Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publikation

Flerspråkiga EU-frågor med hjälp av europeiska medieplattformar

Kommissionen utlyser en ansökningsomgång på 1,76 miljoner euro för att öka produktionen, kurateringen och spridningen av professionellt och flerspråkigt nyhetsmedieinnehåll (oavsett format), samt icke-fiktiv programmering, genom europeiska öppna och digitala leveranssystem. Ansökningsomgången kommer att kräva ett nära samarbete mellan flera medieaktörer som kommer överens om att dela innehåll sinsemellan. Detta innehåll bör omfatta EU-frågor och bör kunna nås konsekvent i så många EU-länder som möjligt på minst 5 EU-språk.

Syftet med inbjudan är att öka mångfalden av nyheter, informativt innehåll (och eventuellt programmering) med ett alleuropeiskt perspektiv som är tillgängligt för medborgarna. Innehållet bör vara av allmänt intresse, dvs. omfatta aktuella frågor och ämnen som är relevanta för EU-medborgarnas vardag. De sökande uppmuntras att utveckla nyhetsknutpunkter enligt sunda redaktionella standarder och överblickar över produktion och kuratering av innehåll.

De sökande måste visa hur deras förslag kommer att bidra till att stärka det europeiska informationsområdet (utöver rent nationella marknader) och se till att medborgarna får pluralistisk information av hög kvalitet från mångkulturella och flerspråkiga källor. Förslagen bör åtföljas av en utåtriktad plan. Planen bör identifiera målgrupperna och relevanta multiplikatorer för slutprodukten.

Detta innehåll bör vara tilltalande och innovativt. De sökande kommer att vara gemensamt ansvariga för det innehåll som produceras inom ramen för programmet genom sina gemensamma redaktionella system. De förväntas bygga på befintliga distributionsmekanismer för nyheter, informativt innehåll och/eller faktaprogram, och berika dem med nytt innehåll, och/eller överväga nya plattformar om det anses nödvändigt.

EU-kommissionen förväntar sig att de sökande samlar olika nyhetsmedieorganisationer från minst fem EU-länder.

För att vara behörig måste de sökande vara verksamma inom nyhetsmediesektorn. Det slutliga bidragsavtalet kommer att innehålla en stadga om oberoende för att se till att de sökande kan bedriva sin verksamhet utan politisk inblandning.

Den högsta medfinansieringssatsen är 80 % av de totala stödberättigande kostnaderna.

Inbjudan att lämna förslag, ansökningsformulär och alla relevanta handlingar finns här nedan.  

Förväntade resultat

Ökad tillgänglighet, bevakning och konsumtion av nyheter om EU-frågor på minst fem EU-språk. Produktion, kuratering och spridning av nyhetsinnehåll som produceras av professionella nyhetsmedieföretag i unionen, genom gemensamma nav och leveranssystem. På lång sikt skulle detta kunna leda till ett större engagemang från medborgarnas sida i europeiska nyheter och frågor och bidra till att öka förtroendet för högkvalitativt nyhetsinnehåll online.

Den territoriella inriktningen för denna åtgärd är följande: EU-medlemsstater, kandidatländer och potentiella kandidatländer[1].

Projekten förväntas pågå i 24 månader, med början i januari 2022.

Frågor om denna ansökningsomgång ska skickas till cnect-multimedia-actions@ec.europa.eu senast den 8 september. Alla frågor och svar kommer att publiceras anonymt på den här sidan.

Närmare upplysningar

Denna verksamhet genomförs inom ramen för multimedieåtgärder, som syftar till att finansiera allmän information, nyheter och program till medborgarna om åtgärder som rör unionen, i syfte att öka synligheten för unionsinstitutionernas arbete, de beslut som fattas och de olika etapperna i uppbyggnaden av Europa, så att medborgarna fullt ut kan utnyttja sin rätt att bli informerade om och delaktiga i EU:s politik och bidra till ett bättre europeiskt offentligt rum. Förutom nyhetsrapporter om de viktigaste EU-institutionernas verksamhet kan EU-frågorna omfatta följande:

  1. Ekonomiska, politiska och kulturella frågor i alla medlemsstater, jämfört med hur de hanterar samma frågor.
  2. Beslut som fattas på nationell och regional nivå och som har potential att forma åsikter om unionen eller påverka det dagliga livet för ett betydande antal unionsmedborgare i andra medlemsstater.

III. Ekonomiska, politiska och kulturella frågor i en av unionens medlemsstater, som illustrerar för medborgare i andra EU-länder hur frågor av gemensamt intresse behandlas.

Det senaste finansieringsbeslutet (2021) om multimedieåtgärder finns på:

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2021-financing-decision-multimedia-actions

 

[1] https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/check-current-status_en

Dokument

00. Questions and Answers - updated on 10 September 2021
Hämta 
01. CALL - Multilingual EU affairs
Hämta 
02. Grant Application form - Call Media Platforms
Hämta 
03. Annex III Estimated budget - Multibeneficiary-en
Hämta 
04. Financial viability checktool - call digital media platform
Hämta 
05. Declaration of Honour
Hämta 
06. Model Grant Agreement - multibeneficiaries
Hämta 
07. Financial identification form
Hämta 
08. Legal entity form - private law body
Hämta 
09. Legal entity form - public law body
Hämta 
10. Privacy Statement
Hämta