Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publikation

Europeiska medieplattformar

Kommissionen utlyser en ny ansökningsomgång på 6 miljoner euro för att inrätta europeiska medieplattformsprojekt i syfte att förbättra EU-medborgarnas tillgång till tillförlitlig information i hela EU.

Woman checking the news in her laptop at home

© Gorodenkoff - GettyImages

Sökande bör lämna in projekt som förbättrar och utvidgar tekniska mediesystem som levererar nyhetsmedieinnehåll och/eller programmering. De uppmuntrar till samarbete och ökad tillgång till ursprunglig rapportering, vilket hjälper nyhetsmedieorganisationer att nå en ny publik. De bör därför förklara hur dessa projekt skulle göra det möjligt att effektivt hantera innehållet eller innehålla tillräckliga metoder för sökning och upptäckt av innehåll.

Insyn och öppenhet i fråga om tekniska verktyg och redaktionella arrangemang är grundläggande inslag i ansökningsomgången. Användarna bör känna sig säkra, informerade när de får tillgång till information och skyddas mot oönskade manipulationstekniker. När algoritmer används bör de vara förklarbara och kontrollerbara och utformade för att ta hänsyn till medborgarnas grundläggande rättigheter och värden kopplade till nyhetskvalitetsnormer, såsom faktabaserad kommunikation, opartisk rapportering, oberoende, pluralism, mångfald av åsikter, rättvisa, öppenhet och respekt för människans värdighet, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Dessa tekniska arrangemang bör kombineras med ett trovärdigt nyhetserbjudande och nå ut till så många EU-medborgare som möjligt på så många europeiska språk som möjligt, till exempel genom mänsklig och automatisk översättning eller genom att involvera informationsförmedlare.

Ansökningsomgången är öppen för nyhetsmedieorganisationer – inklusive radio- och tv-bolag och utgivare –, medieteknikutvecklare och andra organisationer som är verksamma på nyhetsmedieområdet. De sökande uppmanas att involvera så många organisationer som möjligt i syfte att öka de föreslagna projektens räckvidd och systemeffekter.

Den territoriella inriktningen för åtgärden är Europeiska unionens medlemsstater. Konsortier måste omfatta nyhetsmedieorganisationer från minst fem olika EU-medlemsstater. Endast ansökningar från rättsliga enheter som är etablerade i EU:s medlemsstater är berättigade till stöd inom ramen för denna ansökningsomgång.

Bidragsavtalet kommer att innehålla en stadga om oberoende för att se till att de sökande är redaktionellt fria och verkar utan politisk inblandning. 

Den högsta medfinansieringssatsen är 80 % av de totala stödberättigande kostnaderna. Kommissionen räknar med att finansiera cirka 3 förslag med en förväntad varaktighet på 12 månader. Det högsta beloppet per bidrag har fastställts till 2.5 miljoner euro. Kommissionen förbehåller sig rätten att inte fördela samtliga tillgängliga medel.

Förväntade resultat

Denna ansökningsomgång kommer att finansiera inrättandet och utvecklingen av europeiska medieplattformar, vilket ökar det tillgängliga utbudet av kvalitetsinformation i hela unionen. Till följd av detta kommer medborgarna att få tillgång till kvalitetsinnehåll på så många EU-språk som möjligt, som representerar Europas olika geografiska regioner, vilket bidrar till att öka deras förtroende för nyhetsinnehåll av hög kvalitet på nätet.

Åtgärden kommer att bidra till att skapa förutsättningar för att utveckla en gränsöverskridande offentlig mediesfär genom att förbättra spridningen och konsumtionen av europeiskt nyhetsinnehåll.

Ansökningsomgången är resultatet av en förberedande åtgärd som godkändes av Europaparlamentet 2022.

Närmare upplysningar

  • Inbjudan att lämna förslag, ansökningsformulär och alla relevanta handlingar finns nedan.
  • Frågorna kan skickas till CNECT-NEWSMEDIA@ec.europa.eu inom 5 arbetsdagar före tidsfristens utgång. Alla frågor och svar kommer att publiceras anonymt på den här sidan.
  • För en översikt över andra bidragsmöjligheter för nyhetsmedier, se uppdateringar på den här sidan.
  • Du kan prenumerera på automatiska uppdateringar när artiklar om medier publiceras på webbplatsen för GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik.

(Om du läser på ett annat språk, se det engelska originalet för ansökningsomgångens dokument.)

Dokument

00. Questions and answers - Version 13 September (.pdf)
Hämta 
01. Call for proposals (.pdf)
Hämta 
02. Grant Application Form (Part A) (.docx)
Hämta 
03. Grant Application Form (Part B) (.docx)
Hämta 
04. Estimated Budget (annex 2 Model Grant Agreement) (.xlsx)
Hämta 
05. Financial Capacity Check Table (.xls)
Hämta 
06. Declaration Standards Independence (.docx)
Hämta 
07. Declaration of Honour (.pdf)
Hämta 
08. Model Grant Agreement (.pdf)
Hämta 
09. Unit Costs and SME owners (annex 2a of the Model Grant Agreement) (.pdf)
Hämta 
10. Specific Rules (annex 5 MGA) (.pdf)
Hämta 
11. Financial identification (.pdf)
Hämta 
12. Legal Entity Private (.pdf)
Hämta 
13. Legal Entity Public (.pdf)
Hämta 
14. Privacy Statement (.pdf)
Hämta