na enem paru bakrenih žic in naročnikom omogoča povezavo s podatkovnimi omrežji in internetom s hitrostjo od 50 do 200-krat hitreje od trenutnih analognih modemov, ki delujejo pri 28,8 Kb/s.

ADS – Vsi dielektrični samopodporni kabel

Vrsta kabla iz optičnih vlaken, ki je dovolj močan, da se podpira med strukturami brez uporabe prevodnih kovinskih elementov. Uporabljajo ga električna komunalna podjetja kot komunikacijski medij.

Alom – Active-layer open model

A – Dostopno vozlišče

Aon – aktivno optično omrežje

Tehnologija za FTTH/FTTB (tudi Ethernet point-to-point)

API – vmesnik aplikacijskega programa

  1. API pomeni programske vmesnike med aplikacijami, ki jih dajo na voljo izdajatelji televizijskih programov ali ponudniki storitev, in viri v izboljšani digitalni televizijski opremi za digitalne televizijske in radijske storitve. API – znan tudi kot srednja programska oprema – je osnovni tehnični objekt za funkcije, kot so elektronski programski vodnik, osebni video snemalniki na trdem disku in vse interaktivne televizijske storitve, ne glede na to, ali gre za izboljšane storitve oddajanja vrtiljaka, ki izhajajo iz teleteksta, ali popolnoma interaktivne storitve z uporabo povratnega kanala. API-je je mogoče razvrstiti v dve vrsti, tiste, ki so intenzivnejše računske, na podlagi izvedbenega motorja in tiste, ki so deklarativne, na podlagi predstavitvenih motorjev. Do danes so bili naslednji API-ji standardizirani s strani evropskega organa, MHEG 5 in Multimedia Home Platform (MHP). Drugi so Odprta TV, Liberate.
  2. Vmesnik za aplikacijsko programiranje – je protokol, ki naj bi ga komponente programske opreme uporabljale kot vmesnik za medsebojno komunikacijo. API lahko vključuje specifikacije za rutine, podatkovne strukture, objektne razrede in spremenljivke.

Pripadajoči objekti

Te povezane storitve, fizično infrastrukturo in druge naprave ali elemente, povezane z elektronskim komunikacijskim omrežjem in/ali elektronsko komunikacijsko storitvijo, ki omogočajo in/ali podpirajo zagotavljanje storitev prek tega omrežja in/ali storitve ali imajo potencial za to, in med drugim vključujejo stavbe ali vhode v stavbe, napeljave stavb, antene, stolpe in druge podporne konstrukcije, kanale, kanale, drogove, vstopne jaške in omare.

Povezane storitve

Tiste storitve, povezane z elektronskim komunikacijskim omrežjem in/ali elektronsko komunikacijsko storitvijo, ki omogočajo in/ali podpirajo zagotavljanje storitev prek navedenega omrežja in/ali storitve ali lahko to storijo in vključujejo med drugim prevajanje številk ali sisteme z enakovredno funkcionalnostjo, sisteme s pogojnim dostopom in elektronske programske vodnike ter druge storitve, kot so storitev identitete, lokacije in prisotnosti.

ASP – Ponudnik aplikacijskih storitev

ATM – Asinhroni način prenosa

Tehnologija širokopasovnega prenosa, ki zagotavlja hrbtenico svetovnega telekomunikacijskega omrežja. ATM prekine pretok informacij v majhne celice fiksne dolžine 53 bajtov. Celice katere koli vrste prometa – glas, večpredstavnost, podatki ali videoposnetki – se lahko prepletajo med seboj. ATM deluje pri hitrostih 25, 155 in 622 Mbps.

 

B

nazaj na vrh

Pasovna širina

Pasovna širina je zmogljivost omrežja ali drugega komunikacijskega kanala za prenos podatkov, merjena v bps.

Backhaul

Srednji del širokopasovnega omrežja, ki povezuje lokalni dostop do jedrnega internetnega omrežja. Tehnično je povezava od glave kabla do mednarodnega stikalnega centra.

Črna območja

Območja, na katerih sta prisotna vsaj dva konkurenčna visokozmogljiva širokopasovna omrežja.

BCO – Kompetenčni urad za širokopasovna omrežja

BEREC – Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije

BEREC in Urad BEREC sta bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 za pomoč Komisiji in nacionalnim regulativnim organom (NRO) pri izvajanju regulativnega okvira EU za elektronske komunikacije, za svetovanje na zahtevo in na lastno pobudo evropskim institucijam ter za dopolnitev regulativnih nalog, ki jih na nacionalni ravni izvajajo regulativni organi, vse z namenom vzpostavitve notranjega trga za elektronske komunikacije. BEREC sestavlja 27 nacionalnih regulativnih organov.

Bitni tok

Mehanizem za zagotavljanje dostopa do omrežja na aktivni plasti; izraz izvira iz tehnologije DSL, zlasti v zvezi z dostopom do vertikalno integriranega omrežja, vendar se uporablja v širšem kontekstu širokopasovnih omrežij.

Dostop do bitnega toka

  1. Oblika nefizičnega ali virtualnega dostopa do omrežja.
  2. Storitev, ki jo zagotavlja prvotni operater, pri čemer novi udeleženec odda stranki v najem visokohitrostno dostopno povezavo.

Širokopasovna povezava

Izraz, ki se uporablja za telekomunikacijske sisteme visoke hitrosti, tj. tiste, ki lahko hkrati podpirajo več formatov informacij, kot so govorne storitve, podatkovne storitve visoke hitrosti in video storitve na zahtevo.

 

C

nazaj na vrh

Pristanek kabla desno

Se nanaša na pravila, ki veljajo za pristajanje podmorskega kabla v državi.

CAPEX

Naložbe v osnovna sredstva

CEBF – Sklad za širokopasovno povezovanje Evrope

CCN – Vsebinsko osredotočeno mreženje

Vsebinsko osredotočeno mreženje je izraz, ki se uporablja za informacijsko osredotočeno mreženje (ICN). Glej vnos na ICN.

ccTLD – domena najvišje ravni kode države

Je internetna vrhnja domena, ki se običajno uporablja ali je rezervirana za državo (suverena država odvisnega ozemlja, npr. fr.nl).

CDMA – Code-Division Multiple Access

Code-Division Multiple Access je digitalna celična tehnologija, ki uporablja tehnike širjenja spektra. CDMA ne dodeli posebne frekvence vsakemu uporabniku. Namesto tega vsak kanal uporablja celoten spekter, ki je na voljo. Posamezni pogovori so kodirani s psevdo-naključnim digitalnim zaporedjem. CDMA je vojaška tehnologija, ki so jo med drugo svetovno vojno prvič uporabili angleški zavezniki, da bi preprečili nemške poskuse motenj prenosa. Zavezniki so se odločili, da bodo namesto enega prenašali več frekvenc, zaradi česar so Nemci težko prevzeli celoten signal.

IPE – Instrument za povezovanje Evrope

IPE-DSI – Instrument za povezovanje Evrope – infrastruktura za digitalne storitve

CIP – Zaščita kritične infrastrukture

Programi, dejavnosti in interakcije, ki jih lastniki in upravljavci uporabljajo za zaščito svoje kritične infrastrukture.

Programska oprema v oblaku

Računalništvo v oblaku omogoča uporabnikom dostop do programskih aplikacij, ki se izvajajo na skupnih računalniških virih prek interneta.

Koaksialni kabel

Zaščiten in izoliran bakreni kabel, ki ga večinoma uporabljajo podjetja za kabelsko televizijo in tudi za računalniška omrežja. Koaksialni kabel naj bi zmanjšal motnje pri električnih in radijskih prenosih.

COCOM

Cocom pomaga Komisiji pri izvajanju njenih izvršilnih pooblastil v skladu z regulativnim okvirom in uredbo o domene.eu najvišje ravni. Cocom opravlja svojo funkcijo s svetovalnimi in regulativnimi postopki v skladu s sklepom Sveta o komitologiji. Poleg tega Cocom zagotavlja platformo za izmenjavo informacij o razvoju trga in regulativnih dejavnostih.

Kolokacija

Zagotavljanje fizičnega prostora in tehničnih zmogljivosti, potrebnih za razumno namestitev in povezavo ustrezne opreme upravičenca.

Bakrene žice

Baker je električni vodnik, ki se uporablja v telekomunikacijah. Tehnologija DSL temelji na bakrenih žicah. Hitrost prenosa je odvisna od dolžine in kakovosti bakrene žice od razdelilne točke do stavbe.

 

D

nazaj na vrh

Digitalni razkorak

Digitalni razkorak je prepad med tistimi deli prebivalstva, ki imajo dostop do interneta in drugih digitalnih tehnologij, in tistimi deli prebivalstva, ki tega nimajo. Zaskrbljujoče je, da bodo skupine brez digitalnega dostopa (zaradi visokih stroškov, pomanjkanja znanj in spretnosti, lokacije ali kombinacije teh) zapostavljene, ker bodo na spletu na voljo številne storitve (tako komercialne kot vladne), ki bodo zamudile priložnosti v življenju in na delovnem mestu.

Digitalna dividenda

Digitalna dividenda se nanaša na radijski spekter, ki postane na voljo zaradi prehoda prizemne televizijske radiodifuzije z analogne na digitalno tehnologijo, ki bolj učinkovito uporablja spekter. To je edinstvena in enkratna priložnost za povečanje zmogljivosti za zagotavljanje novih in inovativnih radiodifuzijskih in brezžičnih komunikacijskih storitev.

Dae – Evropska digitalna agenda

DBO – Oblikovanje, gradnja in upravljanje

DOCSIS – Specifikacija vmesnika podatkov nad kabelskim sistemom

Rešitev za kabelsko televizijo

DSL – Digitalna naročniška linija

DSLAMs – Digitalna naročniška linija multiplekserji

Omrežna naprava, ki se pogosto nahaja v telefonskih izmenjavah, ki povezuje več vmesnikov digitalne naročniške linije (DSL) z visokohitrostnim digitalnim komunikacijskim kanalom z uporabo multipleksnih tehnik. Asimetrični: s hitrejšimi hitrostmi prenosa kot hitrosti nalaganja. Simetrično: enake hitrosti prenosa in nalaganja.

E

nazaj na vrh

EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Evropska komisija – Evropska komisija

Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah – Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah

EFSI – Evropski sklad za strateške naložbe

EIB – Evropska investicijska banka

ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

ESS – Evropski socialni sklad

Skladi ESI – Evropski strukturni in investicijski skladi

 

F

nazaj na vrh

Finančni instrumenti

Finančni instrumenti so posojila, jamstva, podpora EU projektnim obveznicam ali namenski delniški skladi. V primerjavi s tradicionalnim instrumentom nepovratnih sredstev imajo finančni instrumenti prednost, da pritegnejo več dodatnih naložb (sredstvo). Za podporo Instrumentu za povezovanje Evrope (IPE) za izgradnjo širokopasovnih povezav Komisija načrtuje čim večjo uporabo finančnih instrumentov.

Fiksna brezžična

Brezžične komunikacijske naprave ali sistemi, ki se uporabljajo za povezavo dveh fiksnih lokacij z radijsko ali drugo brezžično povezavo

FTTB – Fibre to the Building

(običajno MDU), infrastruktura prve milje. Vlakno je položeno vse do stavbe.

FTTC – Fibre to the Cabinet

(od katerega se začne povezava v prvem kilometru), lokalna infrastruktura. Vlakna, položena na omarico, z bakrenimi žicami, ki zaključujejo povezavo.

Besedilo pesmi Fibre to the Home – FTTH

Tehnologija, katere namen je nadomestiti tehnologije xDSL z namestitvijo optičnih vlaken za potrošnika, kjer so vlakna položena vse do doma. Manj ambiciozni različici sta FTTC (Fibre to The Curb) in FTTB (Fibre to the Building).

FTTX

Širokopasovna omrežna arhitektura z uporabo optičnih vlaken za ustvarjanje širokopasovnega omrežja za zadnjo miljo.

 

G

nazaj na vrh

Gbps – Gigabits na sekundo

BDP – bruto domači proizvod

GPON – Gigabitno pasivno optično omrežje

Tehnologija deljenega dostopa za FTTH/FTTB (ITU-T G.984)

GPS – Globalni sistem za določanje položaja

Siva območja

Območja z eno samo visoko zmogljivo širokopasovno infrastrukturo ali enim ponudnikom infrastrukture.

Vodnik za naložbe v širokopasovna omrežja

Priročnik je namenjen pomoči upravnim organom skladov EU pri načrtovanju in izvajanju širokopasovnih projektov, ki se financirajo v okviru politik EU za regionalni razvoj in razvoj podeželja. Priročnik temelji na vprašanjih v zvezi s politiko, regulativnimi, naložbenimi in tehnološkimi vprašanji, vključno s prednostmi in pomanjkljivostmi različnih naložbenih modelov za učinkovite in uspešne intervencije javnega sektorja v širokopasovnih dostopovnih omrežjih naslednje generacije.

 

H

nazaj na vrh

HDTV – TV visoke ločljivosti

HFC – hibridna vlakna-koaksialni

Kombinacija optičnih vlaken in koaksialnega kabla.

Visokohitrostna širokopasovna povezava

Visokohitrostna širokopasovna povezava je širokopasovna storitev, ki se zagotavlja prek omrežja naslednje generacije (NGN).

Visokohitrostna storitev bitnega toka

Storitev, ki jo zagotavlja prvotni operater, pri čemer novi udeleženec odda stranki v najem visokohitrostno dostopno pot. Prvotni operater zagotavlja in vzdržuje prenosne sisteme (npr. modem ADSL na lokalni izmenjavi), ki so potrebni za zagotavljanje poti dostopa.

HiperLAN – visoko zmogljivo radijsko lokalno omrežje

HPC – visokozmogljivostno računalništvo

HSPA – Visokohitrostni Packet Access

Razširitev standarda UMTS, ki omogoča hitrejši prenos podatkov.

 

I

nazaj na vrh

IKT – Informacijska in komunikacijska tehnologija

Prvotni operaterji (incumbents)

Telekomunikacijske organizacije so podelile posebne in izključne pravice s strani držav članic ali javnih operaterjev, ki so imeli dejanski monopol pred liberalizacijo. Nekdanji monopol, ki ima še vedno prevladujoč tržni delež.

IoT – internet stvari

Koncept, s katerim so povezani predmeti različnih vrst (od gospodinjskih aparatov do uličnega pohištva, od senzorjev pametnih mest do osebnih telesnih omrežij).

IPTV – Internet Protocol Televizija

IRU

Neodtujljiva pravica do uporabe

ISP – Ponudnik internetnih storitev

npr. SP, ki zagotavlja internetno storitev.

ITU – Mednarodna telekomunikacijska zveza

Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) je agencija Združenih narodov za vprašanja informacijske in komunikacijske tehnologije, ITU usklajuje skupno globalno uporabo radijskega spektra in vzpostavlja svetovne standarde, ki spodbujajo medsebojno povezovanje širokega spektra komunikacijskih sistemov.

IXP – Internet Exchange Point

Fizična infrastruktura, prek katere ponudniki internetnih storitev in omrežja za dostavo vsebin izmenjujejo internetni promet med svojimi omrežji.

K

Kbps

Kilobiti na sekundo

 

L

nazaj na vrh

Lokalna zanka

Fizični zvit bakreni vezje, ki povezuje omrežno priključno točko v naročnikovih prostorih z glavnim razdelilnim okvirom ali enakovredno napravo v fiksnem javnem telefonskem omrežju. Krajevna zanka lahko vključuje tudi optične elemente. Fizični vezje, ki povezuje omrežno priključno točko z razdelilnim okvirom ali enakovredno napravo v fiksnem javnem elektronskem komunikacijskem omrežju.

LLU – Razvezovanje krajevne zanke

Postopek zagotavljanja ločenega dostopa do omrežne infrastrukture (pasivno-plastni dostop).

Lokalna podzanka

Delna krajevna zanka, ki povezuje omrežno priključno točko v prostorih naročnika s koncentracijsko točko ali določeno vmesno dostopovno točko v fiksnem javnem telefonskem omrežju.

Dolgoročni dodatni stroški (LRIC)

Stroški, ki so neposredno povezani s proizvodnjo povečanja poslovanja, tj. dodatni stroški opravljanja storitve, ki presegajo stanje, v katerem storitev ni bila opravljena, ob predpostavki, da vse druge proizvodne dejavnosti ostanejo nespremenjene. „Dolgoročno“ pomeni, da so vsi proizvodni dejavniki, vključno s kapitalsko opremo, spremenljivi glede na spremembe v povpraševanju zaradi sprememb obsega ali strukture proizvodnje, zato se vse naložbe štejejo za spremenljive stroške.
Pristop modeliranja LRIC „od spodaj navzgor“ razvija stroškovni model, ki temelji na pričakovanem povpraševanju naročnikov in prometa; nato modelira učinkovito omrežje, ki je potrebno za zadovoljitev pričakovanega povpraševanja, in oceni s tem povezane stroške v skladu s teoretičnim modelom omrežnega inženiringa. Namen modela od spodaj navzgor je izračunati stroške na podlagi učinkovitega omrežja z uporabo najnovejše tehnologije, ki se uporablja v velikih omrežjih. Ta pristop se razlikuje od pristopa modeliranja od zgoraj navzdol, ki temelji na računovodskih izkazih podjetja. Pri hibridnem modeliranju je model od spodaj navzgor izpopolnjen z upoštevanjem rezultatov modela od zgoraj navzdol. Prav tako je mogoče preveriti verodostojnost nekaterih rezultatov modela od zgoraj navzdol z uporabo modela od spodaj navzgor.

Besedilo pesmi Long Term Evolution – LTE

Visoko zmogljiv komunikacijski sistem za mobilne telefone. Korak proti četrti generaciji, vendar običajno imenovani 4G (glej vnos 4G).

 

M

nazaj na vrh

Mbps – Megabits na sekundo

MDU – Večstanovanjska enota

Stanovanjski blok

Mikrotrenching

Tehnika postavitve kablov, npr. za širokopasovna omrežja, z nižjimi stroški kot po običajni metodi. Mikro jarek je „majhno skalo“, posebej zasnovano za delo na urbanem območju. Opremljen je z rezalnim kolesom, ki reže mikrotrench z manjšimi dimenzijami, kot jih je mogoče doseči z običajno opremo za kopanje jarkov. Dimenzije jarek so širine od približno 30 mm do 130 mm in največja globina približno 500 mm. Micro jarki se lahko uporabljajo tudi za namestitev FTTx priključkov.

MNO – operater mobilnega omrežja

Mobilna širokopasovna povezava

Mobilna širokopasovna povezava je ime, ki se uporablja za opis različnih vrst brezžičnega visokohitrostnega dostopa do interneta prek prenosnega modema, telefona ali druge naprave. Uporabljajo se lahko različni omrežni standardi, kot so WiMAX, UMTS/HSPA, EV-DO in nekateri prenosni satelitski sistemi.

MSS – Mobilne satelitske storitve

MSS omogočajo komunikacijo med sateliti in mobilno prizemno opremo. Njihova uporaba sega od hitrega internetnega dostopa do mobilne televizije in radijskih komunikacij ter komunikacij v sili. Mobilne satelitske storitve pokrivajo velik del ozemlja EU in tako prek meja dosegajo milijone državljanov EU. Vsem Evropejcem lahko zagotovijo dostop do novih komunikacijskih storitev, ne le na metropolitanskih območjih, temveč tudi v podeželskih in manj poseljenih regijah.

 

N

nazaj na vrh

NBP – Nacionalni načrt za širokopasovne povezave

Neto nevtralnost

Nevtralnost omrežja je načelo, da se vse elektronske komunikacije, ki potekajo po omrežju, obravnavajo enako. Da se vsa komunikacija obravnava enako, pomeni, da se obravnava neodvisno od (i) vsebine, (ii) aplikacije, (iii) storitve, (iv) naprave, (v) naslova pošiljatelja in (vi) naslova prejemnika. V skladu z reformiranimi telekomunikacijskimi pravili bodo morali nacionalni regulativni organi za telekomunikacije zlasti spodbujati „sposobnost končnih uporabnikov, da dostopajo do informacij in jih razširjajo ali uporabljajo aplikacije po lastni izbiri“. To bo prispevalo h krepitvi „nevtralnega značaja“ interneta v Evropi.

NGA – dostop naslednje generacije

Dostop naslednje generacije se nanaša na dostopovna širokopasovna omrežja, ki podpirajo hitrosti najmanj 30 Mb/s.

NGN – omrežje naslednje generacije

Dostop naslednje generacije se nanaša na dostopovna širokopasovna omrežja, ki podpirajo hitrosti najmanj 30 Mb/s.

Varnost omrežij in informacij – varnost omrežij in informacij

Sposobnost omrežja ali informacijskega sistema, da se na določeni ravni zaupanja upre naključnim dogodkom ali zlonamernim dejanjem. Takšni dogodki ali dejanja bi lahko ogrozili razpoložljivost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih podatkov ter s tem povezanih storitev, ki se ponujajo prek teh omrežij in sistemov.

Nediskriminacija

V zvezi z medomrežnim povezovanjem in/ali dostopom obveznost nediskriminacije zagotavlja, da operater v enakovrednih okoliščinah uporablja enakovredne pogoje za druga podjetja, ki zagotavljajo enakovredne storitve, ter zagotavlja storitve in informacije drugim pod enakimi pogoji in enake kakovosti, kot jih zagotavlja za svoje storitve ali storitve svojih hčerinskih družb ali partnerjev.

NP – Ponudnik omrežja

Upravlja aktivno opremo in končnim uporabnikom zagotavlja storitve SP

Nacionalni regulativni organ – nacionalni regulativni organ

Organ ali organe, ki jih država članica pooblasti za katero koli regulativno nalogo, dodeljeno v regulativnem okviru za telekomunikacije.

NTP – omrežna priključna točka

Fizična točka, na kateri ima naročnik dostop do javnega komunikacijskega omrežja; v primeru omrežij, ki vključujejo preklapljanje ali usmerjanje, se NTP identificira s posebnim omrežnim naslovom, ki je lahko povezan s številko ali imenom naročnika.

NUTS – nomenklatura statističnih teritorialnih enot

 

O

nazaj na

OBA

Spletno vedenjsko oglaševanje (OBA) uporablja sledilne piškotke. Zato morajo biti v skladu z zakonodajo EU o zasebnosti takšne prakse skladne z zahtevo po pridobitvi privolitve uporabnikov. GD CONNECT spodbuja razpravo zainteresiranih strani o predlagani samoregulaciji spletnega vedenjskega oglaševanja, ki bi morala zagotoviti pregledne, uporabniku prijazne mehanizme, ki temeljijo na privolitvi, in učinkovito izvrševanje. Vključene zainteresirane strani vključujejo oglaševalska združenja, industrijo IKT ter združenja in predstavnike potrošnikov.

Odprto dostopno omrežje

Če lastnik ali upravljavec omrežja ne opravlja storitev za omrežje. Te storitve morajo opravljati ločeni ponudniki maloprodajnih storitev.

Operater

Splošni izraz za podjetje, ki upravlja in prodaja nekakšne širokopasovne storitve; v priročniku se to pogosto uporablja za sklicevanje na RSP ali kombinirano NP+RSP.

OPEX – Odhodki iz poslovanja

Optična vlakna

Optično vlakno je vlakno iz stekla ali plastike, ki omogoča prenos informacij preko svetlobe na dolge razdalje z zelo visoko hitrostjo prenosa podatkov.

Besedilo pesmi Over-the-Top – OTT

 

P

nazaj na vrh

O – Javni organ (občina, regija ali država članica, ki izvaja naložbe v širokopasovne povezave)

P2P – Peer to Peer Network (P2P)

V peer to peer (ali P2P) so udeleženci računalniškega omrežja povezani med seboj, pri čemer se uporablja kumulativna pasovna širina udeležencev omrežja. P2P omrežja se običajno uporabljajo za povezovanje vozlišč prek ad hoc povezav. Čisto omrežje P2P nima pojma strank ali strežnikov, ampak le enaka vozlišča, ki hkrati delujejo kot „stranke“ in „strežniki“ na druga vozlišča v omrežju. Takšna omrežja se pogosto uporabljajo za izmenjavo vsebinskih datotek, kot so programska oprema, avdio, video, podatki ali karkoli v digitalni obliki. Podatki v realnem času, kot so telefonski promet ali IPTV, se prenašajo tudi z uporabo P2P tehnologije. Sama tehnologija je legalna in se vse bolj uporablja v različnih poslovnih modelih. Vendar se uporablja tudi za kršitve avtorskih pravic in razširjanje posnetkov spolne zlorabe otrok (nezakonita izmenjava datotek).

Vzporedno računalništvo

Pri vzporednem računalništvu se razdeli na manjše programe, ki se izvajajo v različnih procesorjih hkrati. To je način za pospešitev izvajanja računalniških nalog in je zelo uporaben za kompleksne težave, ki zahtevajo obdelavo z visoko intenzivnostjo.

PIP – Ponudnik fizične infrastrukture (lastnik in upravlja pasivno infrastrukturo)

Pop – Točka prisotnosti

Pop se nanaša predvsem na dostopno točko, lokacijo ali objekt, ki se povezuje z internetom in pomaga drugim napravam vzpostaviti povezavo z internetom.

PLC – Komunikacije napajalnega voda

Komunikacija z električnim vodom prenaša podatke o vodniku, ki se hkrati uporablja tudi za prenos električne energije izmeničnega toka ali distribucijo električne energije odjemalcem. Za različne aplikacije je potrebna široka paleta tehnologij za komunikacijo električnih vodov, od avtomatizacije doma do dostopa do interneta.

Plom – pasivni odprti model

PON – Pasivno optično omrežje

Tehnologija deljenega dostopa za FTTH/FTTB

Zagotavljanje elektronskega komunikacijskega omrežja

Vzpostavitev, delovanje, nadzor ali dajanje na voljo take mreže.

Javno-zasebno partnerstvo – javno-zasebno partnerstvo

PSTN – javno komutirano telefonsko omrežje

Javno komunikacijsko omrežje

Elektronsko komunikacijsko omrežje, ki se v celoti ali pretežno uporablja za zagotavljanje javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev.

Javno dostopna telefonska storitev

Storitev, ki je na voljo javnosti za odpravljanje in sprejemanje nacionalnih in mednarodnih klicev ter dostop do služb za pomoč v sili prek številke ali številk iz nacionalnega ali mednarodnega načrta telefonskega oštevilčenja, poleg tega pa lahko po potrebi vključuje eno ali več naslednjih storitev: nudenje pomoči operaterju, imeniške storitve, imeniki, zagotavljanje javnih plačilnih telefonov, zagotavljanje storitev pod posebnimi pogoji, zagotavljanje posebnih storitev za invalidne stranke ali stranke s posebnimi socialnimi potrebami in/ali zagotavljanje negeografskih storitev.

 

Q

QoS – Kakovost storitev

Sklop tehničnih parametrov, ki opredeljujejo kakovost širokopasovne storitve.

 

R

nazaj na vrh

Rab – regulativna baza sredstev

Skupna kapitalska vrednost sredstev, uporabljenih za izračun stroškov reguliranih storitev.

Radijski spekter

Del elektromagnetnega spektra, ki ustreza radijskim frekvencam. Za namene Odločbe o spektru vključuje radijske valove v frekvencah med 9 kHz in 3000 GHz; radijski valovi so elektromagnetni valovi, ki se širijo v vesolju brez umetnega vodnika.

Program za politiko radijskega spektra

Predvideni večletni program, ki bo sprejet v postopku soodločanja, da se zagotovijo strateške usmeritve za politiko spektra v EU.

Podobni objekti

Zmogljivosti, povezane z zagotavljanjem razvezanega dostopa do krajevne zanke, zlasti kolokacije, kabelskih povezav in ustreznih sistemov informacijske tehnologije, do katerih dostop upravičenec potrebuje za zagotavljanje storitev na konkurenčni in pravični podlagi.

Regija

Splošni izraz, ki se nanaša na regionalni javni organ (regijo, okrožje, pokrajino, departma itd.).

RFID – radiofrekvenčna identifikacija

Radiofrekvenčna identifikacija (RFID) je splošni izraz, ki se uporablja za opis sistema, ki brezžično prenaša identiteto (v obliki edinstvene serijske številke) objekta ali osebe z uporabo radijskih valov. RFID spada v široko kategorijo tehnologij samodejnega prepoznavanja. Uporablja se povsod okoli nas – za nakupovanje (npr. označevanje živil), vožnjo avtomobila (npr. pospešitev transakcij na cesti), izdajanje vozovnic za javni prevoz (npr. pametne kartice RFID v vlakih in avtobusih, boj proti goljufijam in/ali zagotavljanje storitev z dodano vrednostjo za potnike), prosti čas (npr. varen dostop in plačila v parkih, živalskih vrtovih, stadionih, barih/klubih), odhod na delo (npr. varen dostop, registracija časa, upravljanje evakuacije), prečkanje meja (npr. sledenje prtljagi, e-potni list), zdravstveno varstvo (npr. učinkovitejše upravljanje, varnejša oskrba).
Za razliko od vseprisotne tehnologije črtne kode UPC, RFID tehnologija ne zahteva stika ali vidnega polja za komunikacijo.

Ravne na Koroškem – Pravica do poti

Pravice do vgradnje naprav na javnem ali zasebnem zemljišču, nad ali pod njim, za podjetje, pooblaščeno za zagotavljanje javnih elektronskih komunikacijskih omrežij ali ne.

Gostovanje

V brezžičnih telekomunikacijah je gostovanje splošen izraz, ki se nanaša na razširitev storitve povezljivosti na lokaciji, ki se razlikuje od domače lokacije, kjer je bila storitev registrirana. Uredba o cenah gostovanja v Evropski uniji je del politike EU, ki spodbuja konkurenco, varuje interese potrošnikov in krepi enotni digitalni trg. Cilj sedanjih pravil o gostovanju je povečati konkurenco na trgu gostovanja s strukturnimi ukrepi, kot so omogočanje potrošnikom, da kupujejo storitve gostovanja ločeno od domačih mobilnih storitev, in medtem zagotavljanje zaščitnih ukrepov za potrošnike v obliki ali cenovnih kapicah v državah članicah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora.

RSC – Odbor za radijski spekter

Komitološki odbor, ustanovljen z Odločbo o radijskem spektru iz leta 2002, za tehnično usklajevanje spektra. Evropska konferenca poštnih in telekomunikacijskih uprav (CEPT) zagotavlja tehnične nasvete za delo odbora.

RSP – Ponudnik maloprodajnih storitev

Ponudnik maloprodajnih storitev prodaja storitve (npr. internet, televizijo, telefonijo itd.) končnemu uporabniku

RSPG – Skupina za politiko radijskega spektra

Svetovalni organ, sestavljen iz uradnikov na visoki ravni iz držav članic, pristojnih za politiko radijskega spektra, ki ga je ustanovila Komisija. Svetuje Komisiji (ter lahko po začetku veljavnosti novega regulativnega okvira Parlamentu in Svetu predloži poročila in mnenja) o strateških vprašanjih v zvezi s politiko radijskega spektra.

 

S

nazaj na vrh

Nevtralnost storitev

Koncept, uveden v regulativnem okviru, da je uporabnik radijskega spektra tisti, ki odloča o elektronski komunikacijski storitvi, ki jo zagotavlja. Izjeme od tega morajo biti upravičene, če je to potrebno za izpolnitev cilja splošnega interesa.

Ponudniki storitev

Operaterji, ki zagotavljajo javne telekomunikacijske storitve na splošno z uporabo (fiksnega ali brezžičnega) omrežja tretje osebe, razen ponudnikov storitev fiksne govorne telefonije, ki ne zagotavljajo govorne telefonije v smislu prava Skupnosti, kot so preprosti preprodajalci, ponudniki storitev klicnih kartic in operaterji povratnih klicev.

Skupni dostop do krajevne zanke

Zagotavljanje dostopa upravičencu do krajevne ali krajevne podzanke priglašenega operaterja, ki dovoljuje uporabo frekvenčnega spektra negovornega frekvenčnega spektra zvitega kovinskega para; priglašeni operater še naprej uporablja krajevno zanko za zagotavljanje telefonske storitve javnosti.

Sporazum o ravni storitve – sporazum o ravni storitve

MSP – mala in srednja podjetja

SMP – pomembna tržna moč

SP – Ponudnik storitev

Prodaja storitve (npr. internet, televizija, telefonija itd.) končnemu uporabniku.

Dodelitev spektra

Določitev določenega frekvenčnega pasu za uporabo ene ali več vrst radijskih komunikacijskih storitev, kadar je to primerno, pod posebnimi pogoji.

Splicing

Metoda spajanja dveh optičnih kablov

Naročnik

Vsaka fizična ali pravna oseba, ki je ali je stranka pogodbe s ponudnikom javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev za opravljanje takih storitev.

Simetrično

Povezava z enakimi hitrostmi prenosa in nalaganja

 

T

nazaj na vrh

Prevzem

Delež gospodinjstev s širokopasovno naročnino v primerjavi s skupnim številom gospodinjstev

Teritorializacija državne pomoči

Nekatere države članice zahtevajo, da filmski producenti, ki prejemajo državno pomoč, določen delež prejete pomoči ali proračuna za film porabijo na ozemlju države, ki podpira film. V skladu s sporočilom o kinematografiji mora imeti producent možnost, da vsaj 20 % filmskega proračuna porabi v drugih državah članicah, ne da bi pri tem utrpel kakršno koli zmanjšanje pomoči, predvidene v okviru sheme. Z drugimi besedami, Komisija je doslej kot merilo upravičenosti sprejela teritorializacijo v smislu izdatkov v višini do 80 % proračuna produkcije filma ali televizijskega dela, ki prejema pomoč.

Podatki o prometu

Vse podatke, ki se obdelujejo za prenos sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju ali za njegovo zaračunavanje. Glede na uporabljeno komunikacijsko sredstvo se podatki, potrebni za prenos komunikacije, razlikujejo, vendar običajno vključujejo kontaktne podatke, čas in podatke o lokaciji. Čeprav je treba take podatke o prometu razlikovati od podatkov o vsebini, sta oba precej občutljiva, saj dajeta vpogled v zaupne komunikacije.

Nadnacionalni trgi

Trge, opredeljene v skladu s členom 15(4) Okvirne direktive, ki zajemajo Skupnost ali njen znaten del, ki se nahajajo v več kot eni državi članici.

Trojna igra

Tržni izraz za zagotavljanje širokopasovnega dostopa do interneta, televizije in telefona prek ene same širokopasovne povezave. Omrežje trojnega predvajanja je omrežje, v katerem so glas, videoposnetki in podatki na voljo v eni sami naročnini za dostop. Quadruple play vsebuje tudi zagotavljanje mobilnih storitev.

 

U

nazaj na vrh

Razvezan dostop

Zagotavljanje dostopa do omrežja v pasivnih slojih (npr. optičnih ali bakrenih), pogosto v okviru reguliranega dostopa do vertikalno integriranih omrežij.

Razvezan dostop do krajevne zanke

Popolni razvezani dostop do krajevne zanke in sodostop do krajevne zanke; to ne pomeni spremembe lastništva krajevne zanke.

Podjetje

Subjekt (javni ali zasebni), ki opravlja gospodarsko dejavnost, opredeljeno kot ponujanje blaga in storitev na trgu, ki je v tem priročniku enakovreden „poslovnemu subjektu“.

Univerzalna storitev

Minimalni nabor storitev določene kakovosti, opredeljen v Direktivi o univerzalnih storitvah, ki je na voljo vsem uporabnikom ne glede na njihovo geografsko lego in glede na posebne nacionalne pogoje po dostopni ceni.

Obveznost univerzalne storitve – Obveznost univerzalne storitve

Zagotavljanje opredeljenega minimalnega nabora storitev za vse končne uporabnike po dostopni ceni; na primer povezava z javnim telefonskim omrežjem in dostop do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji, ki omogoča govorne in podatkovne komunikacijske storitve (vključno s širokopasovnimi povezavami, če je tako določeno na nacionalni ravni, kot je bilo doslej storjeno na FI, MT, ES), celovita imeniška in imeniška storitev ter razpoložljivost javnih plačilnih telefonov.

V

nazaj na vrh

Storitev z dodano vrednostjo

Vsaka storitev, ki zahteva obdelavo podatkov o prometu ali podatkov o lokaciji, razen podatkov o prometu, ki presega to, kar je potrebno za prenos ali zaračunavanje sporočila.

VDSL

Zelo visoka bitna hitrost Digitalna naročniška linija

VHC – zelo visokozmogljiva širokopasovna povezava

Zelo visokozmogljiva povezljivost, opredeljena kot hitrost najmanj 100 Mb/s.

VHCA

VHC Access, se nanaša na dostop (zadnji kilometer) širokopasovnih omrežij, ki podpirajo VHC hitrosti za končnega uporabnika

VHCN

Omrežje VHC, se nanaša na širokopasovna omrežja, ki podpirajo hitrosti VHC

VoIP – Glas prek internetnega protokola

Tehnologija, ki se uporablja za prenos standardnih telefonskih klicev prek interneta z uporabo paketno povezanih poti, iz katere koli naprave, vključno z mobilnimi in fiksnimi telefoni.

 

W

nazaj na vrh

Valovna delitev multipleksiranje

Gre za tehniko prehajanja več frekvenc (valovne dolžine in barv) svetlobe skozi eno vlakno, s čimer se poveča zmogljivost vgrajene optične infrastrukture.

WCDMA

Kratka za širokopasovno CDMA, visokohitrostna mobilna brezžična tehnologija 3G z zmogljivostjo zagotavljanja višjih podatkovnih hitrosti kot CDMA. WCDMA lahko doseže hitrost do 2 Mbps za glasovni, video, podatkovni in slikovni prenos. WCDMA je bil sprejet kot standard ITU pod imenom „IMT-2000 neposredno širjenje“.

Bela območja

Območja, kjer ni visokozmogljive širokopasovne infrastrukture.

WiMAX – Svetovna interoperabilnost za mikrovalovni dostop

Mednarodni standardi za visokohitrostne/visokopasovne storitve prek brezžičnih omrežij, ki se pogosto povezujejo z običajnimi fiksnimi telekomunikacijskimi omrežji.

WLL

Brezžična lokalna zanka: brezžična povezava med telefonsko izmenjavo in naročniškim telefonom.

 

X

xDSL

Skupni izraz za vse vrste digitalnih naročniških linij, vključno z asimetrično digitalno naročniško linijo (ADSL), simetrično digitalno naročniško linijo (SDSL) in visoko podatkovno digitalno naročniško linijo (HDSL).

nazaj na vrh

Povezane vsebine

Širša slika

Podpora za uvedbo širokopasovnih povezav

Evropska komisija podpira podjetja, vodje projektov in organe EU pri povečanju pokritosti z omrežjem, da bi dosegli cilje gigabitne družbe EU.

Glej tudi

Širokopasovne povezave v državah EU

Poiščite aktualne informacije o razvoju širokopasovnih povezav v vsaki državi ter nacionalne strategije in politike za razvoj širokopasovnih povezav.

Zakon o gigabitni infrastrukturi

Akt o gigabitni infrastrukturi je odziv na vse večje potrebe po hitrejši, zanesljivi in podatkovno intenzivni povezljivosti ter nadomešča direktivo o znižanju stroškov širokopasovnih povezav iz leta 2014.

Načrtovanje širokopasovnih projektov

Oddelek za načrtovanje širokopasovnih povezav pomaga občinam in drugim subjektom pri načrtovanju uspešnih projektov za razvoj širokopasovnih povezav.