Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU predlaga nova pravila za gigabitno povezljivost

Komisija je pregledala direktivo o znižanju stroškov širokopasovnih povezav in predlagala zakon o gigabitni infrastrukturi za hitro uvedbo gigabitne povezljivosti.

  Bakrene žice

© iStock by Getty Images -1072960902 kasezo

Povpraševanje po digitalni tehnologiji ter bolj inovativnih orodjih, storitvah in rešitvahnarašča. Odvisni bodo od razpoložljivosti hitrejših, zanesljivejših, podatkovno intenzivnih povezav. Predlagana pravila bodo podprla cilj digitalnega desetletja do leta 2030 glede povezljivosti, katerega cilj je vsem po vsej EU zagotoviti dostop do hitre gigabitne povezljivosti in hitrih mobilnih podatkov do leta 2030.

Komisijaje pregledala direktivo o znižanju stroškov širokopasovnih povezav iz leta 2014 in namesto nje predložila zakon o gigabitni infrastrukturi. Novi akt bo posodobil pravila, da bi zagotovil hitrejšo, cenejšo in enostavnejšo uvedbo gigabitnih omrežij ter obravnaval glavne izzive, ki ovirajo vzpostavitev omrežja: dragi in zapleteni postopki za postavitev omrežja.

Namen predlaganega zakona o gigabitni infrastrukturi je:

 • zmanjšati in poenostaviti postopke za dostop do obstoječe fizične infrastrukture za operaterje, kar jim omogoča ponovno uporabo infrastrukture za hitrejšo postavitev omrežja.
 • zmanjšanje zamud pri izdajanju dovoljenj in reševanju sporov
 • zagotoviti boljše usklajevanje gradbenih del med operaterji elektronskih komunikacij in operaterji drugih omrežij, kot so plin, voda, elektrika in promet;
 • vzpostavitev digitaliziranih upravnih postopkov za operaterje, ki uvajajo gigabitna omrežja
 • prinesite vlakna v vsako novo ali veliko prenovljeno stavbo

Revidirana pravila bodo temeljila na direktivi o zmanjšanju stroškov širokopasovnih povezav, ki ostaja v veljavi, dokler sozakonodajalca ne sprejmeta zakona o gigabitni infrastrukturi:

Odobritev dovoljenja

Polaganje optičnih kablov se lahko izkaže za zamudno in drago. Z vzpostavitvijo enotne informacijske točke lahko operaterji dostopajo do vseh ustreznih informacij in postopkov ter vložijo vloge za gradbena dela z namenom vzpostavitve visokohitrostnih komunikacijskih omrežij. V vsakem primeru, razen če nacionalna zakonodaja izrecno določa drugače, bi bilo treba vsako odločitev o dovoljenju sprejeti v štirih mesecih od prejema popolne prošnje za dovoljenje, razen v izjemnih okoliščinah. Vsaka zavrnitev bi morala biti utemeljena na podlagi objektivnih, preglednih, nediskriminatornih in sorazmernih meril.

Usklajevanje gradbenih del

Pravila ponudnikom omrežij omogočajo usklajevanje gradbenih del, kar ustvarja več priložnosti za skupno uvajanje med sektorji, pa tudi v sektorju elektronskih komunikacij.

Za lažje usklajevanje bi moral vsak omrežni operater na posebno pisno zahtevo ali prek enotne informacijske točke ali drugih javno dostopnih sredstev dati na voljo naslednje minimalne informacije v zvezi s svojimi tekočimi ali načrtovanimi gradbenimi deli:

 • lokacija in vrsta del
 • vključeni elementi omrežja
 • predvideni datum začetka in trajanje del ter
 • kontaktna točka

Za operaterje omrežij veljajo dodatne obveznosti za projekte, ki se v celoti ali delno financirajo z javnimi sredstvi: ti operaterji morajo ugoditi vsaki razumni zahtevi za usklajevanje del, če to ne pomeni nobenih dodatnih stroškov, ne ovira nadzora nad usklajevanjem del in je zahteva vložena pravočasno.

Dostop do obstoječe fizične infrastrukture

Dostop do obstoječe fizične infrastrukture zmanjšuje stroške in pospešuje uvajanje visokohitrostnih omrežij. Prav tako lahko koristi podjetjem, ki omogočajo znatne prihranke v primerjavi s ponovnim izkopavanjem.

V skladu z Direktivo morajo omrežni operaterji (elektronske komunikacije, energetske službe itd.) pod poštenimi in razumnimi pogoji, vključno s ceno, omogočiti dostop do svoje fizične infrastrukture (npr. vodov, vstopnih jaškov, omaric, drogov) ponudnikom omrežij, ki uvajajo visokohitrostne širokopasovne povezave.

Da bi to storili na pregleden način, imajo ponudniki omrežij pravico, da na zahtevo dostopajo do minimalnih informacij o:

 • lokacija in pot
 • vrsto in trenutno uporabo infrastrukture ter
 • kontaktna točka.

Te informacije bi morali na zahtevo zagotoviti omrežni operaterji, če še niso na voljo prek enotne informacijske točke, in organi javnega sektorja, ki imajo te informacije. Države članice lahko tudi od teh organov javnega sektorja zahtevajo, da informacije proaktivno dajo na voljo prek enotne informacijske točke. Če pa bi dostop do teh informacij lahko povzročil varnostno težavo, lahko države članice omejijo dostop.

Infrastruktura v stavbah

Pravila zagotavljajo visokohitrostno in dostopno stavbno fizično infrastrukturo v vseh novozgrajenih in večjih obnovljenih stavbah. To zmanjšuje stroške in motnje pri uvedbi te infrastrukture v poznejši fazi.

Za dosego tega cilja morajo biti vse stavbe, ki izdajajo dovoljenja, opremljene z:

 • stavbno fizično infrastrukturo do omrežne priključne točke, kot so mini vodi, ki lahko gostijo visokohitrostna omrežja, in
 • za večstanovanjske stavbe lahko dostopna točka za ponudnike javnih komunikacijskih omrežij, ki želijo zapreti svoja omrežja v prostorih naročnika.

Ko stavba doseže te standarde, so upravičeni do prostovoljne oznake „pripravljen za širokopasovno povezavo“. Izjeme se lahko pojavijo za nekatere vrste stavb (vojaške, spomenike) ali stroške.

Vsak ponudnik omrežja ima pravico dostopa do kakršne koli stavbne fizične infrastrukture pod poštenimi in nediskriminatornimi pogoji, če je podvajanje tehnično nemogoče ali ekonomsko neučinkovito.

Pri stavbah, ki niso opremljene z visokohitrostno gradbeno infrastrukturo, lahko ponudniki omrežja prekinejo svoje omrežje v prostorih naročnika, če je to dogovorjeno z naročnikom in pod pogojem, da čim bolj zmanjša vpliv na lastnino tretjih oseb.

 

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Podpora za širokopasovno uvajanje

Evropska komisija podpira podjetja EU, vodje projektov in organe pri povečanju pokritosti z omrežjem, da bi dosegli cilje gigabitne družbe EU.

Glej tudi

Širokopasovne povezave v državah EU

Poiščite aktualne informacije o razvoju širokopasovnih povezav v vsaki državi ter nacionalne strategije in politike za razvoj širokopasovnih povezav.

Načrtovanje širokopasovnih projektov

Oddelek za načrtovanje širokopasovnih povezav pomaga občinam in drugim subjektom pri načrtovanju uspešnih projektov za razvoj širokopasovnih povezav.