Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU-stöd till företag i den digitala världen

EU erbjuder en rad stöd till företag, från nystartade företag till expanderande företag till små och medelstora företag och utanför. Du kan läsa mer på den här sidan.

Image © 467132202 vgajic via GettyImages

Små och medelstora företag spelar en avgörande roll i EU:s ekonomi. De utgör 99 % av alla företag i EU och under de senaste fem åren har de skapat cirka 85 % av de nya arbetstillfällena. Tillsammans med nystartade företag driver de på omvandlingen av den privata sektorn med sin starka innovationspotential. 

Europeiska unionen vill se till att små och medelstora företag och nystartade företag kan förlita sig på en företagsvänlig miljö och dra nytta av gränsöverskridande verksamhet inom och utanför EU. 

Därför har vi infört ett antal initiativ för att se till att små och medelstora företag får stöd. Dessa inkluderar:

 • stöd till uppstartsföretag och expanderande företag
 • handelsstöd
 • gränsöverskridande momsförbättringar
 • immateriella rättigheter (IPR)
 • nätverk och finansiering

 

Stöd till uppstartsföretag och expanderande företag

Europeiska kommissionens initiativ för uppstartsföretag och expanderande företag syftar till att ge innovativa entreprenörer i Europa möjlighet att bli världsledande företag. Den sammanför nya och befintliga verktyg för att hjälpa nystartade företag att växa, bland annat följande: 

 • förbättrad tillgång till finansiering,
 • en andra chans för företagare.
 • förenklade skatteregistreringar.

Startup Nations Standard of Excellence stöder nystartade företag genom att främja entreprenörskap och påskynda deras tillväxt till innovativa små och medelstora företag. Det ger dem också förutsättningar att skala ännu större. 

De medlemsstater som har undertecknat standarden för uppstartsnationer åtar sig att 

 • inrättande av en tydlig EU-omfattande referenspunkt för att definiera centrala inslag i ett nystartat företag.
 • att lyfta fram hållbar tillväxt och entreprenörsvänliga miljöer är avgörande för de framtida globala framgångarna för uppstartsföretag och expanderande företag.
 • utbyte av bästa praxis,
 • inrätta ett nav för nystartade nationer för att främja och möjliggöra utbyte av bästa praxis.

Handelsvägledning för företag och små och medelstora företag

EU är det största handelsblocket i världen, med en befolkning på 440 miljoner och 16 % av den globala handeln. Internationell handel och investeringar är ryggraden i dess ekonomi. EU-företagens export av varor och tjänster till länder utanför EU stöder miljontals arbetstillfällen.

Små och medelstora företag gynnas i hög grad av internationell handel. 87 % av alla exportörer i EU är små och medelstora företag. 

Våra handelsavtal med partnerländerna säkerställer att små och medelstora företag kan dra nytta av åtgärder som

 • avskaffa tariffer,
 • underlätta exporten genom att undanröja byråkrati och andra tekniska hinder,
 • införa enklare och mer förutsägbara tullförfaranden,
 • skapa ett stabilare och öppnare företagsklimat för EU-företag. 

Utöver våra handelsavtal erbjuder EU:s handelspolitik en rad verktyg och åtgärder som gynnar småföretag.

Här är 7 viktiga verktyg för dig:

 1. På EU:s webbplats Access-to-Markets finns praktisk information om export och import. Små och medelstora företag kan använda webbplatsen för att ta itu med frågor som rör marknadstillträde.
 2. En vägledning för handelspolitiska skyddsåtgärder för små och medelstora företag ger en grundläggande översikt över handelspolitiska skyddsinstrument och innehåller praktiska åtgärder för att skydda företag från illojal konkurrens från länder utanför EU.
 3. Trade Defence SME Helpdesk erbjuder personlig rådgivning till importörer och exportörer som påverkas av handelspolitiska skyddsåtgärder.
 4. En online-kurs om handelspolitiska skyddsinstrument för små och medelstora företag ger grundläggande kunskaper för små och medelstora företag när de utför sin dagliga verksamhet.
 5. Ett faktablad om EU:s stöd till små och medelstora företag i EU.
 6. Ditt Europa – Företag tillhandahåller flerspråkig information och offentliga tjänster online för företag som söker affärsmöjligheter inom och utanför Europa.
 7. Den gemensamma vägledningen för bästa praxis från rådet för handel och teknik mellan EU och Förenta staterna (TTC) ger sju tydliga tips för små och medelstora företag att bli mer cybersäkra, inklusive länkar till relevanta resurser och initiativ på båda sidor av Atlanten.

Regler för gränsöverskridande mervärdesskatt (moms)

EU gör kontinuerliga förbättringar av hur momsen fungerar för företag, inklusive små och medelstora företag. Vårt mål är att införa ett mervärdesskattesystem som passar för företag under 2000-talet.

Nya momsregler för e-handel trädde i kraft den 1 juli 2021. De nya reglerna utgör en del av insatserna för att säkerställa lika villkor för alla företag, inklusive små och medelstora företag som säljer online. De förenklar efterlevnaden av mervärdesskattereglerna när det gäller gränsöverskridande leveranser av e-handel mellan företag och konsumenter. 

De nya reglerna bidrar också till ett rättvisare och enklare beskattningssystem i EU och till en modernisering av mervärdesskatten i linje med verkligheten på marknaden för e-handel. De kan faktiskt hjälpa företag att spara upp till 95 % i momsrelaterade administrativa kostnader på sin onlineförsäljning.

Lanseringen av den utvidgade One Stop Sop och den nyinförda Import One Stop Shop gör det möjligt för företag att deklarera och överföra moms på sin försäljning på varor och tjänster inom EU och på import av varor med lågt värde till EU i endast en medlemsstat. 

Ta reda på hur ditt företag kan dra nytta av den nya momsen för e-handelssystem.

Kommissionen kommer att tillkännage ett nytt förslag om mervärdesskatt i den digitala tidsåldern i slutet av 2022. Förslaget kommer att minska de administrativa bördorna och kostnaderna för företag, inklusive små och medelstora företag, och samtidigt skapa mer lika villkor genom att minska momsbedrägerier. De nya reglerna kommer att införa följande:

 • förbättrade krav på digital rapportering för företag i hela EU.
 • nya regler för plattformsekonomin.
 • en enda registrering för företag i EU.

 

Dessutom införs nya förenklingsregler för att öppna den momsbefrielse som för närvarande är tillgänglig för småföretag i en medlemsstat för företag som säljer där men som är baserade i andra EU-länder. 

Detta kommer att hjälpa små gränsöverskridande företag att växa, doppa tårna på andra EU-marknader och skapa lika villkor för företag oavsett var de är etablerade i EU. Detta nya system kommer att tillämpas från och med den 1 januari 2025.

Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter (IPR) är de rättigheter som ges till människor och företag över skapelser av deras sinnen, såsom uppfinningar och konstnärliga skapelser. Immateriella rättigheter kan omfatta upphovsrätt, patent, varumärken och mönster. 

Immateriella rättigheter är avgörande för att innovativa företag ska kunna växa. Genom att hjälpa rättighetsinnehavarna att bekämpa varumärkesförfalskning, piratkopiering och andra former av otillåten kopiering kan immateriella rättigheter förbättra små och medelstora företags konkurrenskraft, uppmuntra innovation och utgöra en potentiell inkomstkälla. 

För frågor som rör immateriella rättigheter och för att begära kostnadsfri hjälp kan företagen kontakta de (EU-finansierade) IP Helpdesks för Europa, Kina, Indien, Latinamerika, Sydostasien och Afrika.

Fonden för små och medelstora företag

Den nya EU-fonden för små och medelstora företag erbjuder kuponger för att hjälpa EU-baserade små och medelstora företag att skydda sina immateriella rättigheter genom olika stödåtgärder. Detta omfattar ersättning (upp till 75 %) av vissa avgifter för varumärke, formgivning eller patentregistrering på EU-nivå, nationell, regional eller internationell nivå. 

Om små och medelstora företag är osäkra på vad de ska ansöka om eller var kan en IP-fördiagnostisk tjänst (IP Scan) bidra till att göra rätt val. En pro bono-tjänst (gratis samråd) finns också tillgänglig för små och medelstora företag som behöver vägledning i detta avseende.

För mer information kan små och medelstora företag kontakta EU:s fond för små och medelstora företag

Kommissionen erbjuder en rad olika stöd till företag som vill nätverka eller hitta finansieringsmöjligheter. 

3 nätverk eller fonder som kan hjälpa till är:

 1. Enterprise Europe Network
 2. Svenska
 3. Programmet för ett digitalt Europa

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) är världens största stödnätverk för små och medelstora företag. Det kan hjälpa människor och företag att få tillgång till att starta ett företag, innovera, få tillträde till marknader, hitta en partner och öka deras konkurrenskraft.

Hittills har det hjälpt:

 • 280 000 små och medelstora företag ska göra 780 000 affärsförbindelser vid matchmaking-evenemang
 • 3 miljoner små och medelstora företag att dra nytta av EEN-tjänster sedan 2008
 • Över 21 000 små och medelstora företag kan dra nytta av skräddarsydda stödpaket

Svenska

InvestEU syftar till att bidra till EU:s mål genom att stödja infrastruktur, små och medelstora företag, forskningsinnovation, digitalisering och sociala projekt. Den består av tre pelare: 

 1. InvestEU-fonden
 2. InvestEU:s rådgivningscentrum
 3. InvestEU-portalen

InvestEU-fonden syftar till att mobilisera mer än 372 miljarder euro i offentliga och privata investeringar genom en EU-budgetgaranti på 26,2 miljarder euro, uppdelad mellan fyra politikområden: 

 1. hållbar infrastruktur,
 2. forskning, innovation och digitalisering.
 3. små och medelstora företag,
 4. sociala investeringar och färdigheter.

InvestEU-portalen är av särskilt intresse för små och medelstora företag och företag. Det är ett onlineverktyg för matchmaking som syftar till att koppla samman EU-projektpromotorer och investerare. 
Med över 1 000 projekt publicerade ger InvestEU EU-företagen synlighet för ett nätverk av internationella investerare. Portalen finns tillgänglig i alla EU-länder och omfattar var och en av EU:s 25 ekonomiska sektorer. 

Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL)

Programmet för ett digitalt Europa erbjuder en rad stöd för att hjälpa europeiska företag att växa. 

Till exempel:

 • 70 % av företagen säger att bristen på personal med tillräcklig digital kompetens är ett hinder för investeringar. Digital stöder kompetenshöjning för att tillhandahålla en personalstyrka för avancerad digital teknik såsom artificiell intelligens (AI), cybersäkerhet, avancerad databehandling, datainfrastruktur, styrning och behandling med mera. 
 • Digital stöder utvecklingen av nätverket av europeiska digitala innovationsknutpunkter. Digitala innovationsknutpunkter är gemensamma kontaktpunkter som hjälper företag att reagera på digitala utmaningar och bli mer konkurrenskraftiga genom att ge tillgång till teknisk expertis och testning, vilket ger möjlighet att ”testa före investeringar”, innovationstjänster, såsom finansiering av rådgivning, utbildning och kompetensutveckling som är centrala för en framgångsrik digital omvandling med mera.
 • Företagen bör kunna använda avancerad teknik såsom molntjänster, stordata och artificiell intelligens. För att hjälpa dem kommer DIGITAL att tillhandahålla specifika tekniska lösningar, till exempel en öppen källkod smart middleware-plattform. Det kommer också att främja nästa generation av europeiska molnbaserade avancerade tjänster och bygger upp en alleuropeisk marknadsplats där dessa tjänster kommer att bli tillgängliga för den offentliga och privata sektorn. Digital investerar också i till exempel AI-testnings- och experimentanläggningar som kommer att ge små och medelstora företag och nystartade företag snabb och enkel tillgång till testanläggningar i världsklass för artificiell intelligens, rika nätverk av intressenter och potentiella kunder.
 • Digital teknik har också en särskild finansieringssats på 75 % för små och medelstora företag för särskilda åtgärder. Syftet är att stödja små och medelstora företag som deltar i uppbyggnaden och utbyggnaden av digital kapacitet. 

Läs mer om hur du får finansiering från programmet för ett digitalt Europa

 

 

 

Läs mer

Översikt

Finansiering av digital teknik i den fleråriga budgetramen 2021–2027

EU:s långtidsbudget, även kallad den fleråriga budgetramen, kommer att främja digital teknik och stöd till återhämtningen från pandemin.

Se också

EU:s stöd till utbildning

Kommissionen erbjuder ett antal utbildningsmöjligheter för att hjälpa dig att komma igång på det digitala området, t.ex. vägledning om entreprenörskap, utbyten med mera.

Programmet för ett digitalt Europa

Programmet för ett digitalt Europa (Digital) är ett nytt EU-finansieringsprogram som är inriktat på att föra ut digital teknik till företag, medborgare och offentliga förvaltningar.

Fonden för ett sammanlänkat Europa – FSE Digital

Den digitala delen av Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE Digital) kommer att stödja och katalysera både offentliga och privata investeringar i infrastruktur för digital konnektivitet mellan 2021 och 2027.