Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Koalicija za digitalne spretnosti in delovna mesta

Koalicija za digitalna znanja in spretnosti ter delovna mesta odpravlja vrzel v digitalnih znanjih in spretnostih z združevanjem držav članic, podjetij in organizacij.

  mladi v razredu IT

© iStock Getty Images Plus - MachineHeadz

Postanite aktivni

Vse organizacije, ki sprejmejo ukrepe za spodbujanje digitalnih znanj in spretnosti v Evropi, lahko postanejo članice koalicije, tako da se prijavijo na gledalca zaveze in se zavežejo, da bodo sprejele ukrepe za odpravo vrzeli v digitalnih znanjih in spretnostih. Ukrepi lahko zajemajo usposabljanje brezposelnih, organizacijo obsežnih odprtih spletnih tečajev za učitelje, nudenje tečajev kodiranja za otroke ali vrhunsko usposabljanje za strokovnjake na področju IKT.

Koalicija deli in spodbuja pobude za digitalna znanja in spretnosti prek evropskih nagrad za digitalna znanja in spretnosti, ki jih je mogoče ponoviti in razširiti po vsej Evropi.  

Evropska komisija vsako leto prek evropskih nagrad za digitalna znanja in spretnosti poudarja pobude, ki prispevajo k izboljšanju digitalnih znanj in spretnosti državljanov, delovne sile, strokovnjakov s področja IKT ter žensk in deklet.

Države članice lahko podprejo sodelovanje med različnimi akterji v svoji državi, tako da jih združijo v nacionalne koalicije.

Upravni odbor

Upravni odbor koalicije za digitalne spretnosti in delovna mesta zagotavlja strateško vodstvo koalicije. Odbor ima 12 članov, ki zastopajo koalicijske partnerje na evropski ravni in delujejo kot povezava med zaveznicami, nacionalnimi koalicijami in socialnimi partnerji. Upravni odbor je septembra 2018 sprejel akcijski načrt v devetih točkah, v katerem je opisal naslednje korake za razširitev članstva in zagotovitev, da bo prihodnji proračun EU vključeval poudarek na razvoju digitalnih znanj in spretnosti.

Kdo ali kaj je cilj koalicije?

Koalicija obravnava potrebo po digitalnih znanjih in spretnostih štirih širokih skupin:

 1. Digitalna znanja in spretnosti za vse: razvoj digitalnih znanj in spretnosti, da bodo lahko vsi državljani dejavni v naši digitalni družbi
 2. Digitalna znanja in spretnosti za delovno silo: razvoj digitalnih znanj in spretnosti za digitalno gospodarstvo, npr. izpopolnjevanje in preusposabljanje delavcev in iskalcev zaposlitve, ter ukrepi za poklicno svetovanje in usmerjanje
 3. Digitalna znanja in spretnosti za strokovnjake na področju IKT: razvoj digitalnih znanj in spretnosti na visoki ravni za strokovnjake na področju IKT v vseh industrijskih sektorjih
 4. Digitalna znanja in spretnosti v izobraževanju: preoblikovanje poučevanja in učenja digitalnih znanj in spretnosti z vidika vseživljenjskega učenja, vključno z usposabljanjem učiteljev

Kaj naj bi koalicija dosegla?

Koalicija upa, da bo dosegla naslednje cilje:

 • usposobiti 1 milijon mladih brezposelnih za prosta digitalna delovna mesta s pripravništvom, pripravništvom, vajeništvom in kratkoročnimi programi usposabljanja
 • podpirati izpopolnjevanje in preusposabljanje delovne sile ter zlasti sprejeti konkretne ukrepe za podporo malim in srednjim podjetjem (MSP), ki se soočajo s posebnimi izzivi pri privabljanju in ohranjanju digitalnih talentov ter preusposabljanju njihove delovne sile;
 • posodobitev izobraževanja in usposabljanja, da se vsem učencem in učiteljem omogoči uporaba digitalnih orodij in gradiv pri poučevanju in učnih dejavnostih ter razvoj in nadgrajevanje njihovih digitalnih znanj in spretnosti.
 • uporabijo razpoložljiva sredstva za podporo digitalnim spretnostim in ozaveščanju o pomenu digitalnih znanj in spretnosti za zaposljivost, konkurenčnost in udeležbo v družbi.

Vrzel v digitalnih znanjih in spretnostih v Evropi

Digitalno usposobljena delovna sila in prebivalstvo sta ključnega pomena za evropsko konkurenčnost in vključujočo digitalno družbo.

Vendar 42 % evropskih državljanov nima osnovnih digitalnih znanj in spretnosti. Tudi 37 % delavcev na trgu dela – kmetov, bančnih uslužbencev in delavcev v tovarnah – kljub vse večji potrebi po teh znanjih in spretnostih na vseh delovnih mestih nima dovolj digitalnih znanj in spretnosti.

Evropa prav tako nima usposobljenih strokovnjakov za IKT, ki bi zapolnili vse večje število prostih delovnih mest v vseh gospodarskih sektorjih. Ključno vprašanje, na katerem temelji to, je potreba po posodobitvi naših sistemov izobraževanja in usposabljanja, ki trenutno mladih ne pripravljajo dovolj na digitalno gospodarstvo in družbo, ter po prehodu na pristop vseživljenjskega učenja, da bodo ljudje lahko po potrebi prilagodili svoje nabore znanj in spretnosti.

Za pomoč pri odpravljanju vrzeli v znanjih in spretnostih v Evropi je bila v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope vzpostavljena evropska platforma za digitalna znanja in spretnosti ter delovna mesta. Namen platforme je ponuditi številne vire, vključno z:

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe

Evropska komisija spremlja digitalni napredek držav članic in lahko pregledate ugotovitve indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za vsako državo na naslednjih področjih:

 • povezljivost
 • človeški kapital/digitalna znanja in spretnosti
 • uporaba internetnih storitev s strani državljanov
 • integracija digitalne tehnologije s strani podjetij
 • digitalne javne storitve
 • raziskave in razvoj IKT

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Pobude za digitalna znanja in spretnosti

Koalicija za digitalne spretnosti in delovna mesta ter druge pobude spodbujajo odličnost digitalnih znanj in spretnosti v različnih organizacijah, področjih in državah.

Glej tudi

Zaveze za ukrepanje

Vse organizacije, podjetja in vladne organe se spodbuja, naj se konkretno zavežejo k izvajanju ukrepov za zmanjšanje vrzeli v digitalnih znanjih in spretnostih v Evropi.