Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikation

Möten i expertgruppen för utbyte av data mellan företag och myndigheter

Efter ett öppet urvalsförfarande utsåg kommissionen 23 experter till en expertgrupp för datadelning mellan företag och myndigheter.

Gruppen består av oberoende experter med hög sakkunskap på området och täcker ett brett spektrum av intresseområden och sektorer.

Expertgruppens mandat

Expertgruppen ska ha till uppgift att

 1. identifiera god praxis för utbyte av B2G-data för att bidra till effektivare och bättre tillhandahållande av offentliga tjänster och/eller mer tillförlitligt och evidensbaserat beslutsfattande,
 2. bedöma de rättsliga, ekonomiska och tekniska hinder som förhindrar B2G-datadelning och ge råd om åtgärder för att främja B2G-datadelning för ändamål av allmänt intresse,
 3. ge rekommendationer till kommissionen om hur den kan vidareutveckla sin policy för datadelning för B2G.

Expertgruppen ska särskilt

 1. utvärdera de principer, metoder för samarbete och tekniska metoder som beskrivs i vägledningen om datadelning från den privata sektorn och godkänna en ram för B2G-datadelning,
 2. definiera och uppmuntra B2G-samarbete för att testa vägledningen och underlätta utbytet av god praxis mellan medlemmarna och med kommissionen,
 3. ge kommissionen råd om nya områden för potentiellt stöd för B2G-datadelning genom EU:s ramprogram för forskning och innovation eller andra program, och om framtida politiska åtgärder och nästa steg för att förbättra utbytet av B2G-data.

Slutsatserna och rekommendationerna offentliggörs i en rapport som kan användas som underlag för eventuella framtida kommissionsinitiativ om utbyte av B2G-data.

Läs rapporten

Möten

Första sammanträdet – 29 november 2018, föredragningslista protokoll

Andra sammanträdet – 27–28 februari 2019, föredragningslista protokoll

 • Diskussion om ansvar för utbyte av data från B2G på nytt av Virpi Stenman, talesman för ansvar och medlem av expertgruppen för utbyte av data från B2G
 • Diskussion om hållbarhet för B2G-datadelning, rapportering av Stefaan Verhulst, talesman för hållbarhet och medlem av expertgruppen för datadelning vid B2G
 • Diskussion om principerna i vägledningen om B2G-datadelning för ändamål av allmänt intresse, korta inledande kommentarer av sekretariatet för expertgruppen för utbyte av data från B2G

Tredje sammanträdet – 11 april 2019, föredragningslista protokoll

 • Samarbetsmodeller för utbyte av B2G-data
  • Anförande av Erik Wetter, medlem i expertgruppen för datadelning vid B2G
  • Föredragning av Stefaan Verhulst, medlem i expertgruppen för utbyte av uppgifter om B2G
 • Tekniska metoder för utbyte av B2G-data
  • Föredragning av Nuria Oliver, medlem i expertgruppen för datadelning vid B2G och utarbetad av Emmanuel Letouzé (reservlista), direktör och medgrundare av Data-Pop Alliance
  • Föredragning av Milan Petkovic, medlem i expertgruppen för datadelning vid B2G
 • Diskussion om ansvar, rapportering av Virpi Stenman, talesman för ansvar och medlem av expertgruppen för utbyte av uppgifter om B2G, och Helena Koning, medlem i expertgruppen för utbyte av data från B2G
 • Diskussion om hållbarhet, rapportering av Stefaan Verhulst, talesman för hållbarhet och medlem av expertgruppen för utbyte av uppgifter från B2G, och Richard Benjamins, medlem i expertgruppen för utbyte av data från B2G

Fjärde sammanträdet – 19 juni 2019, föredragningslista protokoll

 • Diskussion om förvaltningen av B2G-datadelning, rapportering av Helena Koning, medlem av expertgruppen för datadelning vid B2G
 • Diskussion om matrisen, rapportering av Richard Benjamins, medlem av expertgruppen för utbyte av uppgifter från B2G
 • Diskussion om de reviderade principerna, redogörelse för förändringarna av Johan Bodenkamp, handläggare för politik och program, datapolitik och innovation, GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik
 • Redogörelse för huvuddragen i betänkandet, Alberto Alemanno, föredragande och ledamot av expertgruppen för utbyte av uppgifter om B2G
 • Diskussion om rekommendationerna (politik och forskning), rapportering av Juan Murillo Arias, medlem av expertgruppen för utbyte av data från B2G
 • Diskussion om avsikter för utfästelser

Slutsammanträdet – 5 november 2019, föredragningslista protokoll

 • Kort presentation av det arbete som utförts under året, av Alberto Alemanno, föredragande och medlem av expertgruppen för datadelning vid B2G
 • Kort beskrivning av utfästelserna från Nuria Oliver, Stefaan Verhulst och Laurent Cytermann, medlemmar i expertgruppen för datadelning vid B2G

Undergrupper

Undergrupperna diskuterar de frågor som finns i följande uppdragsbeskrivning:

Undergruppen för ansvar består av följande: Linda austere, Laurent Cytermann, Petra Konecna, Helena Koning, Paulo Nogueira, Nuria Oliver, Greta Schoeters, Virpi Stenman och Joost Vantomme. Talesman för undergruppen är Virpi Stenman.

Undergruppen för hållbarhet består av följande: Richard Benjamins, Dorthe Koerner, Juan Murillo, Dominik Rozkrut, Eva Schweitzer, Ioana Stoenescu, Stefaan Verhulst och Dimitris Zissis. Talespersonen för undergruppen är Stefaan Verhulst.

Bakgrundsinformation

För mer information om den policy som gruppen reflekterar över, se avsnitten om datadelning inom den privata sektorn i B2G-sammanhang i detta meddelande och arbetsdokument från kommissionens avdelningar:

B2G-datadelning bidrar till den europeiska strategin för data.

Följ oss @EU_opendata

Relaterat innehåll

Kommissionen utser en expertgrupp för utbyte av data från företag till myndigheter