Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropski akt o upravljanju podatkov

Evropski akt o upravljanju podatkov, ki je popolnoma v skladu z vrednotami in načeli EU, bo državljanom in podjetjem EU prinesel znatne koristi.

  Vizualna predstavitev podatkov

© image by carloscastilla - Getty Images/iStock

Namen akta o upravljanju podatkov, ki je ključni steber evropske strategije za podatke, je povečati zaupanje v souporabo podatkov, okrepiti mehanizme za povečanje razpoložljivosti podatkov in odpraviti tehnične ovire za ponovno uporabo podatkov.

Akt o upravljanju podatkov bo podpiral tudi vzpostavitev in razvoj skupnih evropskih podatkovnih prostorov na strateških področjih, ki vključujejo zasebne in javne akterje v sektorjih, kot so zdravstvo, okolje, energetika, kmetijstvo, mobilnost, finance, proizvodnja, javna uprava ter znanja in spretnosti.

Akt o upravljanju podatkov je začel veljati 23. junija 2022 in se po 15-mesečnem prehodnem obdobju uporablja od septembra 2023.

Ugodnosti

Cilj pobude je zagotoviti več podatkov in olajšati izmenjavo podatkov med sektorji in državami EU, da bi izkoristili potencial podatkov v korist evropskih državljanov in podjetij.

Na primer:

 • Dobro upravljanje in izmenjava podatkov bosta industriji omogočila razvoj inovativnih proizvodov in storitev ter povečala učinkovitost in trajnost številnih gospodarskih sektorjev. Bistvenega pomena je tudi za usposabljanje umetnointeligenčnih sistemov.
 • Z več razpoložljivimi podatki lahko javni sektor razvije boljše politike, ki vodijo k preglednejšemu upravljanju in učinkovitejšim javnim storitvam.
 • Inovacije, ki temeljijo na podatkih, bodo koristile podjetjem in posameznikom, saj bodo naše življenje in delo učinkovitejše:
  • zdravstveni podatki: izboljšanje personaliziranega zdravljenja, zagotavljanje boljšega zdravstvenega varstva in pomoč pri zdravljenju redkih ali kroničnih bolezni, prihranek približno 120 milijard EUR na leto v zdravstvenem sektorju EU ter zagotavljanje učinkovitejšega in hitrejšega odziva na svetovno zdravstveno krizo zaradi covida-19;
  • podatki omobilnosti: prihranek več kot 27 milijonov ur časa uporabnikov javnega prevoza in do 20 milijard EUR stroškov dela voznikov avtomobilov na leto zaradi navigacije v realnem času; 
  • okoljski podatki: boj proti podnebnim spremembam, zmanjšanje emisij CO2 in boj proti izrednim razmeram, kot so poplave in požari v naravi;
  • kmetijski podatki: razvoj preciznega kmetovanja, novih proizvodov v agroživilskem sektorju in novih storitev na splošno na podeželju;
  • podatki javne uprave: zagotavljanje boljših in zanesljivejših uradnih statističnih podatkov ter prispevanje k odločitvam, ki temeljijo na dokazih.

Kako bo to delovalo v praksi?

EU bo spodbudila razvoj zaupanja vrednih sistemov za izmenjavo podatkov s štirimi širokimi sklopi ukrepov:

 1. Mehanizmi za olajšanje ponovne uporabe nekaterih podatkov javnega sektorja, ki jih ni mogoče dati na voljo kot odprti podatki. Ponovna uporaba zdravstvenih podatkov bi lahko na primer pospešila raziskave za iskanje zdravil za redke ali kronične bolezni.
 2. Ukrepi za zagotovitev, da bodo podatkovni posredniki delovali kot zaupanja vredni organizatorji souporabe ali združevanja podatkov v skupnih evropskih podatkovnih prostorih.
 3. Ukrepi, ki državljanom in podjetjem olajšajo dajanje na voljo svojih podatkov v korist družbe.
 4. Ukrepi za lažjo souporabo podatkov, zlasti da se omogoči uporaba podatkov med sektorji in mejami ter da se omogoči iskanje pravih podatkov za pravi namen. 

Za dodatne informacije o teh ukrepih preberite Akt o upravljanju podatkov.

Vpliv po vsej EU

Uredba o upravljanju podatkov bo močno gonilo inovacij in novih delovnih mest. EU bo tako lahko zagotovila, da bo na čelu drugega vala inovacij na podlagi podatkov. 

Družbi kot celoti bodo koristile politike, ki bodo temeljile na dokazih, in boljše rešitve za družbene izzive, kot so podnebne spremembe in pandemija COVID-19. 

Podjetja bodo imela koristi od znižanja stroškov pridobivanja, povezovanja in obdelave podatkov ter manjših ovir za vstop na trge. Prav tako se bo skrajšal čas do trženja novih izdelkov in storitev. To bo malim in velikim podjetjem omogočilo razvoj novih izdelkov in storitev, ki temeljijo na podatkih. 

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
Komisija mobilizira sredstva za raziskave in inovacije za zeleni in digitalni prehod

Komisija je sprejela spremembo delovnega programa programa Obzorje Evropa za obdobje 2023–2024, tj. programa EU za raziskave in inovacije. Predlog spremembe mobilizira predhodno nedodeljena sredstva programa Obzorje Evropa za povečanje proračuna za leto 2024 za skoraj 1,4 milijarde EUR na skupno 7,3 milijarde EUR.

PRESS RELEASE |
Komisija objavila razpise za naložbe v digitalne zmogljivosti in tehnologijo v višini več kot 176 milijonov evrov

Evropska komisija je objavila nov sklop razpisov za zbiranje predlogov v okviru delovnih programov programa za digitalno Evropo za obdobje 2023–2024, da bi okrepila digitalne zmogljivosti po vsej EU. Ti razpisi so odprti za podjetja, javne uprave in druge subjekte iz držav članic EU, držav Efte/EGP in pridruženih držav. Proračun za ta sklop razpisov znaša več kot 176 milijonov EUR.

PRESS RELEASE |
Commission makes first payment of €202 million to Finland under the Recovery Facility

The European Commission opened a new set of calls for proposals under the 2023-2024 Work Programmes of the Digital Europe Programme to strengthen digital capacities across EU. These calls are open to businesses, public administrations, and other entities from the EU Member States, EFTA/EEA countries, and associated countries. The budget for this set of calls is over €176 million.

Povezane vsebine

Širša slika

Evropska strategija za podatke

Strategija za podatke se osredotoča na dajanje ljudi na prvo mesto pri razvoju tehnologije ter na zaščito in spodbujanje evropskih vrednot in pravic v digitalnem svetu.

Podrobnejše informacije

Register storitev posredovanja podatkov v EU

DGA vzpostavlja okvir za spodbujanje novega poslovnega modela – storitev posredovanja podatkov – ki bo zagotovil zaupanja vredno in varno okolje, v katerem lahko podjetja ali posamezniki izmenjujejo podatke.

Glej tudi

Zakon o podatkih

Akt o podatkih je celovita pobuda za reševanje izzivov in sprostitev priložnosti, ki jih ponujajo podatki v Evropski uniji, s poudarkom na poštenem dostopu in pravicah uporabnikov, hkrati pa zagotavlja varstvo osebnih podatkov.

Prosti pretok neosebnih podatkov

EU želi zagotoviti prost pretok podatkov v Evropi, ki bo podjetjem in javnim upravam omogočil shranjevanje in obdelavo neosebnih podatkov, ne glede na to, kje se odločijo.

Veliki podatki

Podatki so postali ključna prednost za gospodarstvo in naše družbe, potreba po smiselnosti „velikih podatkov“ pa vodi k inovacijam v tehnologiji.