Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Koalicija za digitalne spretnosti in delovna mesta

Koalicija za digitalne spretnosti in delovna mesta odpravlja vrzel v digitalnih znanjih in spretnostih z združevanjem držav članic, podjetij in organizacij.

Postanite aktivni

Vse organizacije, ki sprejmejo ukrepe za povečanje digitalnih znanj in spretnosti v Evropi, lahko postanejo članice koalicije, tako da se prijavijo na opazovalca zaveze in se zavežejo, da bodo sprejele ukrepe za odpravo vrzeli v digitalnih znanjih in spretnostih. Ukrepi lahko zajemajo usposabljanje brezposelnih, organizacijo obsežnih odprtih spletnih tečajev za učitelje, ponujanje tečajev kodiranja za otroke ali vrhunsko usposabljanje strokovnjakov za IKT.

Koalicija deli in spodbuja pobude na področju digitalnih znanj in spretnosti prek evropskih nagrad za digitalne spretnosti, ki jih je mogoče ponoviti in razširiti po vsej Evropi.  

Evropska komisija vsako leto z evropskimi nagradami za digitalna znanja in spretnosti izpostavi pobude, ki prispevajo k izboljšanju digitalnih znanj in spretnosti državljanov, delovne sile, strokovnjakov s področja IKT ter žensk in deklet.

Države članice lahko podprejo sodelovanje med različnimi akterji v svoji državi, tako da jih združijo v nacionalne koalicije.

Upravni odbor

Upravni odbor koalicije za digitalne spretnosti in delovna mesta zagotavlja strateško vodstvo koaliciji. Odbor ima 12 članov, ki zastopajo koalicijske partnerje na evropski ravni in delujejo kot povezava med zastavniki, nacionalnimi koalicijami in socialnimi partnerji. Upravni odbor je septembra 2018 sprejel akcijski načrt v devetih točkah, v katerem je predstavil naslednje korake za razširitev članstva in zagotovitev, da bo prihodnji proračun EU osredotočen na razvoj digitalnih znanj in spretnosti.

Komu ali čemu je koalicija namenjena?

Koalicija obravnava potrebo po digitalnih znanjih in spretnostih štirih širših skupin:

 1. Digitalna znanja in spretnosti za vse: razvoj digitalnih znanj in spretnosti, da se vsem državljanom omogoči, da so dejavni v naši digitalni družbi
 2. Digitalna znanja in spretnosti za delovno silo: razvoj digitalnih znanj in spretnosti za digitalno gospodarstvo, npr. izpopolnjevanje in preusposabljanje delavcev in iskalcev zaposlitve, ter ukrepi za poklicno svetovanje in usmerjanje
 3. Digitalna znanja in spretnosti za strokovnjake s področja IKT: razvoj digitalnih znanj in spretnosti na visoki ravni za strokovnjake na področju IKT v vseh industrijskih sektorjih
 4. Digitalna znanja in spretnosti v izobraževanju: preoblikovanje poučevanja in učenja digitalnih spretnosti z vidika vseživljenjskega učenja, vključno z usposabljanjem učiteljev

Kaj mora doseči koalicija?

Koalicija upa, da bo dosegla naslednje cilje:

 • usposobiti milijon mladih brezposelnih za prosta digitalna delovna mesta s pripravništvom, pripravništvom, vajeništvom in kratkoročnimi programi usposabljanja
 • podpirati izpopolnjevanje in preusposabljanje delovne sile ter zlasti sprejeti konkretne ukrepe za podporo malim in srednjim podjetjem (MSP), ki se soočajo s posebnimi izzivi pri privabljanju in ohranjanju digitalnih talentov ter preusposabljanju svoje delovne sile;
 • posodobiti izobraževanje in usposabljanje, da se vsem učencem in učiteljem omogoči uporaba digitalnih orodij in gradiv pri dejavnostih poučevanja in učenja ter za razvoj in nadgradnjo digitalnih znanj in spretnosti.
 • uporabijo razpoložljiva sredstva za podporo digitalnih znanj in spretnosti ter izvajajo ozaveščanje o pomenu digitalnih znanj in spretnosti za zaposljivost, konkurenčnost in udeležbo v družbi.

Vrzel v digitalnih znanjih in spretnostih v Evropi

Digitalno usposobljena delovna sila in prebivalstvo je ključnega pomena za evropsko konkurenčnost in vključujočo digitalno družbo.

Vendar 42 % evropskih državljanov nima osnovnih digitalnih znanj in spretnosti. 37 % ljudi na trgu dela – tako kmetov, bančnih delavcev kot delavcev v tovarnah – prav tako nima zadostnih digitalnih znanj in spretnosti, kljub vse večji potrebi po takih znanjih in spretnostih na vseh delovnih mestih.

Evropa tudi nima usposobljenih strokovnjakov za IKT, ki bi zapolnili vse večje število prostih delovnih mest v vseh gospodarskih sektorjih. Ključno vprašanje, na katerem temelji to, je potreba po posodobitvi naših sistemov izobraževanja in usposabljanja, ki trenutno mladih ne pripravljajo dovolj na digitalno gospodarstvo in družbo, ter po prehodu na pristop vseživljenjskega učenja, da bodo lahko ljudje svoje nabore znanj in spretnosti prilagodili v celotnem življenjskem obdobju.

Za pomoč pri odpravljanju vrzeli v znanjih in spretnostih v Evropi je bila v okviru programa Instrumenta za povezovanje Evrope vzpostavljena evropska platforma za digitalna znanja in spretnosti ter delovna mesta. Namen platforme je ponuditi številne vire, med drugim:

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe

Evropska komisija spremlja digitalni napredek držav članic in lahko pregledate ugotovitve indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za vsako državo na področjih:

 • povezljivost
 • človeški kapital/digitalna znanja in spretnosti
 • uporaba internetnih storitev s strani državljanov
 • integracija digitalne tehnologije s strani podjetij
 • digitalne javne storitve
 • raziskave in razvoj IKT

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
Komisija objavila razpise za naložbe v digitalne zmogljivosti in tehnologijo v višini več kot 176 milijonov evrov

Evropska komisija je objavila nov sklop razpisov za zbiranje predlogov v okviru delovnih programov programa za digitalno Evropo za obdobje 2023–2024, da bi okrepila digitalne zmogljivosti po vsej EU. Ti razpisi so odprti za podjetja, javne uprave in druge subjekte iz držav članic EU, držav Efte/EGP in pridruženih držav. Proračun za ta sklop razpisov znaša več kot 176 milijonov EUR.

Povezane vsebine

Širša slika

Pobude na področju digitalnih znanj in spretnosti

Evropska komisija podpira številne pobude za spodbujanje odličnosti na področju digitalnih znanj in spretnosti v različnih organizacijah, sektorjih in državah.

Glej tudi

Zaveze za ukrepanje

Vse organizacije, podjetja in vladne organe se spodbuja, naj se konkretno zavežejo k izvajanju ukrepov za zmanjšanje vrzeli v digitalnih znanjih in spretnostih v Evropi.